Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

137. Frigivelse af anlægsbevilling til sideudvidelse af Trehøjevej 3. etape

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sideudvidelse af Trehøjevej 3. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der foreligger forprojekt for sideudvidelse af Trehøjevej - 3. etape fra Tiphedevej til Videbækvej ( 3200 m. )

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling og bemyndigelse til arealerhvervelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at afholde åstedsforretning, samt at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til sideudvidelsen.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet har godkendt sideudvidelsen på betingelse af, at der på strækningen med fredede hedearealer kun udføres en udvidelse af asfaltarealet med 0,5 m i hver side samt forstærkning af eksisterende asfaltbelægning.

 

[image]

Kørebanen vil derfor på strækningen op over Trehøje Bakke ( prikket markering ) have en bredde på 6,00 m, mod 7,00 m på resten af strækningen.

Arealerhvervelse er derfor kun nødvendig på de østlige 1.850 m.

 

På grund af dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra p-pladsen på Trehøje Bakke og Timringvejs tilslutning foreslåes hastighedsbegrænsning på 60 km/t på en strækning af 300 m. 

Økonomi

På investeringsoversigten for 2013 er der på sted nr. 223079 afsat 7.105.000 kr. til sideudvidelse af Trehøjevej 3.etape.

Til 1. og 2. etape er der bevilliget i alt 13.266.000 kr.

Samlet udgift til strækningen vil således være 20.371.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen på grundlag af ovenstående bemyndiges til at afholde åstedforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer,

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.105.000 kr. i 2013til serviceområde 09, Trafik, sted nr. 223079, sideudvidelse af Trehøjevej, 3. etape,

 

at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7.105.000 kr. i 2013, på serviceområde 09, Trafik sted nr. 223079 - sideudvidelse af Trehøjevej, 3. etape,

 

at Fredningsnævnet kontaktes med ønske om, at vejprofilen kan udvides til 7 meter på hele strækningen af hensyn til trafiksikkerheden.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.