Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

114. Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2016 samt overførsel fra 2016 til 2017

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-2-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2016 samt overførsel fra 2016 til 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udarbejdet en opgørelse over forbrug og restbeløb med tilhørende bemærkninger.

 

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte udvalg mulighed for, efter ansøgning til Byrådet, at overføre uforbrugte budgetbeløb for såvel drift som rådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftområder er der et samlet mindreforbrug på 114,3 mio. kr. Afvigelserne findes primært på Serviceområde 20 Administration, som viser et mindreforbrug på 108,8 mio. kr., hvoraf 33,0 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. Ses der bort fra de generelle reserver har der været et mindreforbrug på 81,3 mio. kr. Der søges i alt overført 74,3 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, mens ca. 7,0 mio. kr. tilgår de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen. Det skal bemærkes, at Serviceområde 20 Administration i december 2016 bidrog med 7,5 mio. kr. til finansiering af opgradering af 4 midtbyskoler.

 

På anlægsområdet er der tale om en merindtægt/mindreudgift på 22,0 mio. kr., som søges overført til 2017.

 

På finansieringsområdet søges overført en mindreudgift på 7,1 mio. kr. som vedrører indskud i Landsbyggefonden, tidsforskydning i låneoptagelse samt for meget modtaget tilskud til etablering af midlertidige boliger for flygtninge.

Sagsfremstilling

I henhold til bevilllingsreglerne skal der foreligge en redegørelse for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, idet overførslerne ikke må omfatte almindelige saldooverførsler. Som hovedprincip kan der ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der som hovedprincip skal ske overførsel af et eventuelt mindreforbrug. Sanktionslovgivningen gælder også for 2017 og begrænser/påvirker dermed den frie forbrugsmulighed. Det betyder med andre ord, at der skal være fokus på, at forbrug af overførsler ikke medfører, at det vedtagne servicedriftsbudget bliver overskredet.

Økonomi

DRIFT:

Som det fremgår af tabel 1 er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 114,3 mio. kr., hvoraf 74,3 mio. kr. søges overført til 2017. Til sammenligning blev der overført 51,8 mio. kr. fra 2015 til 2016. Når der ses bort fra de generelle reserver tilgår ca. 7,0 mio. kr. de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

 

Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler:

 

Tabel 1:

 

 + = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 08 Driftsselskaber: Der søges overført 0,343 mio. kr. til 2017 til brug for diverse investeringer.

 

Serviceområde 11 Idræt og Fritid: Der søges overført 2,973 mio. kr. til brug for afholdelse af events i 2017.

 

Serviceområde 15 Kultur: Der søges overført 2,123 mio. kr. til 2017, som ønskes anvendt til bymarkedsføring, aktiviteter i Herning midtby samt TimeWorld

 

Serviceområde 20 Administration: Mindreforbruget udgør 108,783 mio. kr., hvoraf puljen til de generelle reserver udgør 33,0 mio. kr.

 

Der søges overført 68,853 mio. kr. til 2017, som i store træk kan specificeres således:

