Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

81. Godkendelse af anlægsregnskab for udbygning af Viborgvej, Herning

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for udbygning af Viborgvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udvidelsen af Viborgvej i Herning til 4 spor mellem fordelerringen og krydset ved Engholm Søpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223055 "Udbygning af Viborgvej 1. etape" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 223, 2.942.000 kr. til udbygning af Viborgvej til 4 spor. Projektet er koordineret og udført sammen med vejdirektoratets udbygning af fordelerringen.  

Økonomi

 

 

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 359.206 kr., hvilket primært skyldes mere blødbund end forventet samt en mindre ændring af entreprisegrænsen.

 

Idet overskridelsen er over 10 % af den samlede anlægssum, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.