Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

132. Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og ny hal

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og ny hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område.

 

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 21. januar, hvor sagen blev udsat med henblik på vurdering fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.

 

Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 301071 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 46.005.000, som ønskes frigivet til formålet.

Den samlede anlægssum til Snejbjerg Ny Skole udgør ca. 177,5 mill. kr. i perioden 2011-2015.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg.

Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole påbegyndes i forlængelse af valg af totalentreprenør. Skolebyggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.

 

 

Supplerende bemærkninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget: 

Snejbjerg Hallen skal bidrage med 4 mio. kr. netto i egenfinansiering, jf. budgetforligsaftale. Hallens bestyrelse har nedsat en styregruppe med ansvar for indsamlingen. Styregruppen finder det realistisk, at beløbet er indsamlet inden udgangen af 2014. Status er, at der er indsamlet 1,280 mio. kr. Styregruppen for indsamlingen vurderer, at der i 2013 vil blive indsamlet i alt 1,8 mio. kr. og i 2014 1 mio. kr. og i 2015 ekstra 0,6 mio. kr.

 

De angivne indsamlingsbeløb er opgjort brutto, altså før moms. Ved bidrag fra privatpersoner skal der ikke afregnes moms, hvor imod der for bidrag fra fonde, private foreninger, institutioner og erhvervsdrivende skal afregnes moms.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan se tre scenarier i tilfælde af, at det fulde beløb mod forventning ikke er indsamlet inden udgangen af 2014:

 

Scenarie 1

Herning Kommune modregner det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år.

Snejbjerg Hallen modtager i 2013 et bloktilskud på 1,875 mio. kr.  

 

Scenarie 2

Der sker en delvis reduktion af halbyggeriet eller en delvis forsinket igangsættelse. Der henvises til bilag med oversigt over tre mulige reduktioner på henholdsvis 1,390 mio. kr, 4,120 mio. kr. eller 5,670 mio. kr. Det forudsætter, at Snejbjerg Hallen bidrager med en forholdsmæssig andel af de 4 mio. kr.

 

Scenarie 3

Der sker ikke opførelse af hverken en ny hal, idræts- og bevægelsessale eller springgravsområde. Den samlede besparelse er på 10,880 mio. kr. (11,180 mio. kr. minus omkostning til omprojektering). Der sker dermed ikke medfinansiering fra Snejbjerg Hallen.

 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler scenarie 1 med den begrundelse, at der er tale om en helt særlig konstruktion, hvor en folkeskole og en selvejende hal bygges sammen. Tidsplanen for projektet er styret af byggeriet af skolen, hvor de bevillingsmæssige forhold er på plads. Tidsplanen for byggeriet sigter mod færdiggørelse til skolestart i august 2015. 

En reduktion efter scenarie 2 eller scenarie 3 vil alene i omprojektering koste 0,3 mio. kr. En stillingtagen til reduktionens størrelse vil på nuværende tidspunkt indebære en betydelig risiko for, at der sker forholdsmæssig større reduktion end nødvendigt. En forsinket igangsættelse vil derudover medføre en fordyrelse af de enkelte projekter.

 

Der er forventet byggestart i juni 2013. Tidsplanen for en omprojektering afhænger af omfanget af reduktionen.  

 

På grund af dette byggeris særlige karakter vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at en løsning med reduktion i bloktilskuddet ikke har relevans i forbindelse med andre haludvidelsesprojekter.

 

 

 

 

 

 

 Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 46.005.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole for 2013,

 

at beløbet på kr. 46.005.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til valg af scenarie for Snejbjerg Hallen i tilfælde af, at den forventede indsamling på 4 mio. kr. ikke tilvejebringes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet således:    

 

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 46.005.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole for 2013,
 
at beløbet på kr. 46.005.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole,
 
at scenarium 1 kan finde anvendelse for Snejbjerg Hallen i tilfælde af, at det lokale bidrag med indsamlede midler 4 mio. kr. mod forventning ikke tilvejebringes i overensstemmelse med tidsplanen for det samlede byggeri.  

 

 

Direktør Henrik Beyer var til stede ved sagens behandling.

Bilag

  • Scenarier for reduktion af hal-projekt
  • Oversigtstegning, bygning 1-3