  • 32,8 mio. kr. vedrører meropsparing i selvforsikringspuljen. Puljen til intern arbejdsskadeforsikring består af flere delpuljer med særskilte formål. Der er afsat 11,8 mio. kr. til selvforsikring tilbage i 2006, 11,94 mio. kr. vedrører selvforsikring vedrørende amtet 2003-2006, og 9,0 mio. kr. er afsat til selvforsikring fra 2016. I 2017 udarbejdes en aktuarberegning af Herning Kommunes selvforsikringspulje med henblik på at fastlægge budgetbehov og intern præmieopkrævning fremadrettet,
  • 6,7 mio. kr. søges overført til færdiggørelse af diverse projekter på turisme og erhvervsudviklingsområdet, herunder 1,9 mio. kr. projekter vedr. udvikling af menneskelige ressourcer (uddannelsesnetværk, brobygning, uddannelse Henring, studentervæksthus), LAG/Landdistriktpulje med 1,5 mio. kr., iværksætteri med 1,2 mio. kr. og turisme med 1,5 mio. kr.
  • 5,6 mio. kr. søges overført til investeringer på IT-området,
  • 15,5 mio. kr. søges overført til kompetenceudvikling, innovationsprojekter samt konsulentbistand til forskellige projekter i de forskellinge forvaltninger. Af overførslen søges overført 0,5 mio. kr. direkte til 2018 og 2019, Desuden søges der overført 0,76 mio. kr. til anlæg til renovering af administrationsbygninger.
  • 1,8 mio. kr. vedr. driftssikring af boligbyggeri søges overført til helhedsplaner i almene boliger,
  • 1,9 mio. kr. søges overført vedr. grundvandsbeskyttelse (ordningen skal hvile i sig selv),
  • 1,1 mio. kr. søges overført vedr. politisk organisation, hvoraf 0,745 mio. kr. ønskes anvendt  til udskiftning af IT-udstyr, mens 0,2 mio. kr. søges overført til 2018 til efterløn til borgmester og udvalgsformænd.

 

ANLÆG:

Som det fremgår af tabel 2, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder en samlet merindtægt/mindreforbrug på 22,0 mio. kr., som søges overført til 2017.

 

Tabel 2:

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 01 - Byggemodning: Der er en merindtægt på 5,4 mio. kr, hvilket skyldes salg af flere grunde end forudsat. Beløbet søges overført til 2017.

 

Serviceområde 02 - Arealerhvervelser: Området omfatter køb og salg af arealer og bygninger. Der er en merindtægt på 1,3 mio. kr., som kan herføres til tidsforskydninger i betalinger.

 

Serviceområde 15 - Kultur: Der er en mindreudgift på 7,2 mio. kr. Der søges overført 4,7 mio. kr. vedr. Fremtidens MCH, 1,5 mio. kr. til pulje til socialøkonomiske initiativer samt 0,8 mio. kr. til renovering af ELIA.

 

Serviceområde 20 - Administration: Der er en mindreudgift på 8,1 mio. kr. Der søges overført 0,7 mio. kr. til renovering af rådhusfacader, 2,0 mio. kr. vedr. pulje til diverse rådhusrenoveringer, 2,0 mio. kr. til udskiftning af PC-er og endelig 3,1 mio. kr. til Å-turisme.

 

FINANSIERING:

Som det fremgår af tabel 3, er der tale om en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr.

 

Tabel 3:

 

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 24 Finansiering: Der søges overført 1,0 mio. kr. som vedrører for meget modtaget tilskud til etablering af flygtningeboliger.

 

Serviceområde 26 Udlån - langfristede tilgodehavender: Der søges overført 13,7 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til godkendte ikke udbetalte projekter.

 

Serviceområde 28 Optagelse af lån: Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 7,6 mio. kr., som vedrører ikke optagne lån til energirenoveringer.

 

 

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at indstillede forslag til overførselsbeløb på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder godkendes,
at der af den samlede overførsel på Serviceområde 20 Administration på 68,9 mio. kr. overføres 0,7 mio. kr. 2018 og 0,5 mio. kr. til 2019,
at der overføres 1,796 mio. kr. fra Serviceområde 20 Administration til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger,
at der overføres 0,76 mio. kr. til anlæg til stednummer 650099 Administrationsbygninger - pulje til div. renovering.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således

 

at 1 mio. kr. af de 6,1 mio. kr. i mindreforbrug på it-konti i stedet for at gå i kassen, foreslås anvendt til at konkretisere og lave en plan for bedre udrulning udrulning af bredbånd/bredbåndstrategi i kommunen. De resterende 5,1 mio. kr. overføres til 2017.

Bilag

  • Regnskab 2016 - Overførselsskemaer vedr. finansiering
  • Regnskab 2016 - Overførselsskemaer vedr. anlæg
  • Regnskab 2016 - Overførselsskemaer vedr. driften