Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

121. Afgørelse fra Tilsynet vedr. habilitet for bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand A/S

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1251-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Afgørelse fra Tilsynet vedr. habilitet for bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Statsforvaltningen Midtjylland rejste i marts 2011 en tilsynsag vedr. habiliteten for de byrådsmedlemmer, der er udpeget til bestyrelsen for Herning Vand A/S. Tilsynet har nu truffet afgørelse i sagen.

 

Statsforvaltningen konkluderer, at Herning Byråd har overholdt gældende regler.  

Sagsfremstilling

Tilsynet ved Statsforvaltningen Midtjylland anmodede i 2011 Herning Kommune om en udtalelse ift., at bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Herning Vand A/S og tidligere Energigruppen Jylland Vand A/S havde deltaget i udvalgs- og byrådsbehandling af takster og regulativer for vandselskaberne.

 

Byrådet behandlede en besvarelse til Tilsynet i møde den 21. juni 2011.

 

Det principielle spørgsmål i sagen er i hvilket omfang, der kan være tale om inhabilitet for et byrådsmedlem, der er udpeget af Byrådet til en bestyrelse for et selskab, der er helt eller delvist ejet af kommunen. Særligt interessant er sagen ift. Herning Vand A/S, der er ejet 100 % af Herning Kommune.

 

Tilsynet konkluderer i sin afgørelse, at "kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i et helt eller delvist kommunalt ejet vandforsyningsselskab ikke i almindelighed kan antages at være inhabile ved kommunens behandling af godkendelsessager i henhold til vandforsyningsloven".


Tilsynet skriver endvidere, at der ikke konkret foreligger oplysninger, der giver anledning til at antage, at de pågældende byrådsmedlemmer har haft anledning til at varetage andet end kommunens interesser. Statsforvaltningen finder således, at Herning Byråd har overholdt lovgivningens inhabilitetsregler i de omhandlede tilfælde.

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Tilsynets afgørelse tages til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Afgørelse fra Tilsynet
  • Udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland A/S