Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

87. Arealerhvervelse til udrykningsrampe ved ny politistation i Haraldsgade, Herning

Sagsnr.: 05.00.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Arealerhvervelse til udrykningsrampe ved ny politistation i Haraldsgade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af ny politistation i Haraldsgade, er det nødvendigt at ekspropriere et mindre areal for enden af Haraldsgade og op til Silkeborgvej. Dette er for at sikre politiets mulighed for hurtig udrykning op ad en ensrettet "udrykningsrampe" til Silkeborgvej. Udrykningsrampen bevirker, at det ikke er nødvendigt at køre igennem boligvejene på Haraldsgade og Olufsgade. Således kan politiet komme hurtigt ud på det primære vejnet.

 

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve det nødvendige areal til en udrykningsrampe. 

Sagsfremstilling

Udrykningsrampen for enden af Haraldsgade skal være en ensrettet ca. 3 meter bred vej - hvor kun udrykningskøretøjer har adgang. Der bliver behov for at ekspropriere et areal på ca. 5-6 meters bredde på matr. nr. 103aq og 103æ Herning Bygrunde, for at tage højde for skråningsanlæg til cykel- /gangtunellen.

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af det ovennævnte areal.

Anlægsarbejdet skal være færdigt til december 2019, hvor politistationen skal indvies.  

Økonomi

Herning Byråd meddelte den 18. september 2018, pkt. 200 en anlægsbevilling til projektet på 2,299 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik stednr. 222082. Udgiften til arealerhvervelsen finansieres af anlægsbevillingen. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte projekt.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

  • Haraldsgade udrykningsrampe mv.