Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

123. Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Elmegården i Herning

Sagsnr.: 03.02.13-P19-2-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Elmegården i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har godkendt Fællesbos helhedsplan i afdeling 14, Elmegården i Herning. Licitationsresulatet giver en overskridelse på håndværkerudgifterne på 3,4 mio. kr. ( 7,85 %). Boligselskabet har foretaget tilpasning af projektet og afholder selv merudgiften. De økonomiske forudsætninger for skema A er dermed uændrede med undtagelse af øget egenfinansiering og tilladt prisindeksering.

Sagsfremstilling

 Afdelingen omfatter 48 almene familieboliger opført i 1944. Adressen er H.C. Ørstedsvej 47-61. Skema A er godkendt med et samlet anlægsbudget på 52,243 mio. kr. (Byrådet den 26. januar 2016, pkt. 5).

 

Differencen mellem håndværkerudgifterne i skema A og licitationsresultatet er 3,433 mio. kr., svarende til 7,85 %. Stigningen tilskrives generel tendens til prisstigninger indenfor byggebranchen, herunder generel stigning i udgifter til håndtering af miljøfarlige stoffer. Boligselskabet har fundet besparelser i projektet for 0,284 mio. kr. og afholder selv de øvrige 3,149 mio. kr. Huslejeniveauet påvirkes ikke som følge af licitationsresultatet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende skema B, hvis anlægssummen overstiger Byrådets godkendte skema A. Boligselskabet håndterer merudgiften udenfor skema B for at undgå en overskridelse af skema A. Kommunen skal godkende større renoveringsprojekter som helhedsplaner, og egenfinansieringens størrelse taget i betragtning fremsendes sagen til politisk godkendelse.

Økonomi

Byrådet har godkendt en kommunal kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. og garantistillelse for støttede lån på i alt 31,924 mio. kr. Der er 50% regaranti fra staten, sådan at den kommunale garantistillelse er 15,962 mio. kr. Det renoveringsarbejde, der finansieres af støttede lån skal indeksreguleres og udgør ved skema B 33,281 mio. kr. Dermed øges den kommunale garantistillelse tilsvarende.
Der er ikke kommunal garantistillelse for ustøttede lån.

 

Via afdelingens egen opsparing samt såkaldt trækningsret finansieres helhedsplanen med 4,820 mio. kr. Boligselskabets merfinansiering på 3,149 mio. kr. kommer oven i dette beløb.

 

Efter gældende regler indeksreguleres anlægssummen. Indeksreguleringen udgør 2,2 mio. kr.

 

 

Skema A

Skema B

Støttede arbejder (kommunal garantistillelse for støttede lån 50%)

31,924 mio. kr.

33,281 mio. kr.

Ustøttede arbejder uden garantistillelse

20,318 mio. kr.

21,185 mio. kr.

= i alt

52,242 mio. kr.

54,466 mio. kr.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at skema B for Elmegårdens helhedsplan godkendes med en samlet anlægssum på 54,466 mio. kr.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.