Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

70. Herning Kommunes byfornyelsestiltag, herunder omfordeling af byfornyelsesmidler til kondemnering og nedrivning

Sagsnr.: 01.11.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Herning Kommunes byfornyelsestiltag, herunder omfordeling af byfornyelsesmidler til kondemnering og nedrivning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen, Pia Colstrup

Sagsresume

Orientering om Herning Kommunes byfornyelsestiltag samt omfordeling af byfornyelsesmidler til kondemnering, nedrivning, istandsættelse samt indklima- og skimmelsvampsager.

 

Det indstilles, at der laves én samlet pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse samt indeklima- og skimmelsvampsager.

Sagsfremstilling

Herning Kommune arbejder bredt med byfornyelse og har mulighed for at anvende forskellige byfornyelsestyper, jf. Byfornyelsesloven:

 

  • bygningsfornyelse,

  • områdefornyelse,

  • friarealforbedring,

  • kondemnering, nedrivning, indeklima- og skimmelsvampsager.

 

Byrådet har i 2012 vedtaget "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan" samt "Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald" i 2010.   

 

Igangværende og planlagte byfornyelsestiltag

Inden for de overordnede byfornyelsestyper, og som del af ovennævnte Byfornyelsesstrategi og Handlingsplan, arbejder kommunen pt. med følgende byfornyelsestiltag:

 

1. Bygningsforbedringsudvalget.

 

2. Bygningsfornyelse jf. Byfornyelsesstrategien.

 

3. Områdefornyelse i Sunds jf. Byfornyelsesstrategien.

 

4. Friarealforbedring "Kirkestien".

 

5. Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot
   og affald.

 

6. Pulje til Landsbyfornyelse 2014.

 

7. Indeklima- og skimmelsvampsager.

 

Ad 1

Bygningsforbedringsudvalget kan give støtte til istandsættelse af ejendomme fra før 1950 med bevaringsværdi 1-4 og gennemfører én til to ansøgningsrunder årligt.

 

Der er fire igangværende projekter med tilsagn om støtte fra Bygningsforbedringsudvalget.

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.

 

Byrådet har på mødet den 28. januar 2014 besluttet, at Bygningsforbedringsudvalget nedlægges, og kompetencen overgår til Byplanudvalget, samt at midlerne afsat til Bygningsforbedringsudvalget fremadrettet anvendes til henholdsvis bygningsfornyelse og nedrivning i landdistrikter.

  

Ad 2

I henhold til Byfornyelsesstrategien er der gennemført ansøgningsrunder til ordinær bygningsfornyelse, gældende for ejendomme fra før 1950, i den vestlige del af kommunen i 2012 og i den sydlige del af kommnen i 2013.

 

Ansøgningsrunden i 2014 gennemføres i den centrale del af kommunen (Herning, Lind, Gullestrup og Tjørring) og er netop igangsat med annoncering og informationsmøde.

I 2015 gennemføres en tilsvarende ansøgningsrunde i den nordlige del af kommunen. Når runden i den nordlige del af kommunen er gennemført, har forvaltningen over en 4-årig periode gennemført ansøgningsrunder i hele kommunen under de samme forudsætninger.

 

Det samlede beløb afsat til ordinær bygningsfornyelse i 2014 og 2015 er ca. 1.200.000 kr. 

 

Til sammenligning kan det nævnes, at der i 2012 kom i alt 8 ansøgninger, og der blev givet tilsagn om støtte til 5 ejendomme på i alt 333.000 kr.

I 2013 kom der i alt 10 ansøgninger, og der blev givet tilsagn om støtte til 3 ejendomme på i alt 196.000 kr. På trods af bred annoncering og afholdelse af informationsmøder, er dette færre ansøgninger end forventet.

 

Det forventes dog, at der vil komme flere ansøgninger i 2015, når Sunds får mulighed for at søge, da den igangværende områdefornyelse i Sunds giver anledning til øget fokus og interesse.

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.

 

Ad 3

I henhold til Byfornyelsesstrategien gennemføres der områdefornyelse i Sunds i 2013 - 2019.

