Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

136. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for Sørvad

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad, herunder separering og anlæg af regnvandsbassiner.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad.

 

Opland S01S er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand ønsker at separere kloakken i oplandet. Separeringen er en afgørende forudsætning for planerne om at opgradere renseanlægget i Sørvad til yderligere 10 års drift, hvorefter det nedlægges og spildevandet overpumpes til Aulum.

 

De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Sørvad er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås. Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.  
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Sørvad på 7.500 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 10 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til ca. 2-4 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg.

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
S01S
21,01
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
 
 
 

Herning Vand ønsker desuden at anlægge regnvandsbassiner til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvand fra opland S01S og en række øvrige oplande i Sørvad:

 

Der etableres to bassiner for oplandene S01S, S06/S06S.P, S07S, S08S, S09S, S10S, S13S, S14S, S15S og S20S. Disse to bassiner placeres ved hhv. Mølletoften og Enghavevej på matrikel 2as og 2gø, Hundkjær, Vinding, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinerne. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinerne til Vegen Å.


Ud over ovennævnte regnvandsbassiner er følgende bassinanlæg anlagt/under anlæggelse i Sørvad i overensstemmelse med Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020.  

 • Bassin for opland S03S, S04S, S11S, S12S og S21S/S21S.P er placeret ved Grønningen på matrikel 1r og 3im, Vognstrup og Sdr. Lund, Vinding, som ejes af Herning Kommune. Herning Vand A/S oplyser, at Herning Kommune har accepteret bassinplacering og godkendt erstatningstilbud. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

 • Bassin for opland S16S/S16S.P og S18S er placeret på matrikel 2t, Tyregård, Vinding som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassin. Ekspropriationsbeslutning er truffet 6. marts 2012. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner med tilhørende tre nye udløb nedlægges de mange nuværende, uforsinkede udløb fra oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten.


Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Sørvad i oktober 2011. På mødet blev borgerne orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner – herunder, at separeringsprojektet i Sørvad forventes påbegyndt i sidste halvdel af 2012.

 

Forslag til tillæg 6 har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2012 til den 16. august 2012. Der er i høringsperioden modtaget indsigelser fra Vinding Borgerforening ved Belinda Birk Pedersen (bilag 2 - "indsigelse 1") og fra Belinda Birk Pedersen på vegne af arbejdsgruppe vedr. nybyggeri i Sørvad (bilag 3 - "indsigelse 2"). Indsigelserne omhandler følgende forhold med administrationens bemærkninger i kursiv:

 

Indsigelse fra Vinding Borgerforening ved Belinda Birk Pedersen:

 • Indsiger finder det ikke rimeligt, at borgerne skal betale for separering på egen grund, når det er Herning Vand A/S, der ønsker at separeringen udføres.

 

Udgifter til kloakarbejde på egen grund, herunder separering, skal man som grundejer selv afholde. Påbud om separering er dog endnu ikke udsendt, i det dette først kan gøres når tillægget til spildevandsplanen er vedtaget. Det er korrekt, at Herning Vand ønsker at udføre separering, men denne separering udføres for at mindske belastningen på Sørvad Renseanlæg og for at minimere antallet af overløb, hvor fortyndet, urenset spildevand løber direkte ud i vandløbene i området.  

 • Indsiger ønsker sikkerhed for, at det ikke kun er i de små bysamfund i kommunen, at borgerne bliver påbudt at separere kloakken.

 

Kloakrenoveringsprojekter gennemføres løbende overalt i kommunen efterhånden som kloaksystemernes levetid er udtjent. I både Haderup, Sørvad og Feldborg er kloaksystemerne gamle og utætte, og der er derfor nødvendigt at renovere. I andre dele af kommunen, herunder i Herning by, gennemføres også separeringsprojekter i forbindelse med renoveringen af kloaksystemet.  

 • Indsiger bemærker, at høj grundvandsstand medfører ekstraudgift for borgerne i forbindelse med separeringsprojekter.

 

 

Det er korrekt at grundvandsstanden i Sørvad er høj. For nuværende fungerer det gamle, utætte offentlige kloaksystem i nogen udstrækning som dræn for grundvand. Anlæg af et nyt, tæt kloaksystem kan derfor betyde at grundvandsstanden stiger, og at det for nogen ejendomme (specielt ejendomme med kælder) vil være nødvendigt at etablere omfangsdræn.

 

 

 

 • Indsiger finder det tankevækkende, at topfolk fra Herning Vand A/S er med til - gennem Teknik- og Miljøudvalget - at afgøre, at det er borgene selv der skal betale, ikke Herning Vand.

 

Vedr. spørgsmålet om habilitet hos bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand A/S som medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget under behandling af sager vedr. Herning Vand A/S, er den juridiske vurdering, at da Herning Vand A/S er et 100% af Herning Kommune ejet selskab, så kan der ikke være tale om inhabilitet.

 

 

 • Indsiger ønsker bedre information om muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 

Herning Kommune vil opfordre Herning Vand A/S til at informere om mulighederne på Herning Vands hjemmeside.

 
Indsigelse fra Belinda Birk Pedersen på vegne af arbejdsgruppe vedr. nybyggeri i Sørvad

 • Indsiger anmoder om, at man ved etablering af bassin ved Åbrinken indtænker anlæg af en større sø til gavn for nybyggeri.

 

Etablering af regnvandsbassin ved Åbinken sker i henhold til gældende spildevandsplan. Anlæg af større sø til gavn for nybyggeri i området ligger uden for Spildevandsplanens rammer.  

 

 • Indsiger spørger hvordan det kan være, at anlæg af en regnvandssø allerede er i gang inden høringsfristens udløb.

 

Indsiger angiver ikke hvilken regnvandssø der er tale om, ud over at det fremgår, at den kan ses fra "sti mod renseanlægget". Det formodes, at der er tale om bassin ved Åbrinken. Herning Vand kan etablere bassinet uden yderligere vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen, da udløb og bassin fremgår af allerede gældende spildevandsplan.

 
Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres. Det er ligeledes forvaltningens samlede vurdering, at der med baggrund i høringssvaret ikke skal ske ændringer i tillæg nr. 6. 


 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan.
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

  

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  
  
Direktør Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

 

 

Bilag

 • oplandskort Sørvad
 • Indsigelse fra Vinding Borgerforening
 • Indsigelse fra Belinda Birk Pedersen