Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

60. Praksis for diæter til medlemmer af Bevillingsnævnet

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Praksis for diæter til medlemmer af Bevillingsnævnet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har nedsat et Bevillingsnævn. Nævnet varetage kommunens opgaver ift. restaurationsloven. Der er praksis for at udbetale mødediæter til de nævnsmedlemmer, der ikke er byrådsmedlemmer. Det indstilles, at praksis videreføres.

Sagsfremstilling

Kommunen har ansvaret for alkoholbevillinger og restaurationers lukketid. Der er nedsat et Bevillingsnævn, der varetager opgaven på Byrådets vegne. Nævnet afholder 6-10 møder årligt.

 

Bevillingsnævnet er nedsat efter reglerne i restaurationsloven. Politiet skal være repræsenteret i Bevillingsnævnet. Herudover er følgende personer udpeget af Byrådet:

 

  • Natascha Joof

  • Kasper Ravn Fredensborg

  • Gitte Hornshøj

  • Kurt Olsen

  • Line Hillerup

  • Arne Ladegaard

 

Der er praksis for at udbetale mødediæter til Bevillingsnævnets medlemmer. Taksterne er fastsat af Indenrigsministeriet og udgør pt. 395 kr. pr. møde op til 4 timers varighed. Der er ikke hjemmel til at udbetale et særskilt vederlag til nævnets formand. Det anbefales, at praksis opretholdes. Det indstilles, at der tilsvarende udbetales kørselsgodtgørelse.

 

Byrådsmedlemmer der er udpeget til Bevillingsnævnet modtager vederlag for byrådsarbejde incl. nævnsarbejde. Der er ikke hjemmel til at udbetale mødediæter for deltagelse i Bevillingsnævnet.  

 

Nævnet vælger selv sin formand. Det sker på møde den 27. februar 2014.

 

Klager over Bevillingsnævnets afslag skal forelægges for Byrådet. Byrådsmedlemmer, der er udpeget til Bevillingsnævnet, deltager i Byrådets behandling af klagesagen.

Ansøgninger vedr. enkeltstående arrangementer behandles af politiet.  

 

 

 

Økonomi

Udgiften kan afholdes indenfor rammen på Serviceområde 20, Administration.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse til medlemmer af Bevillingsnævnet, der ikke er byrådsmedlemmer.  

 

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.