Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

74. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsformål ved Tavlundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsformål ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Tanja Henriksen

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 13. august 2018, pkt. 147, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind. Samtidigt udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind.

 

Planområdet ligger syd for Herning, ved Tavlundvej i forlængelse af Tofterne i Lind og omfatter et areal på ca. 2,6 ha.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 61.E6, som følger cirka samme afgrænsning som lokalplanområde 61.E6.2, der er udarbejdet sideløbende med nærværende kommuneplantillæg, dog er en del af planområdet omfattet af eksisterende kommuneplanramme 61.R3 til rekreative formål syd for Ydertoften.

 

Inden for rammeområde 61.R3 tilføjes muligheden for at etablere et mindre antal parkeringspladser, der kan servicere områdets brugere. Rammeområde 61.E6 udlægges til erhvervsformål med henblik på, at sikre den eksisterende virksomhed udvidelsesmuligheder.

 

Området er beliggende i landzone og overføres til byzone med vedtagelse af lokalplan 61.E6.2. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr.63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind foreløbigt vedtages.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

  • Forløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind