Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

68. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for byudvikling i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for byudvikling i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Tanja Andreasen

Sagsresume

I Herning Kommuneplan 2017-2028 er der udlagt kommuneplanrammer til byudvikling ved det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Byplanudvalget har i marts 2018 godkendt en principplan for lokalplanlægningen i Gødstrup. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre den sydlige del af rammeområde 54.E1 fra erhverv til boliger.

 

I forbindelse med udarbejdelse af de to første lokalplaner for byudviklingen i Gødstrup har der vist sig at være behov for yderligere justering af de udlagte kommuneplanrammer. Blandt andet i forhold til håndtering af regnvand, etablering af en forbindelse "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej samt konkrete ønsker fra de private udviklere af området.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet tillæg nr. 54 til Herning kommuneplan 2017 - 2028 for byudviklingen i Gødstrup. Udlæg af nye rammer, justering af afgrænsning af eksisterende rammer samt ændringer i rammernes anvendelsesmuligheder er opsummeret i teksten herunder. På kortet ses de nuværende rammer med helfarve, mens de nye rammer er markeret med rødt.

 

Nye og eksisterende kommuneplanrammer i Gødstrup

 

Udlæg af nye rammer og overførsel af arealer mellem eksisterende rammer

Kommuneplantillæg nr. 54 indeholder følgende ændringer i forhold til udlæg af nye rammer og overførsel af områder mellem eksisterende rammer:

 

  • Der udlægges nye rammeområder 54.T2 og 54.T3 til tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner.
  • Rammeområde 54.E2 skifter navn til 54.E3 for at undgår forveksling med naboområdet 59.E2.
  • Den sydligste del af rammeområde 54.E1 overføres til rammeområde 54.B1 for at give mulighed for boliger i stedet for erhverv.
  • Den del af rammeområde 54.C1, der ligger nord for Hilmar Sølunds Vej overføres til rammeområde 54.E3. Det gøres for at samle og styrke centerfunktionen i form af detailhandel syd for Hilmar Sølunds Vej og for at opretholde et større, sammenhængende erhvervsareal i første etape af byudviklingen i Gødstrup.
  • Den nordøstligste del af rammeområde 54.E1 overføres til rammeområde 54.C1 for at give mulighed for at etablere forbindelsen ”Linket” med tilhørende offentlige arealer syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Ændringer i rammernes anvendelsesmuligheder

 54.B1- Boligområde ved Helstrupvej, Gødstrupvej og Ørskovvej

Det er præciseret, at boligbebyggelse skal ske i form at tæt-lav bebyggelse, etageboliger eller åben-lav bebyggelse i to etager på små grunde. Kravene til parkering er ændret, så de følger Herning Kommunes normer for parkering til disse boligtyper.

 

54.C1- Centerområde ved Hilmar Sølunds Vej og Gødstrupvej

Der skal være mulighed for offentlige formål for at kunne anlægge ”Linket” på tværs af Hilmar Sølunds Vej med tilhørende arealer.

I krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrup Bygade kan der bygges i op til 6 etager for at markere krydset.

Bebyggelsesprocenten nedsættes fra 80% til 60%.

Det er præciseret, at boligbebyggelse skal ske i form at tæt-lav bebyggelse eller etageboliger. Kravene til parkering er ændret, så de følger Herning Kommunes normer for parkering for disse boligtyper og den øvrige anvendelse af området.

 

54.E1 - Erhvervsområde vest for Gødstrupvej, syd for Hilmar Sølunds Vej

Bebyggelsesprocenten for området som helhed hæves til 60%.

I den nordlige del af området kan der bygges i 4 etager, i den sydlige del i 3 etager.

Der stilles krav om vejadgang fra Hilmar Sølunds Vej.

Der er tilføjet mulighed for at anvende området til uddannelses- og forskningsfaciliteter samt erhverv og offentlige formål, der hensigtsmæssigt kan placeres tæt på Regionshospitalet.

 

54.E3 - Ehvervsområde ved Hilmar Sølunds Vej, øst for Gødstrupvej

Der gives mulighed for at anvende området til hotel, konference, uddannelsesinstitutioner og forskningsfaciliteter.

Bebyggelsesprocenten for den nordlige del af området nedsættes fra 80% til 60%.

