Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

115. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.32.10-A21-1-17 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I overensstemmelse med bevillingsreglerne og regnskabsvejledningen for 2016 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsel af uforbrugte budgetløb fra 2016 til 2017 (og frem) til godkendelse.  

 

På driften ønskes samlet overført 153,6 mio. kr., på skattefinansieret anlæg 261 mio. kr. og på finansiering 7,1 mio. kr.
Til sammenligning blev der overført 70 mio. kr. på driften og 154,6 mio. kr. på skattefinansieret anlæg forrige år.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge Byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg.

 

Udover retningslinjerne for overførselsadgangen gælder endvidere det rammevilkår, at kommunerne også i 2017 er underlagt sanktionslovgivningen. Med andre ord skal vores servicedriftsramme også i 2017 overholdes - overførsler eller ej. Sanktionslovgivningen udstiller dermed det paradoks, der eksisterer mellem budgetoverholdelse og de budgetansvarliges reelle frihed til at råde over de overførte midler.

 

I Herning Kommune forsøger vi at imødekomme dette paradoks med "kollegiemodellen", som har til hensigt at "handle af" for så vidt angår de overførte beløb. Det vil sige en model for, hvordan de opsparede midler kan tages i anvendelse på nogle områder, når der på andre områder bruges mindre af budgetrammen.

 

Herudover er der mulighed for at overføre beløb til 2018(og frem). I det omfang der er plads i budgetrammen for hele Herning Kommune, kan midlerne indarbejdes i det vedtagne budget.

 

Overførsler for 2016: Driften

Resultatet for den samlede overførsel på driften er 153,6 mio. kr.

 

Der skelnes mellem budgetbeløb omfattet af selvforvaltning (dvs. skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl.), rammestyring (centrale konti og puljer) og projekter.

 

Endelig er enkelte områder defineret som udenfor rammestyring (såsom ældrebolig, vintertjeneste, overførselsudgifter og aktivitets bestemt medfinansiering). Her sker ingen overførsel, hvorved mer- og mindreforbrug afregnes med kassen.

  

62% (94,7 mio. kr.) af overførslerne relaterer sig til det rammestyrede område, hvor udgangspunktet er, at merforbrug overføres, mens mindreforbrug kun overføres til konkrete formål.

34% (52,3 mio. kr.) af overførslerne er relateret til området omfattet af selvforvaltning, hvor der er fri overførselsadgang af mer- og mindreforbrug.

4% (6,6 mio. kr.) af overførslerne vedrører projekter som primært er projekter som er igangsat, men ikke afsluttet eller projekter, som forventes igangsat i 2017.

 

Fordelingsprocenten af overførsler er overvejende identisk med den procentmæssige fordeling af overførsler mellem 2015-2016.

 

 

Hovedparten af overførslerne på det rammestyrede område kommer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget med 74,29 mio. kr. og Børn- og Familieudvalget med 19,50 mio. kr.


På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område kan en stor andel af det overførte beløb henføres til opsparet pulje på intern arbejdsskadeforsikring på samlet 32,8 mio. kr. Herudover vedrører 5,8 mio. kr. IT-Investeringer, og 15,64 mio. kr. kan henføres til Sekretariat og forvaltning.


Puljen til intern arbejdsskadeforsikring består af flere delpuljer med særskilte formål. Der er afsat 11,8 mio. kr. til selvforsikring tilbage til 2006, 11,94 mio. kr. vedrører selvforsikring vedrørende amtet 2003-2006, og 9,0 mio. kr. er afsat til selvforsikring fra 2016.
I 2017 udarbejdes en aktuarberegning af Herning Kommunes selvforsikringspulje med henblik på at fastlægge budgetbehov og intern præmieopkrævning fremadrettet.

På selvforvaltningsområdet kommer hovedparten af overførslerne fra Børn- og Familieudvalget, som har samlede overførsler på 36,01 mio. kr. og fra Beskæftigelsesudvalget, som har samlede overførsler på 9,93 mio. kr.

 

For projektområdet er det især Social- og Sundhedsudvalget, som har overførsler grundet igangværende projekter.

 

Tabel 1 viser den samlede overførselssag for Herning Kommune på driften.
Der er ikke korrigeret for områder udenfor rammestyring i tabellen.

 

Tabel 1: Total oversigt over resultat og overførsler 2016 - DRIFT

 

Der søges overført i alt 153,6 mio. kr. på driften fra 2016. Der blev ført 70 mio. kr. ind i 2016 som genbevillinger, og derved er der opsamlet nye overførsler på 83,3 mio. kr. i 2016. For specifikation af genbevillinger på serviceområdeniveau henvises til bilag "Overførsler 2016 - Drift".

 

Af den samlede overførselssag ansøges om, at 24,54 mio. kr. overføres til budgetoverslagsår i henholdsvis 2018 og 2019, jf. fordeling tabel 2.

 

Tabel 2: Oversigt over fordeling af overførsler mellem år

 

Tabel 2 viser den samlede overførsel på udvalgsniveau samt overførsel til overslagsår på Serviceområde niveau.

Som det fremgår af tabel 2 står Børne- og Familieudvalget for den største overførsel ind i 2018. Dagtilbud for børn overfører 13 mio. kr. og Folke- og Ungdomsskoler 8,98 mio. kr. ind i 2018.


Endvidere søges der samlet på alle områder om overførsel på 2,27 mio. kr. som flyttes fra drift til anlæg.

 

Bemærkninger til overførsler på driften for den enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte bilag samt af fagforvaltningernes egne behandlinger af overførselssagerne.

 

Af særlige forhold for 2016 kan fremhæves:

 

På det specialiserede børneområde (Serviceområde 16 Børn og Familie) er et merforbrug på 26,2 mio. kr. Heraf søges overført 0 kr. til centrale konti, jævnfør politisk aftale af 6. februar 2017 om håndtering af merforbrug på børn- og ungeområdet (eftergivelse af gæld)


Samtidig er det værd at bemærke, at både Dagtilbud for børn og Folke- og ungdomsskoler kommer ud af 2016 med væsentlige mindreforbrug. Der er i løbet af året udvist tilbageholdenhed af hensyn til Børn og Unges samlede budgetramme og forpligtelser i henhold til kollegiemodellen, hvor der er søgt taget højde for Serviceområde 16 Børn og Familie, som har været under pres.

 

På det specialiserede voksenområde (Serviceområde 13 Handicap og psykiatri) sker ligeledes en afvikling af gælden ved, at merforbruget ikke overføres, jf. politisk aftale af 27. februar 2017. Herudover foretages en indefrysning af merforbruget vedrørende Blå Kors Varmestue.

 

Modtagelse og integration af flygtninge – opfølgning på udgifter (særtilskud) i 2016

I lighed med 2015 foretages en opfølgning på, hvordan særtilskuddet fra staten til flygtningeområdet er anvendt i 2016.

 

Det ekstraordinære integrationstilskud blev udmøntet i forbindelse med halvårsopfølgningen for 2016 med samlet 9,08 mio. kr. for 2016, jf. skema nedenfor. Heraf er forbrugt 2 mio. kr. mindre end forventet, hvilket primært skyldes, at der ikke har været ekstraudgifter til sprogstøtte til små børn i 2016, og at ekstraudgifterne til modtageklasser og elever på distriktsskoler har været mindre end forventet. De uforbrugte beløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskole søges overført til en fælles pulje på Serviceområde 20 Administration til håndtering af udgifter til flygtninge i 2017. 

 

 

* På beskæftigelses- og integrationscentret og hos Børn og Familie

 

 

Overførsler for 2016: Anlæg

 

Tabel 3: Total oversigt over resultat og overførsler 2016 - ANLÆG

 

Tabel 3 viser, at der på skattefinansierede anlæg er et samlet mindreforbrug på 262,1 mio. kr. hvoraf 261 mio. kr. søges overført til 2017. Der er ført 154,6 mio. kr. ind som genbevillinger i 2016, hvorved genbevillingerne er forøget med 105,9 mio. kr.

 

Det er værd at bemærke, at årets resultat er 262 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget og 105,3 mio. kr. lavere i forhold til vedtaget budget. Dette kan på sigt give udfordringer, hvis der indføres en regnskabssanktion. Der er ingen regnskabssanktion i 2016, men Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger indenfor rammerne af aftalen - og ikke som tidligere ses i sammenhæng med mindreforbrug på

servicedriftsudgifter.

