Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

86. Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2019 for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2019 for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S har 29. november 2018 bedt Herning Kommune om at godkende selskabets takster for afledning og rensning af spildevand for 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende selskabets takster.

 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, dvs. kommunen skal godkende at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med godkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt følgende for 2019: Takster for afledning af spildevand, selskabets budget og forsyningssekretariatets fastsættelse af "økonomiske rammer" for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2019. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

 

Takster
Takster for vandafledning for 2019 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 623 kr. ekskl. moms for 2019. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 27,50 kr. pr. m³ for 2019. Det faste bidrag er steget med 3,7 %, og det variable bidrag er steget med 3,8 % siden 2018.

 

Taksterne for 2019 er opsplittet i henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2019 fastsat til 51.607 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 3,7 % i forhold til 2018. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og indtægtsrammen forventes overholdt. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at taksterne for 2019 godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

  • Bilag 1. Takstoversigt for spildevand 2019
  • Bilag 2. Overholdelse af indtægtsramme for 2019