Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

119. Snejbjerg Hallen søger om tilladelse til videoovervågning

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Snejbjerg Hallen søger om tilladelse til videoovervågning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Snejbjerg Hallen søger om godkendelse af etablering af videoovervågning på hallens område som følge af gentagne hærværkstilfælde.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Hallen og tilstødende institutioner har de senest 1½ år gentagne gange været ramt af hærværk i det nye fælles skole- halbyggeri.

Det gælder såvel inden- som udendørs, hvor der er forvoldt skade på udstillingsmontre, ødelagt loftsplader, gulvaskemaskine, døre og møblement mm.

Cykler forsvinder fra cykelparkering og cykler bliver ødelagt. Skraldespande sparkes itu og flasker og affald efterlades i stor stil.

Skaderne sker både i og uden for skolens åbningstid.

 

Som følge heraf er det hallens vurdering, at kameraovervågning vil have en afgørende præventiv virkning på potentielle skadesvoldere.

 

Hallen er bekendt med de lovgivningsmæssige krav og har samarbejdet med Koncern IT, risikokoordinator og Kommunale Ejendomme. Tiltag med opsætning af videoovervågning er blevet drøftet i både skole- og halbestyrelsen, skolens MED udvalg og på personalemøder på skolen samt med UngHerning og Børneuniversets ledelse. Alle er positive overfor opsætning af videoovervågning.

 

Der vil i forbindelse med opsætning af videoovervågning være en tydelig skiltning på hallens bygninger, og der vil blive informeret om overvågning til brugere, forældre og personale jf. gældende retningslinier om oplysningspligt.

 

Overvågningskameraer opsættes strategiske steder jf. vedlagte bilag. Hallen søger om tilladelse til og godkendelse af videoovervågning.

 

Forvaltningen oplyser, at det jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutning af 16. februar 2009 er besluttet, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale Ejendomme. Det samme gælder selvejende institutioner, hvor de selvejende haller grundet størrelsen af det kommunale driftstilskud betragtes på linie med kommunale bygninger. Det er direktøren for det enkelte forvaltningsområde, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at videoovervågning i Snejbjerg Hallen godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning
  • Retningslinier
  • Hændelser
  • Kameravinkler
  • Oversigt