Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

53. Bud fra Business Region MidtVest til DM i Skills i 2021

Sagsnr.: 24.10.05-P20-12-18 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Bud fra Business Region MidtVest til DM i Skills i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives hermed en orientering om, at Herning Kommune på vegne af Business Region MidtVest den 30. januar 2019 fremsendte bud på DM i Skills 2021. Målet er at, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at endnu flere får en øget viden om de muligheder erhvervsuddannelser giver for job, videreuddannelser, praktik i udlandet og karriere.

 

Buddet medfører udgifter for Herning Kommune på godt en mio. kr. (1.088.230 kr.) samt udgifter til timer - dertil kommer, at kommunerne i Business Region MidtVest har garanteret at finansiere yderligere en mio. kr., såfremt det ikke lykkedes at fundraise disse ad anden vej.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Business Region MidtVest vedtog på bestyrelsesmøde den 19. december 2018 at give Herning Kommune mandat til at fremsende det endelig bud på DM i Skills i 2021 rettidigt den 30. januar 2019.

 

BRMV havde værtskabet for DM Skills i januar 2018. Efterfølgende var der en signifikant stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne på 23% mod 5 % på landsplan.

 

Udover selve værtskabet blev der igangsat aktiviteter på skolerne, der betød, at eleverne fik større udbytte af besøget på DM i Skills. Eleverne blev bedre oplyst til at kunne træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen, og erhvervsuddannelser blev et positivt tilvalg for flere.

 

Erfaringerne med værtskabet betyder, at det giver god mening at søge om værtskab igen. Derfor tilkendegav BRMV skriftligt den 7. november 2017, at området er interesseret i værtskabet for DM i Skills 2021. Det blev samtidigt bekendtgjort, at der vil komme en endelig ansøgning fra de syv kommuner.

 

På den baggrund har Herning Kommune arbejdet videre med sagen og fremkommer med nedenstående sagsfremstilling:

Den 2. oktober 2018 fremsendte SkillsDenmark en mail, hvor de indkaldte bud og kom med økonomiske og tekniske eventsted krav. Det er senere tilkendegivet fra DM Skills, at buddet skal være inde ultimo januar 2019. Nyt er, at SkillsDenmark ikke længere vil medfinansiere 2 mio. kr. (1,65 mio. kr. efter moms). Det vil sige, at der vil komme til at påhvile kommunerne en økonomisk kroneudgift udover udgiften til den direkte kroneudgift til busser.

 

I det følgende er opstillet et budget, der dels tager højde for pris- og lønstigninger, nye aktiviteter – blandt andet et viden-seminar målrettet studievejledere og gymnasierektorer. Derudover er der skabt økonomisk rum til en markant større markedsføring af erhvervsuddannelserne og til uddannelsesmateriale, en hal ekstra m.m. Målet er at sikre, at budgettet kan rumme de ønskede aktiviteter, men med mulighed for nedskalering, hvis økonomien fordrer dette. 

Økonomi

Udgiftsbudget

Regnskab 2018

 Budget 2021

MCH - en hal mere end sidst

2.620.393

3.300.000

Markedsføring

156.140

300.000

Uddannelsesmateriale

49.979

200.000

Transport / Overnatninger

344.153

342.945

Delprojekter

231.465

200.000

Vidensseminar

-

200.000

Egne stande

-

200.000

Løn - Programledelse, kommunikation, administration m.m.,

672.439

700.000

Løn - Skolerne

1.711.345

2.000.000

Andet

93.784

200.000

I alt

5.879.668

7.642.945

Erhvervsskolerne

735.000

1.000.000

I alt

6.614.668

8.642.945

 

 

Finansieringsbudget

Regnskab 2018

2021

Region Midtjylland

1.500.000

1.500.000

Fundraising til konkrete projekter og eventen

-

1.000.000

Kommunerne - udgifter til event, projekter, bus og løn m.m.

2.729.668

5.142.945

Skills Denmark

1.650.000

-

I alt

5.879.668

7.642.945

Erhvervsskolerne

735.000

1.000.000

I alt

6.614.668

8.642.945

 

 

Kommunale kroneudgifter - til event og bus.

Befolkning

Eventudgifter - direkte - minus løn.

Busudgifter - baseret på regnskabstal

I alt

Holstebro

58.546

250.960

90.900

341.860

Ikast-Brande

41.458

177.711

30.100

207.811

Lemvig

20.131

86.292

37.815

124.107

Ringkøbing-Skjern

57.099

244.757

68.500

313.257

Skive

46.413

198.951

62.720

261.671

Struer

21.306

91.329

14.680

106.009

I alt

244.953

1.050.000

304.715

1.354.715

Herning

 

1.050.000

38.230

1.088.230

I alt

 

2.100.000

342.945

2.442.945

 

 Udover medfinansiering fra Region Midtjylland arbejdes der på at få inddraget de øvrige kommuner i Business Region Aarhus.

 

Da regionerne endnu ikke har fordelt midler i forhold til den fremtidige organisering, må buddet fremsendes med forbehold for regional medfinansiering. Regionerne vil dog fortsat – også efter ny lov om erhvervsfremme – arbejde med uddannelse, og der er en finansiel ramme til uddannelse.

 

Derudover er der 1.000.000 kr., der skal fundraises midler til. Såfremt dette ikke lykkedes har kommunerne stillet sig som garant herfor. 400.000 kr. vedrører to konkrete delprojekter – et målrettet at flere gymnasieelever finder det ok, at vælge en EUD efter gymnasiet – p.t. er 20 % ufaglærte 10 år efter huen, heraf er de 10 % i gang med en uddannelse. Det andet delprojekt er målrettet læreruddannelsen – idet lærerne bærer fortælling om de gode uddannelser efter folkeskolen. De øvrige 600.000 kr. er til afholdelse af selve eventen.

Fordelingen af udgiftsreservationen foregår parallelt til resten af finansieringen og vil for Herning Kommune være på op til kr. 500.000.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at udgiften på 1.088.230 kr. i 2021 finansieres inden for områderne erhverv, events og markedsføring,
at en udgiftsreservation på op til 500.000 kr. for Herning Kommune i givet fald finansieres inden for samme ramme.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.