Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

113. Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1082-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bente Hjorth og Lone Jensen

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt om en orientering om arbejdet med helhedsorienteret sagsbehandling i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Helhedsorienteret sagsbehandling kaldes i Herning Kommune for Helhedsorienteret Indsats (HOI).  

Herning Kommune har siden 1997 arbejdet systematisk med indsatsen mod socialt bedrageri. Opgaven har siden 1. april 2009 været organiseret i Beskæftigelsesafdelingen med ansættelse af 1 fuldtids ansat helhedskoordinator.

 

Strategien for HOI er baseret på 4 indsatser:

 1. Forebyggelse af snyd, ved at sikre gode og helhedsorienterede sagsgange.

 2. Forebyggelse af snyd, ved at kommunikere og informere borgerne om rettigheder, pligt og eventuelle sanktioner.

 3. Opdagelse af snyd ved at opbygge et kontrolmiljø, hvor kommunale sagsbehandlere indgår i et tæt samarbejde, samtidig med, at borgere har mulighed for at henvende sig.

 4. Behandling af sager, hvor der er mistanke om snyd, med henblik på at bringe
  forholdet i orden, stille krav om tilbagebetaling samt evt. at overdrage sagen til
  politiet.

 

HOI har fokus på følgende ydelser indenfor borgerserviceafdelingens område:

 • Børneydelser som udbetales til enlige forsørgere

 • Boligsikring

 • Friplads i institutioner.

 

Ydelser indenfor beskæftigelsesafdelingens område er bl.a.:

 • Kontanthjælp, hvor kontanthjælpsydelsen ændres i forbindelse med, at status som enlig ændres.

 • Dobbeltforsørgelse når borgeren sideløbende med udbetaling af kontanthjælp
  har haft indtægt.

 • Sygedagpenge, når oplysningspligten er tilsidesat.

 • fleksjob

 

Hovedparten af sagerne er afdækket på baggrund af anonyme anmeldelser fra borgere.

Øvrige sager er afdækket på baggrund af kontroloplysninger fra e-Indkomst og
opmærksomhedspunkter opstået under afdækning af en eksisterende sag. 

 

Resultat

I nedenstående tabel er oplyst den samlede besparelse, som den helhedsorienterede indsats har genereret:

 

[image]

 

Besparelsen vedrører både kommunale og statslige udgifter. Det er ikke muligt bagudrettet at opdele opgørelsen på kommunale og statslige udgifter, men fra 2013 og frem vil den løbende opgørelse af besparelsen alene omhandle de kommunale udgifter som følge af overgangen til Udbetaling Danmark.

 

Det bemærkes, at besparelsen i 2012 er resultatet af indsatsen i første halvår af 2012. Efter første halvår gik den daværende helhedskoordinator på pension, og den nye helhedskoordinator blev rekrutteret internt og kunne først frigøres fra sin hidtidige opgave med placering i og opfølgning på fleksjob i december 2012. Der er tale om en meget erfaren medarbejder, der er trådt direkte ind i opgaven og straks har kunnet følge op på konkrete anmeldelser og som fra dag et også har deltaget i kontrolaktioner sammen med SKAT.

 
Besparelsen indregnes i de løbende økonomiopfølgninger.

  

Den fremadrettede besparelse er opgjort som den forventede besparelse over
12 måneder. Denne opgørelsesmetode følger udmelding fra KL, så besparelsen opgøres ens i samtlige landets kommuner.
 

I sager med krav om tilbagebetaling af ydelser i forbindelse med den helhedsorienterede sagsbehandling sendes kravet til kommunens inkassoafdeling, der foretager en vurdering af betalingsevnen og sender første rykker. Dernæst sendes kravet til SKAT, der først og fremmest inddriver statslige tilgodehavender, skyldigt børnebidrag m.m. Derfor er det en meget ringe andel af skyldig kontanthjælp og pension, der kommer tilbage til kommunekassen. 

 

Netværk

I arbejdet med helhedsorienteret indsats lægges der også vægt på at skabe og vedligeholde stærke netværk med relevante samarbejdspartnere:

 

 • Der er skabt netværk med politi og SKAT.

 • Der er i 2011 og 2012 samarbejdet med SKAT om SKAT's projekt "Socialt Bedrageri"

 • Der arbejdes fortsat med at skabe yderligere netværk med Borgerservice.

 • Der er skabt samarbejde mellem helhedskoordinator og de relevante afdelinger
  inden for Beskæftigelsesområdet herunder Jobcenteret.

 

Sammenligning med andre kommuner
Der udarbejdes ikke statistikker over kommunernes arbejde med indsatsen mod socialt bedrageri. Administrationen har forespurgt hos Ikast-Brande Kommune, og Ikast- Brande Kommune oplyser, at i de første 6 måneder af 2012 har de afdækket fremadrettede besparelser for 2,1 mio kr. Ikast-Brande Kommune har 2 medarbejdere, der hver arbejder 3 dage om ugen med denne opgave, svarende til 1,3 årsværk. 

 

Det fremadrettede arbejde
I tilrettelæggelsen af HOI for det kommende år er der fokus på at skabe flest mulige besparelser for Herning Kommune på 3 forskellige måder:

Direkte besparelser når uretmæssige forhold bringes i orden, og der kræves tilbagebetaling, eller når der opgøres en fremadrettet besparelse over 12 mdr.

Indirekte besparelser når borgerne bliver bekendt med HOI f.eks. gennem personlige
netværk og lokale rygter, hvorefter de af egen drift bringer uretmæssige forhold i orden.
Dette sker uden indblanding fra helhedskoordinatoren.


Besparelser forbundet med forebyggende arbejde når uretmæssig bevilling af sociale ydelser undgås. HOI har derfor også fokus på at styrke de interne arbejdsgange og kontrolmuligheder.

Konkret vil der blive arbejdet videre inden for de allerede nævnte ydelsesområder. Der
vil også blive sat fokus på at arbejde mere systematisk ved hjælp af data ved at sammenkøre oplysninger fra forskellige systemer og danne kontrollister.

 

Derudover vil samarbejdet med Udbetaling Danmark (UDK) være et indsatsområde i 2013, hvor opgaver med administration / udbetaling af en række ydelser overgår fra Borgerservice i kommunen til Udbetaling Danmark.

 

Indsatsplan 2013

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 23. januar 2013 den konkrete indsatsplan for arbejdet med helhedsorienteret sagsbehandling i 2013:

 • Herning Kommune har gode erfaringer med samarbejdet med SKAT i forhold til indsatsen mod socialt bedrageri. En væsentlig indsats i 2013 vil være en videreførsel og en videreudvikling af dette samarbejde.

 • Etableringen af Udbetaling Danmark (UDK), hvor opgaver med administration / udbetaling af en række ydelser overgår fra Borgerservice i kommunen til Udbetaling Danmark giver behov for at udvikle nye samarbejdsrelationer mellem kommunen og UDK. Dette vil også være en indsats i 2013.

 • Der vil i 2013 blive sat ekstra fokus på mere kontrol og tættere opfølgning i forhold til de ydelser, der fortsat udbetales af kommunen; kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjobtilskud.

 • I første kvartal 2013 vil indsatsen være fokuseret på konkret sagsarbejde med anmeldte sager. Der modtages aktuelt 2 - 3 anmeldelser hver dag. Et stadigt stigende antal af anmeldelser modtages via funktionen på www.borger.dk. 30 - 40 % af anmeldelserne kommer fra enheder i Kommunen eller fra andre myndigheder.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.