Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

141. Sdr. Felding Skole - status og vurdering af behov for yderligere ombygning

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Sdr. Felding Skole - status og vurdering af behov for yderligere ombygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Sven Nørgaard

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole.

 

Byrådet besluttede den 15. november 2016, pkt. 301 at meddele anlægsudgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinnet på Sdr. Felding Skole, hvormed der henstår et restrådighedsbeløb på 1,754 mio. kr.

 

Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Familieudvalget skulle forelægges revideret projekt, tidsplan og endelig økonomi for færdiggørelsen. Herudover at plan for ønskede lokaletilpasninger i udskolingsbygningen samt økonomisk overslag herpå skulle forelægges.

Sagsfremstilling

Nærværende sag indeholder status på det igangværende byggeprojekt samt beskrivelse af de resterende bygningsmæssige tilpasninger på skolen.


Status på det igangværende byggeprojekt:

Projektet omfatter fuld om- og tilbygning af mellemtrinnet, herunder etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i både mellemtrins- og udskolingsbygninger som følge af AT-påbud.

Status pr. ultimo januar 2017 er, at økonomien i det igangværende projekt ser ud til at holde i forhold til den samlede bevilling på 12,350 mio. kr., der består af følgende:

·         Om- og tilbygning – anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2016

·         Håndværk og design – anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016

·         Ventilation – påbud fra AT – anlægsbevilling på 3,35 mio. kr. i 2016 (overført fra 2015)

·         Medfinansiering på 0,4 mio. kr. fra Sdr. Felding Skole overført fra drift til anlæg i 2016

·         Færdiggørelse af oprindelig etape 1 (to manglende klasselokaler) – anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2017.

 

Byggeriet forventes færdigt til skolestart primo august 2017.

 

Resterende bygningsmæssige tilpasninger: 

Siden den oprindelige plan for til- og ombygning af Sdr. Felding Skole blev udfærdiget i 2014, har der vist sig faldende børnetal i området. Behovet for en om- og tilbygning af overbygningsklasserne er derfor ikke længere til stede. Tidligere vurderet til ca. 9 mio. kr. Der resterer dog en række lokalemæssige tilpasninger:

 

  • etableringen af åbent fælles- og trivselsareal og flytning af kontorlokaler
  • indretning af nye rum til lærerforberedelse og
  • tilpasnig af køkken og personalefaciliteter.

Økonomi

Det vurderes, at de skitserede lokaletilpasninger vil kunne udføres indenfor det resterende rådighedsbeløb på 1,754 mio. kr. vedr. Sdr. Felding Skolen.

 

Det foreslås i så fald at lade nuværende rådgiver på byggeriet håndtere lokaletilpasningerne som ekstraarbejder på den igangværende enterprise til udførelse i 2017.

 

Af hensyn til maksimal budgetsikkerhed foreslås lokaletilpasningerne iværksat som selvstændige etaper i forlængelse af hinanden.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at status på det igangværende projekt, herunder status på økonomi og revideret tidsplan tages til orientering,
at de i sagen skitserede ønsker til yderligere lokaletilpasninger godkendes,
at lokaletilpasningerne udføres jfr. skitseret i sagsfremstillingen,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,754 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole, til lokaletilpasningerne,
at beløbet finansieres af restrådighedsbeløbet i 2017 på 1,754 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole. 
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.