Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

67. Debatoplæg for vindmøller ved Fonvadvej vest for Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Debatoplæg for vindmøller ved Fonvadvej vest for Snejbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
    
      X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om opstilling af vindmøller i område T18 ved Fonvad, vest for Snejbjerg. Område T18 er i kommuneplanen udlagt til vindmøllerområde.
 
Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer til projektet, samt en scoping, som fastlægger indholdet for VVM-redegørelsen med henblik på den videre planlægningsproces for området.

Sagsfremstilling

Lemvigegnens Landboforening har på vegne af lodsejer anmeldt et vindmølleprojekt i vindmølleområde T18 – Fonvad. Rammeområdet giver mulighed for opstilling af fire vindmøller med en højde på mellem 125 og 150 meter i én række. Anmeldelsen omfatter et hovedforslag på 4 vindmøller på hver 3 MW med en totalhøjde på 140 m og et alternativ på 3 vindmøller på 3,3 MW med en totalhøjde på 150 m. I begge forslag opstilles møllerne i én række. Se bilag 1. Opstilling af møller med en størrelse på mere end 80 meter er VVM-pligtigt.
 
Der er med projektet forsøgt at udnytte områdets rammer ved at opstille så mange møller som muligt, og så høje som muligt. Der er en spejderhytte i området, som af hensyn til støj skal betragtes som en bolig i det åbne land. Projektområdet omfatter kun en enkelt matrikel. Der er ikke ønske fra de omkringliggende lodsejere i rammeområde T18 om at opstille vindmøller på deres jord. Det er derfor ikke muligt at optimere projektet yderligere.

 

Hovedforslaget og alternativet er på henholdsvis ca. 12 og 9,9 MW, hvilket svarer til henholdsvis ca. 20 og 16,5 % af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 i henhold til Herning Kommunes Klimaplan. Status er, at der i 2013 er realiseret projekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013-2024, svarende til ialt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi.


I henhold til planlovens § 11g skal kommunen indkalde forslag og idéer fra offentligheden til brug for den videre planlægningsproces. Formålet er at supplere forvaltningens egen viden omkring forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et debatoplæg, som sendes i offentlig høring forud for planarbejdet. Debatoplægget indeholder en beskrivelse af området og projektet samt enkelte visualiseringer af møllerne i landskabet (bilag 2).
 
Da projektet kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, skal der i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” § 7 stk. 2 udarbejdes en miljøvurdering af planernes forventede påvirkning af miljøet.
 
Derudover skal selve projektets virkninger på miljøet vurderes, i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning” § 3 stk. 1.
 
Begge miljøvurderinger foretages i praksis gennem en såkaldt ”VVM-redegørelse med miljøvurdering”, da der er mange sammenfaldende emner for de to vurderinger. Til brug for denne VVM-redegørelse med miljøvurdering er der udarbejdet en scoping, der skematisk oplister de emner, VVM-redegørelsen vil belyse (bilag 3). Scoping og debatoplæg har begge været sendt i høring internt hos øvrige forvaltninger, således at alle relevante forhold vil blive belyst.
 
Debatoplægget sendes i offentlig høring, og scopingen sendes i høring hos relevante myndigheder.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplægget godkendelse, således

 

at planlægningen for vindmøller i område T18 kan igangsættes ved udsendelse af debatoplæg i offentlig høring.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - Anmeldelse vindmøller ved Fonvad
  • Bilag 2 - Debatoplæg for vindmøller ved Fonvad
  • Bilag 3 - Scopingskema for vindmøller ved Fonvad