Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

70. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 54.C1.1 giver mulighed for nyt byggeri til centerformål og boliger syd for hospitalet i Gødstrup. Lokalplanforslaget sikrer rammerne for et flot og funktionelt byudviklingsområde med nye veje, stier, friarealer og beplantning. Samtidig skal det sikre at regnvand håndteres, så vandet bidrager til områdets rekreative værdi og oversvømmelser undgås.

 

I forbindelse med foreløbig vedtagelse af lokalplanen skal Byrådet tage stilling til, om der skal være mulighed for en eller to dagligvarebutikker i centerområdet.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Byplanudvalget har i marts 2018 godkendt en principplan for lokalplanlægningen i Gødstrup. Forslag til lokalplan 54.C1.1 er første lokalplan for byudviklingen syd for Hilmar Sølunds Vej. Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i principplanens intentioner om, at Gødstrup skal være en forholdsvis tæt by og et fornyende supplement til det nuværende udbud af boliger i og omkring Herning. I samarbejde med en privat udvikler er der udarbejdet et forslag til en bebyggelsesplan for et areal på 26 hektar. For at imødekomme udviklerens ønske om at bygge boliger i første etape er en del af det oprindeligt udlagte erhvervsområde ændret til boligformål.

 

Forslag til mulig bebyggelsesplan med åben-lav bebyggelse inden for delområde IIIa og IIIb

 

Forslag til mulig bebyggelsesplan med tæt-lav bebyggelse inden for delområde IIIa og IIIb

 

Lokalplankort

 

 

Veje og stier

Lokalplanen indeholder den første del af den nye bygade gennem Gødstrup. Bygaden har et enkelt og markant profil med en grøn midterhelle med høje lysmaster og beplantning på begge sider af kørebanen. På de første cirka 200 meter får den et bymæssigt udtryk med mulighed for sideparkering til betjening af butikker og andre bymæssige funktioner.

 

Der kan tilsluttes fordelingsveje til betjening af områderne vest for Bygaden. Den nordligste tilslutning giver adgang til centerområdet med mulighed for dagligvarebutik, tankstation og andre bymæssige funktioner. Den næste tilslutning giver adgang til de nye boligområder. Denne vej skal have beplantning i form af en trærække på sydsiden af vejen.

 

Erhvervsområdet i den nordvestlige del af lokalplanens område skal have vejadgang direkte fra Vesterholmvej. Det er en forudsætning for ibrugtagning af området, at en udvikler af erhvervsområdet etablerer denne vejadgang.

 

Principplanen indeholder en forbindelse "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej. Linket forbinder de grønne friarealer ved Regionshospitalet med lokalplanens område for fodgængere og cyklister. Linket skal samtidig være en "port" til området fra vest og et markarnt vartegn. Linket er forbundet med det øvrige stinet inden for lokalplanens område. Ved udbygning af området mod syd sikrer lokalplanen mulighed for sammenhængende stiforbindelser.

 

Delområder og bebyggelse

Lokalplanens område er inddelt i delområderne I, II, III, IV, V, VI, VII og VIII somt vist på kortbilaget. Inden for de enkelte delområder er der mulighed for forskellige typer anlæg og bebyggelse.

 

Delområde I ligger ved krydset af Hilmar Sølunds Vej og bygaden. I området kan der være centerfunktioner som dagligvarebutik, butikker med udvalgsvarer, en tankstation, café / restaurant, serviceerhverv og boliger. Det samlede areal til butikker må ifølge kommuneplanen maksimalt være 3000 m². Forvaltningen anbefaler, at der må opføres én dagligvarebutik med et areal på maksimalt 1.500 m².

Udvikleren af området ønsker mulighed for to dagligvarebutikker på op til 1200 m² som beskrevet i vedhæftede notat. De vurderer, at der vil være marked for to dagligvarebutikker og er i forhandling med to dagligvarekæder om at placere sig inden for området.

