Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

124. Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Ørstedsgården i Herning

Sagsnr.: 03.02.13-P19-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Ørstedsgården i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har godkendt Fællesbos helhedsplan i afdeling 9, Ørstedsgaarden i Herning. Licitationsresulatet giver en overskridelse på håndværkerudgifterne på 2,8 mio. kr. ( 5%). Boligselskabet har foretaget tilpasning af projektet og afholder selv merudgiften. De økonomiske forudsætninger for skema A er uændrede med undtagelse af øget egenfinansiering og tilladt prisindeksering.  

Sagsfremstilling

 Afdelingen omfatter 78 almene familieboliger opført i 1948. Adressen er H.C. Ørstedsvej 41-43 og Ole Rømers Vej 1-21. Skema A er godkendt med et samlet anlægsbudget på 69,433 mio. kr. (Byrådet den 26. januar 2016, pkt. 4).

 

Differencen mellem håndværkerudgifterne i skema A og licitationsresultatet er 2,879 mio. kr., svarende til 5 %. Stigningen tilskrives generel tendens til prisstigninger indenfor byggebranchen, herunder generel stigning i udgifter til håndtering af miljøfarlige stoffer.. Boligselskabet har fundet besparelser i projektet for 0,411 mio. kr. og afholder selv de øvrige 2,468 mio. kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende skema B, hvis anlægssummen overstiger Byrådets godkendte skema A. Boligselskabet håndterer merudgiften udenfor skema B for at undgå en overskridelse af skema A. Kommunen skal godkende større renoveringsprojekter som helhedsplaner, og egenfinansieringens størrelse taget i betragtning fremsendes sagen til politisk godkendelse.

Økonomi

Byrådet har godkendt en kommunal kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. og garantistillelse for støttede lån på i alt 35,7 mio. kr. Der er 50% regaranti fra staten, sådan at den kommunale garantistillelse er 17,854 mio. kr. Det renoveringsarbejde, der finansieres af støttede lån skal indeksreguleres og udgør ved skema B 37,197 mio. kr. Dermed øges den kommunale garantistillelse tilsvarende.
Der er ikke kommunal garantistillelse for ustøttede lån.

 

Via afdelingens egen opsparing samt såkaldt trækningsret finansieres helhedsplanen med 6,520 mio. kr. Boligselskabets merfinansiering af 2,467 mio. kr. kommer oven i dette beløb.

 

Efter gældende regler indeksreguleres anlægssummen. Indeksreguleringen udgør 2,92 mio. kr.

 

 

Skema A

Skema B

Støttede arbejder (kommunal garantistillelse for støttede lån 50%)

 35,708 mio. kr.

37,197 mio. kr.

Ustøttede arbejder uden garantistillelse

 33,725 mio. kr.

35,156 mio. kr.

= i alt

 69,433 mio. kr.

72,353 mio. kr.

  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

skema B for Ørstedgårdens helhedsplan godkendes med en samlet anlægssum på 72,353 mio. kr.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.