Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

114. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-2-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i august 2012.

Sagsfremstilling

Salgsstitistik for boliggrunde:
Herning Kommune har pr. 31. december 2012 solgt i alt 36 boliggrunde i 2012. Der er budgetteret med et salg på 55 boliggrunde for hele 2012. Ud af de 36 solgte byggegrunde er der solgt 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg og 15 i Fejerskovparken i Lind, men ingen i de tre øvrige nyere udstykninger i henholdsvis Stoubækparken i Hodsager, Løvbakkevej i Tjørring og Udgaardsvej i Skibbild.
 
Salget i første, andet, tredje og fjerde kvartal 2012, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  
Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet og fjerde kvartal 2012 er solgt flest grunde. Det forventes at det flotte salg i andet kvartal skyldes, at kommunen i andet kvartal 2012 udbød nye grunde i Lind og Snejbjerg. Disse grunde har længe været efterspurgt især grundene på Ørskovvænget i Snejbjerg, hvor der har været udsolgt i flere år. Salget i 4. kvartal kan skyldes at den generelle økonomiske situation er forbedret.
 
Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2011 i alt 20 byggegrunde. Det vil sige kommunen næsten har solgt det dobbelte i 2012. Resultatet lever dog ikke helt op til forventningerne om et samlet salg i 2012 på 55 grunde. Salget i udstykningen på Løvbakkevej i Tjørring har ikke levet op til forventningerne, idet der til dags dato er solgt 2 grunde og der er ingen grunde solgt her i 2012. I Arnborg, Haunstrup og Sørvad er der private udbydere af boliggrunde.
 
I 2013 udbyder kommunen nye boliggrunde i Snejbjerg, Sdr. Felding og Sørvad.
Salgsstatistik for erhvervsgrunde:
Der er pr. 31. december 2012 solgt 81.785 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1.   I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2012. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 61.000 m2 i 2012. Dette mål er derfor realiseret med salget af 81.785 m2 erhvervsjord i 2012.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at orientering om grundsalg tages til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag 1 statistik