 

Forvaltningen er ikke overbevist om, at der vil være grundlag for at drive to dagligvarebutikker i Gødstrup. I de eksisterende forstæder til Herning er der typisk én dagligvarebutik til områdets forsyning. Hospitalet vil give kunder til en dagligvarebutik, men da der går en årrække før Gødstrup har lige så mange indbyggere som de eksisterende forstæder, vurderer forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at planlægge for og opføre to dagligvarebutikker. Forvaltningen har derfor en bekymring for, om en udvidelse af kapaciteten til to daglivarebutikker kan betyde, at en butik kommer til at stå tom, hvilket vil være uheldigt for den fremtidige udvikling i området. Hvis der på længere sigt, i takt med Gødstrup vokser, viser sig at være behov for en dagligvarebutik mere vil der være mulighed for at planlægge for det på dette tidspunkt.

 

For at markere krydset kan der bygges i op til 6 etager. For at sikre et bymæssigt udtryk skal bebyggelsen mod Hilmar Sølunds Vej og bygaden have en højde på minimum 2 etager og 10 meters højde og placeres med facaden i fastlagte byggelinjer mod vejen. For at sikre åbne facader og byliv skal facadebebyggelsens stueetage anvendes til butikker, værksteder, café, restaurant eller liberale erhverv.

 

Der kan opsættes én skiltepylon med en højde på op til 8 meter mod Hilmar Sølunds Vej. Derudover indeholder lokalplanforslaget en række bestemmelser om skiltning på facaderne langs Hilmar Sølunds Vej og bygaden samt for tankanlægget.

 

Delområde II må anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af række-, kæde-, klynge eller dobbelthuse. Bebyggelsen kan have en højde på op til 3 etager og 13 meter. For at sikre principplanens ønskede tæthed og gode friarealer til boligerne skal boligerne have en højde på minimum 2 etager og 6 meter. Lokalplanen fastlægger et minimumsareal for friareal inden for delområdet samt et princip for placering af friarealerne.

 

Delområde III må enten anvendes til tæt-lav bebyggelse eller åben-lav bebyggelse i form af villaer på små grunde. Området er opdelt i delområde IIIa og IIIb henholdsvis nord og syd for fordelingsvejen. Anvendelsen skal være den samme inden for hvert af områderne IIIa og IIIIb.

 

Delområde IV må anvendes til åben-lav bebyggelse på små grunde. Den enkelte grund må maksimalt have et areal på 600 m². Den enkelte bolig må have et areal på op til 250 m² og skal have en højde på minimum 2 etager og 6 meter. Der må etableres tagterrasse på 3. etage og bebyggelsen må maksimalt have en højde på 9,5 meter. Hvis der bygges åben-lav bebyggelse inden for delområde III gælder samme bestemmelser for grundstørrelse, areal og højde.

  

Delområde V anvendes i dag til boliger, som er indrettet i den tidligere Helstrup skole. Denne anvendelse kan fortsætte. Hvis der skal bygges nyt kan området anvendes til boliger i form af tæt-lav bebyggelse eller etageboliger.

 

Inden for delområde I, II, III, IV og V skal bygningerne have ydervægge i naturmaterialer som tegl, træ eller natursten. Mindre bygningsdele kan opføres i glas, zink, stål, beton, kobber eller aluminium.

 

Delområde VI må anvendes til offentlige formål. Området ejes af Herning Kommune og udgør den sydlige del af Linket. Det skal have en rekreativ og landskabelig karakter. Der kan opføres i alt 1000 m² bebyggelse, der understøtter områdets anvendelse til rekreative og kulturelle aktiviteter, bevægelse og lignende. Der kan foretages terrænregulering i op til 10 meters højde for at understøtte etableringen af Linket.

 

Delområde VII er den vestligste og lavest-liggende del af lokalplanområdet. Det må anvendes til tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner og arealer til håndtering af skybrudsregn fra lokalplanens område. Derudover skal området have en grøn og landskabelig karakter, og der skal plantes træer for at give læ til boligområderne.

 

Herning Vands bassiner til opsamling af regnvand op til en 5 års hændelse skal placeres inden for dette område. Herning Vand er forpligtet til at aftage regnvand op til en 5 års hændelse fra alle ejendomme, der er tilsluttet deres system. Der skal også være arealer til opmagasinering af skybrudsregn inden for delområdet. Disse områder skal anlægges og driftes af en fælles grundejerforening for hele lokalplanens område. Når der ikke er vand på disse arealer vil de kunne anvendes til forskellige former for rekreative aktiviteter af områdets beboere.

