Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

125. Bomidtvest ansøger om helhedsplan til Blomstertoften i Tjørring

Sagsnr.: 03.02.00-G00-8-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Bomidtvest ansøger om helhedsplan til Blomstertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Bech Vestergaard, Leo Pedersen

Sagsresume

Bomidtvest vil renovere 48 familieboliger i afdeling 13, Blomstertoften 4-98, Tjørring og ansøger om en helhedsplansløsning. Der søges om en helhedsplan med samlet anlægsøkonomi for 48,830 mio. kr. Helhedsplanen giver tilgængelighed for kørestolsbrugere i alle 48 boliger. En stor del af lejerne er brugere af Bytoften.

 

Herning Kommune er ansøgt om godkendelse af helhedsplanen, kommunal medfinansiering på 0,2 mio. kr., kommunal garantistillelse for de støttede lån samt huslejeniveauet.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 48 etplans familieboliger opført som rækkehuse i slutningen af 1960´erne. Afdelingen er geografisk tæt på Bytoften, og en forholdsvis stor del af lejerne er kørestolsbrugere eller har anden nedsat funktionsniveau. Der er lukket gangforbindelse mellem Bytoften og afdelingen. Afdelingen betegnes som stærkt nedslidt. Afdelingen har arbejdet med en helhedsplan siden før 2010, og den fremsendte helhedsplan er godkendt af Landsbyggefonden.

 

Helhedsplanen omfatter i al væsentlighed:

  • Øget tilgængelighed, konkret indretning til kørestolsbrugere i alle 48 boliger og niveaufriadgang til alle boliger (det er i dag kun halvdelen)
  • Facadearbejde
  • Nye døre og vinduer, herunder fjernelse af gamle udestuer (udestuerne genopføres af driftsmæssige årsager ikke)
  • Udbedring af tag
  • Nye el- og VVS- installationer (kloak, afløb, radiatorer)
  • Ventilationsanlæg (mekanisk udsugning med varmegenindvinding og indblæsning)
  • Nye gulve (nuværende gulve er uden strøer)
  • Mulighed for tøjvask i alle boliger

 

Genhusning

Beboerne har godkendt helhedsplanen, herunder huslejestigningen på afdelingsmøde den 21. september 2016. For stemte 47, imod stemte en.

Helhedsplanen vil medføre genhusning af alle lejere. Boligselskabet er opmærksomme på genhusning med respekt for lejernes fysiske behov tæt på Bytoften. Lejerne har ønsket mulighed for genopladning af elscooter samt mulighed for at elscootere kan stå under tag i forbindelse med genhusning.

 

 Huslejekonsekvenser

 

Nuværende gennemsnitlig husleje pr. 01.01.17

719 kr. / m2

Fremtidig gennemsnitlig husleje efter helhedsplanen (forventet)

898 kr. / m2

= Forventet huslejestigning pr. bolig

179 kr. / m2.

 

Eksempler:

En bolig på 90 m2 koster i dag 5.364 kr. Huslejen for denne bolig stiger til 6.708 kr.

En bolig på 99 m2 koster i dag 5.953 kr. Huslejen for denne boliger stiger til 7.430 kr.

 

Faglig vurdering

Investeringen på godt 1 mio. kr. pr. bolig er betragtelig. Niveauet er genkendeligt fra andre helhedsplaner. Afdelingen har arbejdet med helhedsplanen siden 2010.

Den faglige vurdering fra Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen er, at øget tilgængelighed i alle afdelingens boliger er fornuftig og hensigtsmæssig i et længere perspektiv. Der lægges vægt på at boligerne er tæt på forvaltningens tilbud i området.

 

Alternativet til en helhedsplan er nødvendige investeringer af 21 mio. kr. Det vil betyde en husleje stigning på 247 - 277 kr. / m2. Hertil vil komme yderligere udgifter til indvendige gulve, lofter, bad m.v.

Økonomi

Finansiering:

 

Støttede lån med kommunal garantistillelse (heraf 50% regaranti fra staten)

 26,310 mio. kr.

Ustøttede lån (realkreditlån uden garantistillelse

 15,960 mio. kr.

Kapitaltilførsel i såkaldt 1/5 ordning* (en finansieringsmæssig forudsætning

    1,000 mio. kr.

Afdelingens egen opsparing samt trækningsret

    4,100 mio. kr.

Boligselskabets dispositionsfond

    0,500 mio. kr.

LBF fællespuljetilskud

    0,960 mio. kr.

=

  48,830 mio kr.

 

*Helhedsplanen er betinget af kapitaltilførsel på 1 mio. kr. i form af en såkaldt 1/5-ordning. Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Boligselskabet, kommunen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, svarende til 0,2 mio. kr. Herning Kommunes bidrag kan finansieres af det afsatte budget på Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at helhedsplan for afdeling 13, Blomstertoften godkendes med en samlet anlægssum på 48,830 mio. kr.,

 

at den kommunale kapitaltilførsel 0,2 mio. kr. godkendes og finansieres og finansieres af det afsatte budget på Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender.

 

at låneoptagelsen godkendes,

 

at kommunal garantistillelse for støttede lån for i alt 26,310 mio. kr., (heraf statslig regaranti 13,160 mio. kr.) godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes,

 

at såfremt boligselskabet ikke kan optage realkreditlån til ustøttede arbejder uden kommunal garantistillelse, skal helhedsplanen fremlægges til fornyet politisk stillingtagen.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.