Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

85. Frigivelse af anlægsbevilling til Pugdalvejs forlængelse

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Pugdalvejs forlængelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger licitationsresultat på Pugdalvejs forlængelse, og den samlede udgift til projektet kan herefter beregnes til ca. 9,415 mio. kr. Der er bevilget 8,0 mio. kr. til projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering på 1,415 mio. kr. sker ved en tilsvarende besparelse på byomdannelsesprojektet i Thrigesvejområdet.

Sagsfremstilling

Til licitationen på Pugdalvejs forlængelse deltog 11 entreprenører. Udbuddet er sket i samarbejde med Herning Vand A/S som et koordineret vej- og kloakprojekt.

 

Sejer Pedersen A/S, Vildbjerg vandt licitationen med et bud på 15.368.555 kr., hvoraf 8.598.120 kr. er Herning Kommunes andel.

 

Efter at have gennemgået buddene er det konstateret, at det primært er udskiftning af blødbund, der er er blevet dyrere end beregnet i bygherreoverslaget. Omfanget af blød bund har ved supplerende boring vist sig større end først antaget.

 

Efter licitationen er der sammen med entreprenøren fundet en anden - billigere - løsning på udskiftningen af blødbunden, hvilket medfører en besparelse på 800.000 kr.  

Økonomi

 

På byrådsmødet den 6. marts 2018, pkt. 48 er der frigivet 8 mio. kr. til Pugdalvejs forlængelse. Der mangler således en finansiering af 1,415 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

 

Det er ikke muligt at undlade/spare delelementer i vejprojektet, såsom cykelstier og belysning, idet disse elementer ikke indgår i projektet.

 

På Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej er der afsat et rådighedsbeløb på 0,995 mio. kr. netto i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 2,391 mio. kr. i 2020 til ændring af industriveje til boligveje.

 

Forvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering på 1,415 mio. kr. i 2019 til Pugdalvejs forlængelse findes ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej" med henholdsvis 0,995 mio. kr. netto i 2018 og 0,420 mio. kr. i 2019, idet det vurderes, at byomdannelsesprojektet stadig kan gennemføres med en nedskrivning af budgettet, dog i en reduceret udgave. Rådighedsbeløb afsat i 2018 overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,415 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223063 Pugdalvej, Vildbjerg,

 

at anlægsudgiften på 1,415 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej med 0,995 mio. kr. netto i 2018 og 0,420 mio. kr. i 2019. Rådighedsbeløbet afsat i 2018 overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 0,227 mio. kr. på samme stednr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.