Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

83. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2019

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning, samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Anlægsudgiften på 53,854 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2018 og 2019.

 

Desuden er der afsat 12,7 mio. kr. til arealerhvervelser i Snejbjerg og Hammerum på Serviceområde 01 Byggemodning i 2019. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

Byggemodningsarbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.

  

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne

 

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.

Tabel 2. Byggemodning 2019 - økonomi

 

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 53,867 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb i 2018 og 2019. Restrådighedsbeløb i 2018 forventes overført til 2019 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt -50,956 mio. kr. i 2019. Hertil kommer forventede overførsler af mindreindtægter fra 2018 på i alt 9,171 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 38,105 mio. kr. fra 2018.

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2018 skyldes bl.a., at flere projekter har afventet igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. maj 2014, pkt. 177 samt den 26. august 2014, pkt. 262, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at færdiggørelsesarbejder for i alt 6 mio. kr. afventer igangsættelse. Øget grundsalg bl.a. på Poppelbakken i Tjørring medfører, at afsat beløb til færdiggørelser på 6 mio. kr. ønskes frigivet i 2019.

 

Herudover er der i alt afsat 2,250 mio. kr. til betingede byggemodninger i 2018, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområdet Rind Å Engen i Arnborg samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Desuden var der i 2018 afsat i alt 5,6 mio. kr. til arealerhvervelse og byggemodning på Frølundvej i Gjellerup. Det er efterfølgende i stedet besluttet at byggemodne nye grunde på Spinkebjerg i 2019. Pga. høj byggeaktivitet bl.a. i Lind og Snejbjerg er planlagte færdiggørelsesarbejder for ca. 5 mio. kr. desuden udsat til 2019, og der er disponeret ca. 8 mio. kr. som afventer grundsalg bl.a. på Fuglsang Holm i Tjørring. Sidst er der afsat 2,320 mio. kr. i 2018 til arealerhvervelser på Tangsøparken og HI Park, som forventes gennemført i 2019. Rådighedsbeløbene forventes overført til 2019 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2,

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning(Teknik- og Miljøudvalget) i 2018 og 2019, fordelt på stednumre jf. tabel 2,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 54,376 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2,

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2018 på i alt 12,530 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2019 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2. 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.