 

Bemærkninger til overførsler på anlæg for den enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte bilag samt af fagforvaltningernes egne behandlinger af overførselssagerne.

 

Overførsler 2016: Finansiering

For det samlede finansieringsområde, som dækker over Serviceområde 24 Finansiering, Serviceområde 26 Udlån - langfristede tilgodehavender og Serviceområde 28 Optagelse af lån, søges der samlet overført 7,1 mio. kr.

 

Økonomi

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, udover de almindelige overførsler fra 2016 til 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • På Serviceområde 20 Administration – Fælles udgifter og Indtægter under By, Erhverv og Kultur søges overført 1,56 mio. kr., hvoraf 0,56 søges overført til 2017, 0,50 mio. kr. til 2018 og 0,50 mio. kr. til 2019.
 • På Serviceområde 20 Administration -  Kommunalbestyrelsesmedlemmer søges der overført 0,745 mio. kr., hvoraf 0,20 mio. kr. søges overført til 2018.
 • På Serviceområde 20 Administration overføres 0,76 mio. kr. fra drift til anlæg til stednummer 650099 Administrationsbygninger - pulje til div. renovering.
 • På Serviceområde 20 Administration overføres 1,796 mio. kr. til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger. 

 

 Teknik- og Miljøudvalget

 • På Serviceområde 01 Byggemodning søges overført 0,218 mio. kr. til anlæg under Serviceområde 04 Grønne område, nyt stednr. Bynær skovrejsning i Sunds, hvortil der samtidigt meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2017.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,980 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002076 Udgaardsvej, Skibbild i 2016. Anlægsudgiften på i alt 1,980 mio. kr. finansieres af Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 02, disponeret i 2016.
 • På Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme søges overført 1,260 mio. kr. til 2018 til vedligeholdelsesopgaver.
 • Mindreforbrug på 0,043 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, 0,043 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder og 0,066 mio. kr. på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger søges overført til Serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavene til vedligeholdelse af startbane
 • Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at et uforbrugt beløb på 0,547 mio. kr. under stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner overføres til 2017 til klimatilpasningsprojekt - Lillelund Engpark/Hjertestien. Stien ønskes ændret fra jordsti til sti med fastere belægning (stenmel). Det samlede stiprojekt forventes hermed at kunne afsluttes i 2018/19 mod tidligere forventet 2020/21.
 • På Serviceområde 04 Grønne område ændres formålet vedrørende stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassinger, til forundsøgelse for afledning af vand fra Knudmosen vest om Herning med en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.

 

Børne- og Familieudvalget

 • På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 13,0 mio. kr. til 2018 på selvforvaltningsområdet.
 • På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 0,107 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende Haderup Børnehus.
 • På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 1,12 mio. kr.  til 2017 vedrørende ikke forbrugte flygtningemidler til central pulje på Serviceområde 20 Administration.
 • På Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler søges overført 8,98 mio. kr. til 2018 på selvforvaltningsområdet.
 • På Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler søges overført 0,85 mio. kr. vedrørende ikke forbrugte flygtningemidler til central pulje på Serviceområde 20 Administration

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • På Serviceområde 11 Idræt søges 1,19 mio. kr. overført fra drift til anlæg. Beløbet består af 0,95 mio. kr. vedrørende vedligehold af DGI-huset og 0,24 mio. kr. vedrørende vedligehold af Kousgaards plads.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at fagudvalgenes overførselsønsker fra 2016 godkendes,
at de bevillingsmæssige ændringer, jf. afsnittet herom godkendes,
at opfølgning på udgifter (særtilskud) til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt incl. beslutningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område,

 

at 1 mio. kr. af de 6,1 mio. kr. i mindreforbrug på it-konti i stedet for at gå i kassen, foreslås anvendt til at konkretisere og lave en plan for bedre udrulning udrulning af bredbånd/bredbåndstrategi i kommunen. De resterende 5,1 mio. kr. overføres til 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

Bilag

 • Gennemgang af Fagudvalgsområde Drift og Anlæg (Detaljeret)
 • Overførsler 2016 - Anlæg
 • Overførsler 2016 - Drift