Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Temaintroduktion for Økonomi- og Erhvervsudvalget kl. 13.30 - 14.00

47. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

48. Økonomisk politik for Herning Kommune

49. Optagelse af byggekredit til energirenoveringer

50. Indfrielse af gæld og garantistillelse for lån vedr. Herning Vand A/S

51. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

52. Evaluering af forsøg med brevstemmeafgivning på forsorgshjem

53. Evaluering af forsøg med brevstemmemodtagelse på uddannelsessteder

54. Udpegning af valgsteder, valgstyrere, tilforordnede m.v. for 2014 - 2017

55. Ansøgning fra VisitHerning om tilskud til nyt turistmagasin

56. Ansøgning om støtte til Center for Energiteknologi på AU-Herning til AU-Greenhouse m.m.

57. Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer

58. Fællesbo fremsender anlægsregnskab for 25 almene familieboliger i Sunds

59. Bomidts nybyggeri af 6 almene boliger på "den gamle skolegrund" i Vildbjerg

60. Praksis for diæter til medlemmer af Bevillingsnævnet

61. Frigivelse af anlægsbevilling til nyt redningskøretøj til Brand & Redning Herning

62. Tilbageførsel af byzoneareal til landzone ved Gilmosevej ved Tjørring

63. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 for et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

64. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

65. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 18 for boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup

66. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup

67. Debatoplæg for vindmøller ved Fonvadvej vest for Snejbjerg

68. Prioritering af anlægsprojekter i Herning Bymidte 2014

69. Administration af vindmøllemidler fra Grøn Ordning Assing

70. Herning Kommunes byfornyelsestiltag, herunder omfordeling af byfornyelsesmidler til kondemnering og nedrivning

71. Orientering om ansøgning til Ældrepuljen 2014

72. Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Åben Dialog"

73. Anlægsregnskab for forlængelse af Haraldsgade i Herning

74. Bevilling til tilskud til indretning af De Geometriske Haver i Birk

75. Kælkebakke i Feldborg

76. Arrangement på Torvet

77. Prisfastsættelse af 7 parcelhusgrunde på Poppelbakken i Holing

78. Erstatningssag vedrørende ekspropriation

79. Økonomiske forhold

80. Parkeringsstrategi

81. Anmodning om rykningstilsagn