 

Kommunen har i juni 2013 fået tilsagn om reservation af statslige midler på 1.250.000 kr. og finansierer selv 2.544.000 kr. så projektets samlede budget er på 3.794.000 kr.

 

Projektets indledende fase, med udarbejdelse af byfornyelsesprogram, er netop igangsat i tæt samarbejde med borgerne i Sunds.

 

Programmet, som forventes fremsendt til politisk godkendelse i april 2014, skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i maj/juni 2014, hvorefter detaljeringen og udførelsen af de enkelte projekter kan igangsættes.

 

Staten refunderer 33% af den samlede udgift.

 

Ad 4

Der er afsat midler til friarealforbedringsprojektet "Kirkestien" (del af Tinghuskarréen). Igangsættelse af projektet afventer den øvrige udvikling af området.

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.

 

Ad 5

"Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald" giver bl.a. mulighed for kondemnering samt påbud om nedrivning af sundhedsfarlige og forfaldne ejendomme.

 

På baggrund af handlingsplanen er der igangsat registrering af forfaldne ejendomme i kommunen og indledt tekniske undersøgelser, samt dialog med ejere med henblik på kondemnering og evt. opfølgning med påbud om nedrivning. Forvaltningen forventer at indstille 2 - 4 ejendomme til kondemnering i foråret 2014.

 

Kondemnering og nedrivning medfører ikke umiddelbart udgifter for kommunen i sig selv. Dog kan der blive tale om udgifter til vurdering af ejendommens værdi og til erstatning, hvor en grund mister værdi efter nedrivning. Ligesom der kan forekomme udgifter til genhusning af beboere samt til tekniske undersøgelser.

 

Der er ikke afsat særskilte midler til udmøntning af handlingsplanen.

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.

 

Ad 6 
Med den seneste ændring af Byfornyelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2013, fulgte "Pulje til Landsbyfornyelse 2014". Herning Kommue har fået tildelt op til 3.000.000 kr. fra staten til udmøntning i 2014 og skal selv finansiere op til 2.000.000 kr. (40%), såfremt man ønsker at gøre brug af de statslige midler. Det vil sige, at kommunen med puljen har mulighed for at anvende op til 5.000.000 kr. til forskønnelse i landsbyer og landdistrikter.

 

Puljen skal sikre forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer (under 3000 indbyggere) og i landdistrikterne. Midlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter: 

  • Istandsættelse af nedslidte boliger

  • Nedrivning af nedslidte boliger

  • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.

  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 
Det skal bemærkes, at puljemidlerne kun kan benyttes, hvor det er muligt at indgå frivillige aftaler med bygningsejer. Midlerne kan således ikke benyttes til kondemnering og påbud om nedrivning.

 

Den kommunale medfinansiering kan delvist finansieret ved omfordeling af byfornyelsesmidler mellem de forskellige byfornyelsestiltag.


Staten refunderer 60% af den samlede udgift.
 

Ad 7

Der er afsat midler til indklima- og skimmelsvampsager, som kører løbende uafhængigt af ovennævnte byfornyelsestiltag og administreres i Teknik og Miljø.    

 

Staten refunderer 50% af den samlede udgift.    

 

Økonomi

Den ordinære ramme fra staten til kommunens byfornyelsesaktiviteter har de seneste år været på 1 mio. kr. Rammen for 2014 forventes udmeldt af staten i marts/april 2014.

I 2013 anvendte eller reserverede kommunen ca. halvdelen af den statslige ramme på 1 mio. kr. - nemlig 415.000,00 kr. og havde således en uforbrugt ramme på 585.000,00 kr. 

 

På investeringsoversigten 2014-2017 er der på serviceområde 03, Kommunale ejendomme afsat i alt hhv. 952.000,00 kr. i 2014 og 792.000,00 kr. i 2015, 2016, 2017 til byfornyelse.

 
På stednr. 015099 (01) Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, er der afsat 630.000,00 kr. i 2013 samt 638.000 kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til gennemførelse af områdefornyelse i Sunds.

