Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

127. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for boligområde nord for Rolighedsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for boligområde nord for Rolighedsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 24 oktober 2016 (punkt 195) besluttet at igangsætte planlægning for karreen Rolighedsvej, Nørgaards Allé, Overgade og Carit Etlars Gade, idet der mod Rolighedsvej skal være mulighed for boliger på 2 etager med udnyttet tagetage. Da forslag til lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget justerer bestemmelser i rammeområde 11.B8. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 70. Fremtidige opholdsarealer i lokalplanområdet fastsættes til mindst 30 %. Mod Rolighedsvej må boliger i lokalplanområdet højest være to etager med udnyttet tagetage.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et Boligområde nord for Rolighedsvej foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

Eksisterende ramme

Intentionen i det gældende rammeområde 11.B8 er bebyggelse i form af tæt-lav, åben-lav eller etageboliger. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 70. Opholdsarealer er fastsat til 50 % af boligetagearealet langs Møllegade og Rolighedsvej, og 100 % af boligetagearealet langs Overgade, Carit Etlars Gade og Nørgaards Allé.

 

Kort med oversigtig over nuværende rammeområde 11.B8.

 

Forslag til ændring af ramme 

Rammeområde 11.B8 ændres, for at give mulighed for tættere bebyggelse. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at udvikle boliger i området. Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesforhold, bebyggelsesprocent og friareal.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 9 ændres bebyggelsesprocententet for området som helhed til 120. Fremtidige opholdsarealer fastsættes til mindst 30 % af boligetagearealet. Etagearealet mod Rolighedsvej ændres til højest 2,5 med udnyttet tagetage. Rammeområde 11.B8 ændrer ikke fysisk afgræsning.

 

Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 9