Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. Kvote til 6 almene familieboliger på Bredgade 3-5, Vildbjerg

Sagsnr.: 03.02.00-P19-2-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Kvote til 6 almene familieboliger på Bredgade 3-5, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose og Leo Pedersen

Sagsresume

Byplanudvalget har efter ansøgning igangsat kommune- og lokalplanproces for 14 boliger på Bredgade 3-5 i Vildbjerg. Projektmageren ønsker at opføre boligerne som en blanding af private og offentligt støttede lejeboliger, konkret forestiller projektmageren sig 8 almene boliger og 6 private.

 

Projektet er ikke omfattet af Byrådets Plan for almene boliger 2017-2020. For at sikre projektets fremdrift skal Byrådet godkende en kvote til byggeriet af de almene boliger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. juni 2016 som led i boligpakken Plan for almene boliger 2017-2020, pkt. 176. Der indgik ikke ønsker om nybyggeri i Vildbjerg i sagen. Dette projekt er udviklet efterfølgende og præsenteret for Byplanudvalget den 24. oktober 2016.

 

Området ligger centralt placeret i Vildbjerg ud mod byens hovedgade, Bredgade. Bygningerne har tidligere indeholdt bankvirksomhed, grillbar, boliger samt andre erhverv. Projektet består af boliger i 4 etager med en tilbagetrukken penthouse-etage med to boliger. Alle lejlighederne har altaner eller terrasser/haver mod både øst og vest. Der bliver indgange fra Bredgade, hvor stuelejlighederne får et privat opholdsareal ud mod vejen, således at bygningen giver et indtryk af byhuse med forhaver. Det eksisterende gangforløb med hække langs Bredgade bevares med de nye forhaver, og parkeringspladserne langs vejen bevares ligeledes som i dag. I området på bagsiden af bygningen mod den offentlige parkeringsplads, ønskes der etablering af garager til de private boliger.

 

Det skitserede projekt indeholder lejligheder i størrelse fra ca. 106 til ca. 150 kvadratmeter.

 

Faglig vurdering

Det er planafdelingens faglige vurdering, at projektet med en ny planlægning vil kunne bidrage positivt til området, både i forhold til Bredgade og de offentlige parkeringsarealer i baggården.

Administrationen anbefaler af hensyn til beboersammensætningen, at omfanget af almene boliger er mindre end antallet af private boliger, alternativt ligeligt fordelt. De seneste kvoter, der er givet til Vildbjerg vedrører byudviklingen af Den Gl. Skolegrund, hvor Bomidtvest fik kvote til 6 boliger i 2 etaper, i alt 12 boliger.

 

Den nuværende plan for almene boliger 2017-2020 har tildelt kvoter til strategisk byudvikling i Sunds. Kvoten til 60 almene boliger på Alfagrunden i Sunds er pt. "udbudt", så boligselskaberne kan byde på projetet. Ønsket er, at boligselskaberne konkurrerer på anlægsøkonomien og bryder med traditionen for at opfører almene boliger til maks.beløbet. Byrådet kan stille samme krav til projektmageren i dette projekt. På den anden side er dette projekt betragteligt mindre, både i antal og kommunaløkonomi. Der er to boligselskaber, der har boliger i Vildbjerg i dag, Bomidtvest og Lejerbo.

 

Økonomi

Opførelse af almene boliger kræver kommunal medfinansiering af 10 % af anlægssummen samt kommunal garantistillelse. Projektets økonomi er endnu ukendt. Udgiften indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2018-2021, når projektøkonomien er kendt.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at projektet Bredgade 3-5, Vildbjerg gives kvote til 6 almene familieboliger,

 

at kvoten tildeles Bomidtvest,

 

at kommunens udgift til grundkapitallån indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2018-2021, når projektøkonomien er kendt.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.