 

På stednr. 015099 (02) Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget, er der afsat 314.000,00 kr. i 2014 samt 154.000,00 kr. årligt i 2015, 2016 og 2017.

De afsatte midler til Bygningsforbedringsudvalget vil fremadrettet blive omfordelt til bygningsfornyelse og nedrivning i landdistrikter (jf. Byrådets beslutning på møde den 28. januar 2014).

 

Omfordeling af midler

Det er forvaltningens vurdering, at ovennævnte pkt. 5, 6 og 7 vedr. kondemnering, nedrivning, istandsættelse samt indeklima- og skimmelsvampsager med fordel kan samles i én pulje - Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima. Dette vil bl.a. give mulighed for at udmønte Handlingsplanen og Pulje til Landsbyfornyelse 2014 mere effektivt og anvende midlerne, hvor det reelle behov viser sig at være.

 

Forvaltningen foreslår, at en del af den kommunale medfinansiering til Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima finansieres af uforbrugte midler til bygningsfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding på stednr. 015091 på ialt 247.000 kr. netto i 2013. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er indkommet så mange ansøgninger som forventet ved projektstart. Rådighedsbeløbene på stednr. 015091 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014. Formålet med midlerne vil stadig være byforskønnelse og bygningsfornyelse.

 

Med Byrådets beslutning på mødet den 28. januar om at nedlægge Bygningsforbedringsudvalget og fremadrettet anvende de afsatte midler hertil til bygningsfornyelse og nedrivning i landdistrikter, kan der overføres yderligere 314.000 kr. netto i 2014 til puljen.

 

Desuden er der til indeklima- og skimmelsvampsager afsat 25.000 kr. netto i 2013 til løbende aktivitet. Beløbet overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

 

Dette giver et samlet kommunalt beløb til den foreslåede pulje på i alt 586.000 kr. netto.

 

Herning Kommune vil enten få 50% eller 60% refusion fra staten afhængigt af, hvilken type aktivitet, der gennemføres med puljen, jf. pkt. 5, 6 og 7.

Ved aktiviter med 60% refusion udgør de 586.000 kr. netto ialt 1.465.000 kr. brutto og ved aktiviteter med 50% refusion udgør beløbet 1.172.000 kr. brutto.

Der budgetlægges med refusion svarende til 50%. Eventuelle efterfølgende korrektioner af de givne bevillinger kan ske ved budgetopfølgningerne. 

 

Eventuelle overskydende midler fra puljen til ordinær bygningsfornyelse, jf. punkt 2, kan overføres til Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima, såfremt det er aktuelt, når den planlagte ansøgningsrunde er gennemført i 2015.

 
Byplanudvalget har den fulde beslutningskompetence i kondemnerings- og nedrivningssager, da dette sker med hjemmel i Byfornyelsesloven. Den faglige kompetence til arbejdet med kondemnering og nedrivning ligger dog i Teknik og Miljø.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at opgaven med at administrere kondemnerings- og nedrivningssager bør ligge i Teknik og Miljø - på lige fod med indeklima- og skimmelsvampsager. 

   

  

 

 

 

 

 

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der laves én samlet pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse samt indeklima- og skimmelsvampsager,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.172.000 kr. i 2014 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr. Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima,

 

at der til statsrefusion meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 586.000 kr. i 2014 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr. Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på 493.000 kr. og indtægter på 246.000 kr., netto 247.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015091 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding i 2013. Rådighedsbeløbene overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014. Der meddeles en negativ anlægsudgiftsbevilling på 493.000 kr. samt en negativ anlægsindtægtsbevilling på 246.000 kr. samme sted,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb på 314.000 kr. afsat på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb Bygningsforbedringsudvalget i 2014,

 

at anlægsudgiften desuden finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på 50.000 kr. samt indtægter på 25.000 kr., netto 25.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015086 undersøgelse af skimmelsvamp i 2013. Rådighedsbeløbene overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014. Der meddeles en negativ anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. samt en negativ anlægsindtægtsbevilling på 25.000 kr. samme sted.

 

 

 

 

 

 

 

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.