Bygningshøjden øges til maksimalt 4 etager og 20 meter.

 

Det er desuden tilføjet til alle rammer, at der kan anlægges regnvandsbassiner samt andre anlæg til regnvandshåndtering og klimatilpasning.

 

Den første del af den nye byudvikling i Gødstrup ligger omkring krydset ved Hilmar Sølunds Vej og Gødstrupvej. Hilmar Sølunds Vej er adgangsvej til Regionshospitalet og indfaldsvej til Herning fra motorvejen vest om Herning. Det vil sige, at bebyggelse, landskab og øvrige anlæg omkring krydset og langs Hilmar Sølunds Vej vil blive synligt for trafikanterne i området. Der er derfor tilføjet bestemmelser til kommuneplanrammerne om det arkitektoniske og landskabelige udtryk for byggeri og anlæg langs Hilmar Sølunds Vej.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 – 2028 blev der fastlagt rækkefølgebestemmelser for den kommende udvikling af det nye byområde i Gødstrup.

Kommuneplantillægget og de to første lokalplaner for området er udarbejdet efter princippet om, at der bygges indefra og ud i forbindelse med eksisterende bymæssig bebyggelse.

 

Det er en forudsætning for udbygningen af delområde 54.E1, at der etableres vejadgang fra Hilmar Sølunds Vej.

 

Dagligvarebutik

Kommuneplanen giver mulighed for at udlægge i alt 3000 m² til detailhandel inden for rammeområde 54.C1. Den enkelte dagligvarebutik må maksimalt være 1000 m² og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 500 m². Forvaltningen anbefaler, at butiksstørrelsen for dagligvarebutikken øges fra 1000 til 1500 m², da flere dagligvarekæder efterspørger mulighed for butikker på op til 1500 m².

Udvikleren af området ønsker mulighed for to dagligvarebutikker på op til 1200 m² som beskrevet i vedhæftede notat. De vurderer, at der vil være marked for to dagligvarebutikker og er i forhandling med to dagligvarekæder om at placere sig inden for området.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at der for nuværende vil være grundlag for at drive to dagligvarebutikker i Gødstrup. I de eksisterende forstæder til Herning er der typisk én dagligvarebutik til områdets forsyning. Hospitalet vil give kunder til en dagligvarebutik, men da der går en årrække før Gødstrup har lige så mange indbyggere som de eksisterende forstæder, vurderer forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at planlægge for og opføre to dagligvarebutikker. Forvaltningen har derfor en bekymring for, om en udvidelse af kapaciteten til to daglivarebutikker kan betyde, at en butik kommer til at stå tom, hvilket vil være uheldigt for den fremtidige udvikling i området.

 

Hvis der på længere sigt, i takt med Gødstrup vokser, viser sig at være behov for en dagligvarebutik mere, vil der være mulighed for at planlægge for det på dette tidspunkt.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillæg nr. 54 og Lokalplan nr. 54.C1.1 og 54.E3.1 bliver fulgt af en miljørapport for planerne. Miljørapporten er udarbejdet på baggrund af planernes størrelse og for at sikre, at planerne ikke skaber en væsentlige negative miljøkonsekvenser ved deres realisering. Miljørapportens konklusioner er indarbejdet i kommuneplantillæg og lokalplaner.

Miljørapporten behandler en række emner, herunder overfladevand, natur, landbrug og støj. Emnet overfladevand er et gennemgående tema, da det sikres i lokalplanerne, at regnvand kan håndteres i op til 50års hændelser. Konsekvensen er dog at enkelte truede arter af lav i de eksisterende læhegn skal tåle oversvømmelse i nogle situationer omkring 50års hændelser. Se Miljørapport og dets ikke tekniske resume for yderligere viden om planernes miljøkonsekvenser. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for byudvikling i Gødstrup foreløbig vedtages, således

 

at der i kommuneplanramme 54.C1 Centerområde ved Hilmar Sølunds Vej og Gødstrupvej skal være mulighed for to (2) dagligvarebutikker på hver op til 1.500 m2.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

  • Notat om dagligvarebutikker fra udvikler af området
  • Miljørapport planer Gødstrup By politisk behandling
  • KP-tillæg_54_Gødstrup_foreløbig vedtagelse