Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

127. Institutionen Klatretræet i Kibæk ansøger om at samle institutionen i én bygning på Ollingvej

Sagsnr.: 28.03.00-P21-4-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Institutionen Klatretræet i Kibæk ansøger om at samle institutionen i én bygning på Ollingvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Den kommunale daginstitution Klatretræet søger om samling af institutionen på én adresse: Ollingvej, Kibæk pr. 1. juni 2013.

 

Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme har vurderet nærmere på ansøgningen og udfra en totalvurdering anbefales BFU at godkende at Klatretræet samles til én institution.  

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning om, at den fremover tomme ejendom Østergade 20 i Kibæk sættes til salg.

 

Sagsfremstilling

Den kommunale daginstitution Klatretræet i Kibæk har søgt om at få mulighed for samling af hele institutionen på Ollingvej pr. 1. juni 2013.

 

I dag er institutionen dels i kommunale bygninger beliggende Østergade, Kibæk, dels i kommunale bygninger beliggende Ollingvej. Sidstnævnte byggeri er elopvarmet pavillonbyggeri.

 

Klatretræet ønsker samling af instititutionen som en løsning her og nu, men arbejder samtidigt på etablering af en helt ny daginstitution som erstatningsbyggeri. Børne- og Familieudvalget fik på møde den 19. december 2012 forelagt en status for dette projekt.

 

Klatretræet har et større merforbrug samt et lidt dalende børnetal og kan se nogle muligheder for at udnytte stordrifts fordele ved at samle institutionen et sted, som dermed kan være medvirkende til at reduere institutionens merforbrug.

 

På baggrund af fusionen har både børn, forældre og personale gennemlevet en del forandringer.

 

Kulturmæssigt har personalet oplevet mere fællesskab i fusionen, og det vurderes, at personalet er nået så langt, at de er klar til en fysisk sammenlægning.

 

Klatretræet peger selv på følgende fordele ved at samle institutionen et sted:

 

  • Bedre udnyttelse af personaleressourcer

  • Større faglighed, idet der vil være en bedre udnyttelse af sparring, faglighed og struktur omkring børnene

  • Bedre muligheder for det pædagogiske arbejde omkring vores værdier og dagligdag; nemmere at finde tid til nærvær i små grupper med børnene, når der er mere personale samlet et sted

  • Ledelsesmæssigt vil man blive oplevet mere synlige og nemmere at træffe både for personale og forældre

  • Evt. økonomisk besparelse på drift af Østergade, som kan medtænkes i afvikling af underskuddet

  • Salg af Østergade 20 vil evt. kunne indgå som delvis finansiering af fremtidigt institutionsbyggeri

 

Såvel forældrebestyrelse som personalet er indforstået med en samling af institutionen på Ollingvej.  

 

Situationen er i dag, at 2 pavilloner på Ollingvej er aflåst, og således ikke benyttes pt., men ved samling af institutionen vurderes det, at der kan blive behov for genåbning af begge pavilloner.

 

Det vurderes, at Klatretræet vil kunne rumme sine børn på Ollingvej, men det vil medføre en ændret disponering af bygningerne.

 

Kommunale Ejendomme har vurderet på samling af institutionens aktiviteter på Ollingvej.

 

Østergade 20:

Bebyggelsen er opført i 1910 som en erhvervsejedom med beboelse. Ejendommen er løbende om- og tilbygget for at tilgodese formålet at fungere som daginstitution.

Bygningens vedligeholdelses stand er middel i forhold til Herning Kommunes standard.

På sigt må man påregne større udgifter til renovering af toiletter, akustikregulering samt etablering af tidssvarende ventilationsanlæg.

 

Ollingvej:

Bebyggelsen er opført i 1993 som en mobil landsby for bosniske flygtninge. Bebyggelsen er som en mobilbebyggelse udført i en høj kvalitet og er at sammenligne med et stationært byggeri.

 

Bygningens vedligeholdelses stand er middel i forhold til Herning Kommunes standard. På sigt må man påregne større udgifter til renovering af toiletter, at udføre akustik regulering og etablering af tidssvarende ventilationsanlæg.

 

På det bygningsmæssige er der ikke noget, der taler for, at det er en dårlig ide at flytte aktiviteter fra Østergade til Ollingvej. Det antages, at de fremtidige vedligeholdelses- og moderniseringsomkostninger bliver mindre ved at flytte til Ollingvej.

 

Ved åbning af 2 pavilloner vil de samlede driftsudgifter, når institutionen er samlet på Ollingvej, være samme niveau som driftsudgifterne er i dag totalt set, men institutionen vil kunne profitere af stordriftsfordele og således ad den vej reducere merforbruget.  

 

Der er ikke umiddelbart behov eller ønsker til bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med samling af institutionen. Omkostningerne ved flytningen vil være til det rent fysiske ved at flytte inventar mm til Ollingvej samt invendig maler istandsættelse, hvilket anslået vil beløbe sig til 50.000 kr., som Center for Børn og Læring afholder.

 

Der bør overvejes investering i en mere energivenlig opvarmningsform pga. elopvarmningen.

 

Center for Børn og Læring har drøftet ansøgningen med Klatretræets ledelse og vurderer totalt set, at det med baggrund i det skitserede, er en fornuftig løsning at samle institutionen på Ollingvej pr. 1. juni 2013.Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærkes, at der ikke er foretaget en ejendomsvurdering mhp. salg. Ejendommen vil blive udbudt uden mindstepris gennem ejendomsmægler.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at orientering om at institutionen Klatretræet samles til en institution på Ollingvej pr. 1. juni 2013 tages til efterretning,

 

at bygningen Østergade 20 udbydes til salg.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.