Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

58. Overdragelse af visse kompetencer til Brand og Redning MidtVest

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Overdragelse af visse kompetencer til Brand og Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der er i juni måned 2018 lavet ændringer i Byggeloven i henhold til lov nr. 734 af 08/06/2018. Ændringer medfører, at kommunalbestyrelserne kan overdrage kompetence til det fælleskommunale beredskab til at udstede påbud og nedlægge forbud mod brug af lokaliteter i de tilfælde, hvor der er tale om overhængende fare for personsikkerhed, og hvor kommunernes bygningsmyndighed ikke i rimelig tid kan møde frem på stedet.

 

Beredskabskommissionen for Brand & Redning MidtVest har 29. januar 2019 besluttet at anbefale ejerkommunerne, at kommunalbestyrelserne overdrager Brand & Redning MidtVest kompetencer til at udstede påbud og forbud i medfør af Byggelovens §16C stk. 6-8.

Sagsfremstilling

Påbud og nedlæggelse af forbud kan f.eks. udstedes, når der i forbindelse med brandsyn eller under indsats ved brand konstateres forhold uden for byggemyndighedens normale åbningstid.

 

Henlæggelse af beføjelserne skal fastsættes i vedtægterne for det fælleskommunale selskab og kræver derfor en vedtægtsændring.

 

I praksis konstaterer Brand & Redning MidtVest yderst sjældent ulovlige forhold, der har en sådan karakter, at en øjeblikkelig indgriben er nødvendig.

 

Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 29062016)

Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, engangsarrangementer og midlertidige arrangementer mv., som angivet i byggelovgivningen, i inspektionsrapport og –certifikat samt i byggetilladelse, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18. Alternativt kan beredskabet fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Brand & Redning MidtVest fremsender efterfølgende en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

 

Øvrige objekter – der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen

Ved brandsyn af objekter, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, hvor de driftsmæssige krav er overført til byggelovgivningen, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18. Alternativt kan Brand & Redning MidtVest fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

 

Ved brandsyn af brandforhold i visse industribygninger, herunder højlagre, hvor de driftsmæssige og tekniske krav er overført til byggelovgivningen, gives dog mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), efter de i byggetilladelse eller i tilladelse fra Brand & Redning MidtVest fastsatte vilkår vedrørende brandmæssige forhold, jf. byggelovens § 18, herunder fastsætte særlige vilkår eller meddeles dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Brand & Redning MidtVest fremsender efterfølgende en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

 

Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse

Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af lokaler, bygninger og grundarealer, der alene er omfattet af byggeloven, og hvor Brand & Redning MidtVest tilkaldes eller er til stede, gives Brand & Redning MidtVest mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18, alternativt at fastsætte vilkår eller meddele dispensation, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Brand & Redning MidtVest fremsender efterfølgende en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune overdrager kompetencer til at udstede påbud og forbud i medfør af Byggelovens §16C stk. 6-8 til Brand & Redning MidtVest. Herefter indarbejdes beslutningerne i Brand & Redning Midtvest's vedtægter.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.