Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

79. Forslag til ny renovationsordning i Herning Kommune

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Forslag til ny renovationsordning i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Gitte Østergaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Affaldsbeholderne i Herning Kommune er ved at være nedslidte og skal derfor udskiftes indenfor de nærmeste år. Der står i dag ca. 28.000 beholdere til brændbart affald og ca. 28.000 beholdere til papir ude ved husstandene. Dertil kommer en række nedgravede affaldsbeholdere. Udskiftningen af beholdere giver mulighed for at sortere og indsamle affaldet i flere fraktioner, når der samtidig indgås en ny kontrakt vedr. indsamlingen af affaldet.

 

Teknik- og Miljøudvalget havde på mødet den 3. december 2018 en temadrøftelse om ny renovationsordning. Her besluttede udvalget, at beholderne udskiftes med start i 2020 i 1 eller 2 omgange. Der vil fortsat være 2 beholdere, og den ene vil være to-delt, og den anden med mulighed for to-deling.

 

Der indarbejdes option i udbuddet med alternative drivmidler til renovationsbilerne, f.eks. el eller gas. Sortering i fraktioner, udformning af beholder m.v. drøftes og besluttes på mødet i januar 2019.

  

Udvalget skal tage stilling til implementeringen af ny renovationsordning samt til detaljer vedrørende renovationsbiler, skelordninger, fælles affaldsordninger og affaldsbeholdere.  

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget evaluerede på mødet den 30. april 2018 resultaterne af indsamlingsforsøget i Vildbjerg, hvor borgerne skulle sortere affaldet i en våd og en tør fraktion. På samme møde var der en temadrøftelse om ny renovationsordning, hvor forskellige modeller blev præsenteret. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at forlænge kontrakten med den nuværende renovatør i op til 2 år, dvs. frem til 1. juni 2021. Samtidig blev beslutningen om ny renovationsordning udskudt.

 

I henhold til Budgetforlig 2019 er det besluttet at fremrykke investeringen på udskiftningen af affaldsbeholdere til 2020 under forudsætning af, at den rette løsning kan etableres.

 

AFLD har udarbejdet et forslag til ensretning af indsamlingsordningerne i ejerkommunerne - notat er vedhæftet som bilag 1. AFLDs bestyrelse anbefaler ejerkommunerne, at forslaget danner grundlag for fastlæggelse af kommunernes fremtidige indsamlingssystem. Teknik- og Miljøudvalget var på mødet den 3. december 2018 enige om at følge AFLDs anbefaling, hvor affaldet indsamles i følgende fire fraktioner: Papir/pap, metal/glas/plast, organisk og restaffald. For at fastholde to affaldsbeholdere ved husstandene skal affaldet indsamles i 2 to-delte beholdere. Implementeringen af den nye ordning kan enten ske på een gang (scenarie 1) eller i to etaper (scenarie 2).

 

Scenarie 1: Udskiftning af begge beholdere på een gang:

 • Borgerne skal vænne sig til udsortering af metal/glas/plast og organisk (madaffald) på samme tid
 • Affaldsbeholderne vil være ens
 • Den samlede beholderpris er lavere end ved to indkøb og to udkørsler af beholdere
 • Udgiften til tømninger og affaldsbehandling slår igennem fra 2020
 • Ændringen anslås at betyde en øget udgift på ca. 250 kr./år/husstand i forhold til nuværende udgifter.

 

Scenarie 2: Udskiftning af 1 beholder + genbrug af 1 beholder:

 • Borgerne skal kun udsortere metal/glas/plast fra starten
 • Affaldsbeholderne vil være forskellige i en overgangsperiode, da en eksisterende beholder genbruges til restaffald
 • Investeringen til den ene beholder kan udskydes - men vil så være lidt dyrere, når der skal skiftes i 2 omgange
 • Udgiftsstigningen til tømninger og affaldsbehandling er mindre i overgangsperioden
 • Beslutningen om udsortering af organisk affald kan udskydes
 • Ændringen anslås at betyde en øget udgift på ca.140 kr./år/husstand i en overgangsperiode.

 

Den nationale affaldsplan forventes at være klar i 2020 og sendes i høring i 2019. Udmeldinger herfra vil kunne påvirke kommunernes affaldsindsamling.

 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 3. december 2018 krav til renovationsbiler og var enige om, ud fra en økonomisk betragtning, at fastholde dieselbilerne, men ønsker samtidig at tilføje en option i udbuddet i forhold til el- eller gasdrevne biler som alternativ.

 

Udvalget skal tage stilling til:

 • om implementering af ordningen skal ske i 1 eller 2 omgange
 • detaljer vedr. renovationsbiler, beholdere og udbud (bilag 2)
 • skelordning og fællesløsninger (bilag 2)
 • tidsplanen (bilag 2)

 

Forvaltningen anbefaler, at den ny renovationsordning implementeres på een gang (scenarie1), og der indkøbes 2 stk. nye 2-delte affaldsbeholdere pr. husstand. Såvel aftale om affaldstømning samt indkøb af nye beholdere sendes i udbud i 2019. 

 

Økonomi

Forvaltningen har estimeret udgiften til beholdere inkl. udkørsel og hjemtagning til følgende: 

Beholderinvestering ved udskiftning af 2 beholdere, udgift i alt ca. 27 mio. kr. - finansieres på Serviceområde 07 Renovation.

Beholderinvestering ved udskiftning af 1 beholder, udgift ca. 14 mio. kr. - finansieres på Serviceområde 07 Renovation.

 

Der er afsat rådighedsbeløb på 9,782 mio. kr. til beholdere i 2018 på Serviceområde 07 Renovation, beløbet forventes overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen fra 2018 til 2019.

Der er desuden i 2020 afsat 25,052 mio. kr. til beholdere, beløbet er fremrykket fra 2021 til 2020 jf. Budgetforliget.

 

Driftsudgifterne ved en ny renovationsordning afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at implementering af renovationsordningen sker på een gang med forventet ibrugtagning oktober 2020,

 

at forvaltningen arbejder videre med udbud således: 

 

at fastholde dieselbiler med option på el- og gasdrevne biler, samt krav om el-drevet lift og komprimator på renovationsbilerne

 

at den nuværende rabatpris for skel-ordningen fjernes, da der ikke forventes væsentlig forskel i pris mellem standplads og skel

 

at boligforeninger eller flere husstande kan indgå i fælles affaldsordninger med evt. større affaldsbeholdere

 

at der gennemføres 2 udbud: Udbud af beholdere og udbud af renovationskørsel

 

at kontraktperioden for indsamling af husholdningsaffald forlænges til 6 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Bilag

 • Bilag 1 AFLDs anbefaling til ordning for indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald
 • Bilag Ny renovationsordning ØKE 14jan2019