Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

113. Årsregnskab 2016

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-16 Sagsbehandler: Jan William Mærcher  

Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Herning Kommunes årsregnskab 2016 fremsendes til godkendelse til efterfølgende afgivelse til

revisionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv." §8, at årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj.

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2016 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder.

 

Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

 

 

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 214,5 mio. kr., hvilket er 186,2 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på driftsudgifterne. Resultatet betyder samtidig, at Herning Kommune holder sig inden for den aftalte ramme for driftsudgifter for 2016.

Det skal bemærkes, at den afsatte pulje vedrørende generelle reserver på 33 mio. kr. indgår i budgetbeløbet.

 

Skattefinansieret område:

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 117,0 mio. kr., samt nettoindtægter på jordforsyning på 23,0 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på 214,5 mio. kr.

 

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet på 18,2 mio. kr., ender det samlede resultat på 232,7 mio. kr.

 

Finansiering:

I finansieringen indgår nettoafdrag på lån med 43,0 mio. kr., frigivelse af deponerede midler på 3,7 mio. kr. samt en nedbringelse af kortfristede gældsposter på 12,8 mio. kr. Da resultatet viste et overskud på 232,7 mio. kr., giver dette således en tilgang til den bogførte ultimolikviditet på 180,6 mio. kr.

 

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 428,5 mio. kr. Efter tilgangen på de nævnte 180,6 mio. kr. og en kursregulering af obligationsbeholdningerne på 23,9 mio. kr., ender denne ultimo 2016 på 633,0 mio. kr.

 

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor vi i Herning Kommune måler servicedriftsudgifter overfor det korrigerede budget uden genbevillinger og generelle reserver, er resultatet et mindreforbrug på 53,5 mio. kr. Konkret kan rammen opgøres til 3.348,0 mio. kr. og forbruget har været 3.294,5 mio. kr.

 

Balancen mv. ultimo 2016:

Hovedtallene for balancen ultimo 2016 kan opstilles på følgende måde:

 

 

 

 Herudover kan eksempelvis nævnes fra årsregnskabet:

  • Kommunens garantiforpligtelser (primært vedr. boligselskaber) udgør ultimo 2016 1,145 mia. kr
  • Der har i 2016 været aflønnet ansatte, svarende til 6.111 fuldtidsstillinger (6.213 fuldtidsstillinger i 2015)
  • Kommunens gæld til renovationsområdet udgør ultimo 2016, 67,4 mio. kr. (47,7 mio. kr. ultimo 2015)
  • Der er afskrevet ca. 2,7 mio. kr., jvf. nedenfor

 

Restancer:

De samlede restancer udgjorde ultimo 2016 48,5 mio. kr. Der er tale om en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til ultimo 2015. Største post udgøres af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med ca. 17,7 mio. kr. mod 15,7 mio. kr. i 2015. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række emner. Ser man bort fra stigningen i kontanthjælp, boliglån og billån er der en tendens til at restancerne er faldende. En del af denne nedgang kan tilskrives interne initiativer for at nedbringe restancerne. Der er afskrevet ca. 2,7 mio. kr., vilket er et lille fald i forhold til 2015, men betydeligt mindre end 2014. Største post er her bortfald vedr. kontanthjælp. Dette opstår når der ikke kan fastsættes betaling eller laves anden forældelsesudsættende handling inden tre år. Størstedelen af afskrivningerne skyldes, at der ikke er betalingsevne hos restanten. Herudover vejer afskrivninger som følge af gældssanering, konkurs og dødsfald ind.

   

Disponibel likviditet:

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger m.v.

Nedenstående er en opgørelse der viser, at den disponible likviditet ultimo 2016 kan opgøres til 248,7 mio. kr.

 

 

  

På mødet skal årsregnskabet afgives til revisionen. Herefter skal revisionen senest 15. juni afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af august 2017.

 

Årsregnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Årsregnskab 2016 godkendes til afgivelse til revisionen.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.