Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

64. Endelig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 13. november 2018 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By og kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Formålet med planerne er at overføre Skarrild til byzone, da Skarrild er én af i alt fire landsbyer, der er udpeget som udviklingslandsbyer med kommuneplanen.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 15. november 2018 til den 13. december 2018. Der er i høringsperioden kommet tre indsigelser og en bemærkning til planforslagene.

 

Forslag til lokalplan nr. 92.BL1.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse med en enkelt tilføjelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger ca. 20 km. syd for Herning. Området er fuldt udbygget med boliger, skole, kirke, kultur- og idrætscenter, daginstitution og dagligvareforretning. Inden for lokalplanområdet i den nordøstlige del af Skarrild er der landbrugsjord.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre byudvikling i Skarrild, og der udlægges et nyt boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i den nordøstlige del af Skarrild. Lokalplanen skal overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone.

 

Lokalplankort.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 15. november 2018 til den 13. december 2018, og der er kommet tre indsigelser og en bemærkning i høringsperioden. Indsigelserne omhandler henholdsvis bestemmelse omkring tagudformning for byggeri langs Hovedgaden, bebyggelseshøjde ved genopførelse af eksisterende bygninger samt lokalplanens afgrænsning. Bemærkningen omhandler de bevaringsværdige bygninger og kirkepladsen i forhold til datering, udpegning og sikring af kulturmiljøet.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret overordnet på indsigelserne og bemærkningen. Indsigelse og bemærkning samt forvaltningens kommentarer kan ses i sin fulde længde i det vedlagte indsigelsesnotat. 

 

 

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til de indkomne indsigelser/bemærkninger vurderer forvaltningen, at der bør tilføjes en bestemmelse under bebyggelsens omfang og placering for delområde I omkring bygningshøjde ved genopførelse af eksisterende bygninger. Indsiger gør opmærksom på, at der er bygninger, som overstiger 8,5 m, og at der ved f.eks. brand eller anden skade, skal være mulighed for at genopføre bygningerne, som de fremstår i dag.  

 

I forhold til tagudformning for byggeri langs Hovedgaden, gøres der indsigelse mod, at byggeri skal forsynes med ligesidet sadeltag. Bestemmelsen omkring tagudformning skal ses i sammenhæng med facadebyggelinjen, der skal sikre Skarrilds karakteristiske træk som vejlandsby med huse placeret langs vejen uden eller med små forhaver. Bebyggelse med ligesidet sadeltag vil sikre indpasning i det eksisterende bymiljø, samt at husene ikke fremstår dominerende langs vejen.   

 

Med hensyn til lokalplanens afgrænsning ønsker Skarrild Menighedsråd, at matr. nr. 40a medtages i lokalplanområdet, så alle kirkens matrikler bliver overført til byzone og underlagt samme regelsæt. Området er ikke udlagt i kommuneplanen, og hele matriklen er omfattet af en åbeskyttelseslinje til Skjern Å. Det vil ikke være muligt at inddrage arealet i lokalplanområdet uden ny screening for miljøvurdering og høring, hvilket ikke vurderes relevant i forhold til områdets begrænsede anvendelsesmuligheder.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By endelig vedtages med følgende tilføjelse,

 

at der under §7 Bebyggelsens omfang og placering for delområde I tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: “Eksisterende bygninger med en højde, der overstiger 8,5 m, kan genopføres med den oprindelige/ nuværende højde”.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

  • Indsigelsesnotat - Lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By