Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

82. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af stationsforplads ved DNV-Gødstrup

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af stationsforplads ved DNV-Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 6,565 mio. kr. til etablering af stationsforplads og færdiggørelse af en ca. 1,2 km lang kommunal fordelingsvej ved det nye hospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsudgiftsbevillingen frigives, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med regionen udarbejdet plan for en ny infrastruktur omkring DNV-Gødstrup. Fordelingsvejen rundt om hospitalet er lavet i 2017 og 2018 og er hovedadgangsvej til hospitalet og togstationen. Der mangler stadig færdiggørelse af vejen f.eks. lys og et signalanlæg. Banedanmark har etableret et trinbræt ved hospitalet og Herning Kommune har udarbejdet forslag til etablering af en stationsforplads, som vist på vedlagte bilag. Forpladsen omfatter etablering af 17 parkeringspladser og fortove med adgang til trinbrættet.

 

Det er aftalt, at regionen medfinansierer en del af vejprojektet med 6 mio. kr. Den øvrige del af fordelingsvejen og stationsforpladsen finansieres af Herning Kommune.  

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222030 Regionshospitalet Vest - Infrastruktur, afsat rådighedsbeløb på 6,565 mio. kr. i 2019. Der er tidligere frigivet anlægsudgiftsbevillinger på i alt 12,447 mio. kr. på stednr. 222030. Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 6,565 mio. kr. til anlæggelse af stationsforpladsen samt færdiggørelse af vejprojektet.

 

Regionens tilskud på 6 mio. kr. er frigivet på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 203087 Regionshospitalet - fordelingsvej, på byrådsmøde den 17. december 2013, pkt. 345. Der er godkendt anlægsregnskab for dette anlægsprojekt på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. februar 2018, pkt. 38.

 

Der er således afsat rådighedsbeløb til udgifter på i alt 19,012 mio. kr. + tilskuddet på 6 mio. kr. fra regionen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

projektforslag til etablering af stationsforplads og færdiggørelse af en ca. 1,2 km lang kommunal fordelingsvej ved det nye hospital i Gødstrup godkendes,

 

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,565 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222030 "Regionshospitalet Vest - Infrastruktur",

 

at

udgiften finansieres af det til formålt afsatte rådighedsbeløb på 6,565 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

  • Stationsforpladsen DNV