Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

62. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den. 18 december 2018, pkt. 270, at foreløbig vedtage forslag til lokalplan nr. 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2018 til den 24. januar 2019. Der er i perioden kommet 14 indsigelser.  

 

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer.   

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplanforslag er Herning Kommunes ønske om at udvikle en del af det eksisterende ubebyggede areal ved Spinkebjerg til åben-lav boligbebyggelse. Ved at byudvikle arealet vil den vestlige del af lokalplanområdet kunne udnyttes til at imødekomme byens efterspørgsel for nye boliger.

 

Samtidig er det kommunens intention, at forskønne og forbedre den østlige del af lokalplanområdet, ved at muliggøre etablering af stiforbindelser, adgang til området, regnvandsbassiner og andre former for klimatilpasning.

 

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to mindre delområder, hvor delområde I skal anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse, og delområde II forbliver til rekreativt formål.

 

Hvid prikket signatur - afgrænsning af lokalplanforslag 32.B6.1 + delområder I og II

 

 

 Vejledende udstykningsprincip inden for lokalplanens område

 

Offentlig høring

 

Lokalplanforlaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2018 til den 24. januar 2019. Der er i perioden kommet 14 indsigelser mod lokalplanen. Indsigelserne omhandler lokalplanens trafikale forhold.

Indsigerne udtaler sig mod, at vejen til det nye boligområde tilkobles via Spinkebjerg. Det bemærkes i indsigelserne, at etablering af vejadgang til det nye boligområde via Spinkebjerg vil medføre tung og støjende trafik i en lang årrække, på grund af maskiner til arkæologiske udgravninger og lastbiler til byggemodning og etablering af boliger.

 

Efter indsigernes opfattelse er Spinkebjerg ikke egnet til at blive anvendt som "hovedvej", og i stedet foreslås, at boligområdet vejbetjenes fra Ny Gjellerupvej. Hertil foreslås etablering af en rundkørsel, som indsigerne mener, vil løse den trafikale udfordring forårsaget af den nye udstykning af nuværende Gjellerup Skole til boliger.      

 

Vej – og Trafikafdelingen, vurderer, at en udvidelse af Spinkebjergområdet med 15 boligenheder ikke er problematisk i forhold til de eksisterende vejforhold. Indsigernes forslag om etablering af vejadgang fra Ny Gjellerupvej vurderes ikke at være realiserbar, idet Ny Gjellerupvej har status som en trafikvej, og Herning Kommune forsøger at reducere adgangen til/fra trafikveje. Udstykningen for det nye boligområde vurderes derfor at være for lille til at kunne tilkobles Ny Gjellerupvej. 

 

Samtidig vurderes højdeforskellen mellem Ny Gjellerupvej og boligområdet, at tale imod den nævnte vejtilslutning fra Ny Gjellerupvej.

 

Til indsigelsernes forslag om at etablere en rundkørsel, vurderes den løsning ikke at være realiserbar, idet der ikke kan laves rundkørsler med så små vejtilslutninger, som det vil være i dette tilfælde. Udbygningen af den gamle skole ses i trafikal sammenhæng også som en mindre tilslutning i forhold til trafikken på Ny Gjellerupvej.

 

Angående bekymringer der vedrører tung trafik i byggeperiode, oplyser Vej- og Trafikafdelingen, at der arbejdes på at kunne komme til byggemodningsområdet via cykelstien langs Gjellerupvej, netop for at undgå tung trafik gennem det eksisterende boligområde, og for at undgå en forringelse af den eksisterende vej, Spinkebjerg.     

 

En udvidelse af vejen fra 5 meter til 5,5 meter kan ikke realiseres, idet ny vejtilslutning skal opfylde de almene vejregler. Den eksisterende 5 meter brede vej er desuden uden for lokalplanområdet, og vil ikke blive medtaget i projektet. 

 

Der foreslås i nogle af indsigelserne, at den østlige del af lokalplanområdet kunne anvendes til etablering af et rekreativt areal, en legeplads samt nye stiforbindelser. Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget imødekommer disse ønsker, ved at fastlægge anvendelsen i delområde II til rekreative formål, i form af etablering af regnvandsbassiner og klimatilpasningstiltag. Derudover giver lokalplanforslaget mulighed for etablering af nye stiforbindelser i lokalplanområdet.

 

Det vurderes, at forslaget om opførelse af en legeplads inden for den østlige del af lokalplanområdet ikke kan realiseres, på baggrund af de hyppige oversvømmelser som området udsættes for. Det vurderes dog, at udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin vil formindske dette problem.      

    

Indsigelserne fremgår af det vedhæftede indsigelsesnotat.

 

På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for ændringer i lokalplanforslaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

  • Indsigelsesnotat