Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

111. Ansøgning om støtte til erhvervsudviklingsprojekter i regi af Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning

Sagsnr.: 24.10.05-P27-1652-10 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning om støtte til erhvervsudviklingsprojekter i regi af Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Innovationsnetværk for Livsstil ansøger om 300.000 kr. i 2013, 300.000 kr. i 2014 og 300.000 kr. i 2015 til fremme af erhvervsudviklingsaktiviteter.
 
Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, og administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale og handlingsplaner.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Forskning og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser medfinansierer 22 Innovationsnetværk i Danmark, hvoraf et ligger i BIRK i Herning. Det er Innovationsnetværk for Livsstil – Bolig og Beklædning under Udviklingscenter for Træ- og Møbler - UMT.
 
Innovationsnetværkene har alle til opgave at hjælpe virksomhederne med følgende:
 
• at gøre idéer til konkurrencedygtige produkter eller serviceydelser.
• fungerer som sparringspartnere og rådgivere i forhold til de udviklingsbehov, virksomheden står med.
• giver adgang til et omfattende netværk af eksperter og forskere på universiteter, i teknologiske serviceinstitutter og i andre virksomheder – også i udlandet.
• holder konferencer og workshops med fokus nyeste teknologier og mulighed for at netværke
med andre virksomheder, forskere og specialister.
• hjælper med at finde finansiering til realisering af projekter.
• skaber adgang til nye kunder og leverandører.
• tilbyder hjælp til markedsføring
 
Det sker ved at styrke offentligt-privat samspil og videnspredning mellem vidensinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation. Innovationsnetværk for Livsstil – Bolig og Beklædning.

Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning er organiseret under UMT, og har en bestyrelse på 12 medlemmer. Innovationsnetværket har en daglig leder.
 
Herning Kommune har medfinansieret erhvervsudviklingsaktiviteter hos Innovationsnetværket for virksomheder i Herning med 300.000 kr. årligt i perioden 2010 til 2012 og hos Udviklingscenter for Træ- og Møbler i perioden 2007-2009. Erhvervsudviklingsmidlerne er gået til aktiviteter åbne for alle virksomheder i segmentet i Herning kommune, samt til medfinansiering af projekter med et mere generelt fokus for erhvervsudvikling.
 
I Herning Kommune er der mere end 350 virksomheder inden for Innovationsnetværkets brancheområder. Analyser af branchen viser, at den har omkring 20 % af industribeskæftigelsen, og 18 % af omsætningen. Essentielt er, at eksportandelen udgør mere end 80 %. I Region Midt bidrager erhvervet med en eksportværdi på mere end 20 mia. kr., hvilket udgør mere end 50 % af den danske eksport  indenfor produktområdet.
 
Et foreløbigt skøn over aktiviteter i 2012 viser, at ca. 100 personer fra mellem 50 og 100 virksomheder i Herning og Ikast-Brande kommuner har deltaget i aktiviteter lige fra gå-hjem-møder til længerevarende engagement i et udviklingsprojekt. Derudover har der været daglig kontakt til mange erhvervsvirksomheder i Herning Kommune indenfor målgruppen.

 

Mere konkret er resultaterne i 2012 følgende:

  •  272 virksomheder har i 2012 deltaget i forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU), heraf 22 virksomheder fra Herning Kommune og 13 virksomheder fra Ikast-Brande. Desuden er der deltagelse fra institutioner og organisationer fra de to kommuner

  • 524 personer fra virksomheder og institutioner har deltaget i konferencer /gå hjem møder/ seminar, heraf 57 fra Herning Kommune og 29 fra Ikast-Brande.

  • 1352 registrerede modtagere af nyhedsbrev, heraf 169 i de to kommuner


 
Innovationsnetværket gennemfører mange aktiviteter til gavn for branchen som helhed. I den ansøgte periode vil midlerne fra Herning Kommune anvendes til at sætte fokus på og støtte Herning virksomheder til vækst. De konkrete aktiviteter vil fremgå af årlige handlingsplaner, der aktuelt forholder sig til branchens behov. I 2013 har netværket været i dialog med administrationen i Herning om, at følgende aktiviteter vil give god mening:

  • Insourcing af produktion – fokus på højprissegment med muligheder for fleksibel produktion og inddragelse af de håndværksmæssige traditioner i Danmark.

  • Rethink Business – Virksomheder der har potentiale for at gennemføre en cyklus, hvor produkter indgår igen i en produktionsproces, screenes og indgår i projekt.

  • Børneplatform – målet er at markedsføre danske børneprodukter på tværs af brancher

Derudover vil der i 2013 eventuelt evt. være mulighed for at fremme en fokuseret iværksætterindsats. Endelig kan der blive andre emner, som bør fremmes. Besluttes det at bevilge tilskud til Innovationsnetværket anbefales det, at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale og dermed handlingsplaner med Innovationsnetværket.
 
Ansøgningen ligger inden for rammerne af Lov om Erhvervsfremme § 13 vedrørende erhvervsudviklingsaktiviteter, forudsat at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen. Samtidigt har Innovationsnetværket fokus på et relevant segment for Herning Kommunes erhvervsudvikling. Administrationen vil derfor anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Økonomi

Udgiftsbudget er på 13,770 mio. kr. heraf dækker godt 4 mio. kr. løn, 6,8 mio. kr. partnerudgifter, knap 1,6 mio. kr. til projekter og knap 1,4 mio. kr. til øvrige udgifter som kommunikation, transport, repræsentation m.m.

 

Finansieringsbudgettet er tilsvarende på 13,770 mio. kr. Her kommer godt 5 mio. kr. fra ministeriet, godt 3,5 mio. fra Region Midt, 50.000 kr. fra Ikast-Brande Kommune, 300.000 kr. fra Herning Kommune, 4,4 mio. fra andre offentlige myndigheder og ca. 120.000 kr. via salg og konsulentydelser.

 

Administrationen har modtaget et uddybende budget inklusiv projektbudget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 300.000 kr. i 2013, 300.000 kr. i 2014 og 300.000 kr. i 2015 fra Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi til Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale og årlige handlingsplaner.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.