 

Delområde VIII må anvendes til erhvervsområde. Lokalplanforslaget er kun en rammelokalplan for delområdet. Der skal derfor udarbejdes en mere detaljeret byggeretsgivende lokalplan for området, før det kan udstykkes, bebygges og tages i brug til erhvervsformål. Det er dog fastlagt i både kommuneplanen og dette lokalplanforslag, at området skal vejforsynes fra Hilmar Sølunds Vej, så trafik til erhvervs- og boligområdet ikke blandes sammen.

  

Beplantning og grønne områder

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om beplantning og friarealer for at sikre en flot bydel og attraktive grønne områder til boligerne og den øvrige bebyggelse.

 

Principplanen for Gødstrup fastlægger, at byudviklingen skal tage afsæt i det eksisterende landskab. Derfor bevares størstedelen af de eksisterende læhegn samt beplantningen omkring den tidligere skole på Helstrupvej 64. De øst-vestgående læhegn opdeler naturligt lokalplanens område i mindre delområder. Den eksisterende beplantning skal suppleres af beplantning i den vestligste del af lokalplanens område samt af træer langs vejene og på friarealerne. Parkeringsarealet ved centerområdet skal desuden indrammes og opdeles i mindre enheder ved hjælp af beplantning.

 

Parkering

Lokalplanforslaget fastlægger, at der skal anlægges parkeringspladser til de forskellige funktioner. I centerområdet skal der anlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal samt for hver 8 siddepladser i restauration eller beværtning.

 

Til etageboliger skal der etableres 1 parkeringsplads pr. bolig. Til tæt-lav boliger skal der anlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig. Til åben-lav bebyggelse skal der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

 

Regnvand

Som beskrevet under delområde VII er den vestligste del af lokalplanens område udlagt som et grønt areal med regnvandsbassiner og arealer til håndtering af skybrudsregn. Derudover indeholder lokalplanen en række bestemmelser for, hvordan regnvand skal håndteres i den resterende del af området. Ved et skybrud skal det sikres, at de store vandmængder kan strømme til til delområde VII. Derfor skal den øst-vestgående vej anlægges, så den kan aflede vand og arealerne omkring de øst-vestgående læhegn skal friholdes for bebyggelse.

  

Miljøvurdering

Lokalplan nr. 54.C1.1 og 54.E3.1 samt kommuneplantillæg nr. 54 bliver fulgt af en miljørapport for planerne. Miljørapporten er udarbejdet på baggrund af planernes størrelse og for at sikre, at planerne ikke skaber væsentlige negative miljøkonsekvenser ved deres realisering. Miljørapportens konklusioner er indarbejdet i kommuneplantillæg og lokalplaner.

Miljørapporten behandler en række emner, herunder overfladevand, natur, landbrug og støj. Emnet overfladevand er et gennemgående tema, da det sikres i lokalplanerne, at regnvand kan håndteres i op til 50 års hændelser. Konsekvensen er dog at enkelte truede arter af lav i de eksisterende læhegn skal tåle oversvømmelse i nogle situationer omkring 50 års hændelser. Se miljørapport og det ikke-tekniske resume for yderligere viden om planernes miljøkonsekvenser. Miljørapporten er vedlagt som bilag til sagen.

 

Vejnavne

Forvaltningen foreslår, at den nuværende Gødstrupvej inden for lokalplanens område skifter navn til Gødstrup bygade, når den tages i brug. Forvaltningen foreslår, at de øvrige veje inden for lokalplanens område navngives efter klassiske lægeplanter.  

 

Byplanudvalget har ved sagens behandling den 18. februar 2019 besluttet, "at Gødstrupvej inden for lokalplanens område skifter navn til Gødstrup Bygade, når den tages i brug. Endvidere navngives de øvrige veje inden for lokalplanens område efter klassiske lægeplanter." 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 54.C1.1 for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup foreløbig vedtages, således

 

at der tillades 2 dagligvarebutikker på op til 1.500 m2.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

  • Notat om dagligvarebutikker fra udvikler af området
  • Miljørapport planer Gødstrup By politisk behandling
  • Lokalplan 54.C1.1 foreløbig vedtagelse