Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. april 2017
Mødested: Herning Kongrescenter - mødet afholdes i umiddelbar forlængelse af Byrådets budgetkonference

Dagsordenpunkter

157. Rammeudmelding budget 2018-2021

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Rammeudmelding budget 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetproceduren skal Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af konferencen udmelde de økonomiske rammer for budgetarbejdet i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Byrådet afholder budgetkonference den 24. april 2017. Udvalget træder sammen i forlængelse af konferencen.

Økonomi

Ifølge budgetproceduren udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af budgetkonferencen de endelige driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag incl. demografi.

 

Herudover skal Økonomi- og Erhvervsudvalget udmelde en ramme for investeringsoversigten.

 

På det skattefinansierede område udgøres rammerne af overslagsårene fra det vedtagne budget 2017, tekniske korrektioner, den beregnede (foreløbige) demografisk betydning samt politiske meddelte tillægsbevillinger +/- pr. 15. april 2017.

 

Tabel 1 viser de godkendte driftsrammer for 2018-2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2016. Samtidig er der redegjort for de budgetmæssige ændringer, der er indarbejdet i budgettet siden budgetvedtagelsen i 2016.

 

 Tabel 1: 

 

 

Overførslerne fra 2016 til 2018 afbalanceres på finansieringskontiene.

 

Der er flyttet et valg fra budget 2020 til 2019, idet det forudsættes, at der afholdes både et EU-valg og et Folketingsvalg i 2019.

 

Budgetændringen vedr. huslejer i flygtningeboliger skyldes, at der i 2016 blev givet en anlægsbevilling til istandsættelse af flygtningeboliger, som skulle finansieres af driften. Anlægsprojektet er ikke længere aktuelt, hvorfor anlægsbudgettet tilpasses, hvorefter ændringen samlet set er budgetneutral.

 

Budgetforslaget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tager udgangspunkt i det vedtagne budget, idet der i budget 2021 taget højde for de løbende refusionsmæssige konsekvenser m.v, skønnet til 25 mio. kr. Opdelt på fagudvalg fordeler rammen sig jvf. tabel 2.

 

Tabel 2: Forslag til budgetrammer:

Sædvanen tro skal der tages stilling til den beregnede (foreløbige) demografiske betydning for budgetforslaget, som fremgår af nedenstående. Foreløbig indebærer også at der ikke er tal for skoleområdet endnu-

 

Tabel 3

 

 

I henhold til budgetproceduren er det herefter fagudvalgenes opgave at levere realistiske budgetforslag indenfor rammerne.

 

På anlægssiden arbejdes ud fra den besluttede investeringsoversigt, idet der i 2021 fastsættes en nettoramme på 120 mio. kr. Denne ramme svarer til gennemsnittet af de tre foregående år. I henhold til budgetproceduren er det direktionens opgave at levere et forslag hertil. Forslaget præsenteres på 2. budgetkonference i august 2017.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de økonomiske rammer som anført godkendes, som udvalgenes budgetrammer for budgetarbejdet for budget 2018-2021
at der afsættes en netto-anlægsramme på 120 mio. kr. i 2021
at der tages stilling til demografi, idet indstillingen er, at rammerne korrigeres i henhold til tabel 3
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til driftsrammer for budget 2018-2021 fordelt på serviceområder