Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

133. Orientering om Separering af kloakker og ejerstrategi for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2063-09 Sagsbehandler: Anders Debel  

Orientering om Separering af kloakker og ejerstrategi for Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Herning Byråd blev på et møde den 29. januar 2012 enige om nedenstående seks punkter for separering af kloakker samt ejerstrategi for Herning Vand A/S.


1.
Notatet med ”Forslag til ændringer i ejerstrategien for Herning Vand på baggrund af fremtidig separatkloakering ift. tillæg til spildevandsplaner” udsendt til forligskredsen tages til efterretning, herunder godkendes lånemuligheden.

2.
Vi beslutter separering som hovedlinje.

 

3.
Påbud anvendes udelukkende, når der er klare konkrete miljømæssige og økonomiske begrundelser herfor.

 

4.
I nogle situationer vil semi-separering fortsat være at foretrække, ligesom status quo vil være at foretrække andre steder.

 

5.
Udover stramningerne i ejerstrategien ønsker vi øget fokus på styring via spildevandsplanen.

 

6.
Hvis der gives påbud, skal det normalt gives med en frist på 5 år, jf. spildevandsplanen.

Forligskredsens fælles tilgang vil blive udmøntet i arbejdet med de kommende spildevandstillæg og en kommende revision af spildevandsplanen, samt en revideret ejerstrategi for Herning Vand.

 

  

Supplerende bemærkninger fra forvaltningen:

Spildevandstillæg nr. 18, som forventes politisk behandlet inden længe, er grundlaget for overpumpningsprojektet, hvor flere renseanlæg i den nordlige del af kommunen nedlægges og spildevandet føres i en fælles ledning til renseanlægget i Aulum. Tillægget omhandler ændringer i den tidligere vedtagne centraliseringsstrategi for spildevandsområde, samt separeringsprojekter i en række lokalområder.

Den tid, der er gået med at revidere det oprindelige overpumpningsprojekt, betyder, at fristen for hvornår de drifts- og miljømæssige udfordringer, projektet skulle løse, er rykket tættere på. Dermed er det kun muligt at imødekomme fristen på 5 år jfr. spildevandsplanen i en del af de oplande, der er omfattet af planerne.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Direktør Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

Bilag

  • Input til ejerstrategi