Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

69. Administration af vindmøllemidler fra Grøn Ordning Assing

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Administration af vindmøllemidler fra Grøn Ordning Assing

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg, Pia Colstrup

Sagsresume

I november 2013 er der kommet en vejledning til Grøn Ordning fra Energinet.dk. Forvaltningen er i gang med at opdatere materialet på hjemmesiden i overensstemmelse med de nu udspecificerede regler.

 
Ansøgningspuljen for Grøn Ordning Assing er på i alt 670.337,50 kr. til initiativer i det berørte lokalområde. Der er ansøgt om tilskud for i alt knapt 1,9 mio. kr.
 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet af hensyn til de bevillingsmæssige forhold.  

Sagsfremstilling

Generelt

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Vindmølleprojektet ved Assing på 6,65 MW udløser altså 585.200 kr. til initiativer.

 

I forbindelse med Grøn Ordning Vildbjerg, har Herning Kommune ansøgt Energinet.dk om midler til 3 projekter. Der er modtaget tilsagn om tilskud til projekterne omhandlende: ”Sportsgulv i Hal 2 i Vildbjerg” og ”Varmepumpe til spejderhus i Vildbjerg”.

Energinet.dk har derimod givet afslag til projektet omhandlende ”Etablering af gang- og cykelsti, tilslutning af trappe til stiforløb, samt belysning ved stiforløb, i Sinding”.
Tilsagn og afslag på tilskud er vedlagt i Bilag 1.

 

I november 2013 er der kommet en vejledning til Grøn Ordning fra Energinet.dk, som
angiver hvem der kan søge om tilskud, hvad man kan søge om tilskud til, og hvordan man skal søge om tilskud. Det er blandt andet præciseret, at det er kun foreninger med et alment og ideelt formål, dvs. ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, samt Herning Kommune, der kan ansøge om penge. Der gives kun tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter, i foreninger o.l., med henblik på at fremme accepten af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Der gives ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, eller projekter helt eller delvist baseret på frivillig arbejdskraft. Yderligere er det blevet præciseret, at for at der gives tilsagn til projekter på privat ejet jord, skal der tinglyses en deklaration på arealet, bl.a. omhandlende offentlig adgang til projektet døgnet rundt.

 

Forvaltningen er i gang med at opdatere materialet på hjemmesiden, herunder administrationspraksis for Grøn Ordning, Herning Kommune, i overensstemmelse med de nu udspecificerede regler.

 

Grøn Ordning Assing

Grundet afslag på projektet fra Grøn Ordning Vildbjerg er der 85.137,5 kr. der overføres til ansøgningspuljen for Grøn Ordning Assing. Ansøgningspuljen er derfor på i alt 670.337,50 kr. til initiativer i det berørte lokalområde, dvs. primært inden for en radius af 4,5 km fra vindmølleprojektet, for at prioritere de lokalområder som vindmøllerne påvirker mest, jf. Administrationspraksis for Grøn Ordning, Herning Kommune. Vedlagt i Bilag 2.

 

Inden for en radius af 4,5 km fra vindmøllerne ved Assing, ligger Troldhede i Ringkøbing-Skjern Kommune, og Assing Mølleby i Herning Kommune. Der er ingen ansøgninger fra disse byer.

 

Kibæk, som er den nærmeste større by, og der hvor hovedparten af ansøgningerne ligger, ligger godt og vel 4,5 km fra vindmølleområdet. Det er forvaltningens vurdering, at Kibæk er det bysamfund, hvor midlerne fra Grøn Ordning Assing primært bør anvendes.

 

Der er indkommet 9 ansøgninger til Grøn Ordning Assing. Se ansøgningernes placering ift. vindmølleprojektet i Bilag 3. Der er ansøgt for i alt knapt 1,9 mio. kr. i forbindelse med Grøn Ordning Assing. Alle ansøgninger er vedlagt i Bilag 4.

 

Oversigtskema over de indkomne ansøgninger:

 

Nr.
Beskrivelse
Ansøgt beløb inkl. moms.
Ansøger
Ca. afstand til møllerne
 
1
Etablering af et lysthus i plejehjemmets
have, så beboerne kan nyde udsigten over
det nærtliggende engareal. Projektet falder ikke ind under grøn ordning.
 
146.110 kr
Plejehjemmet Sandfeld-
gården
5 km
2
Renovering og udbygning af orienterings-
bane med 40 faste poster placeret rundt i Kibæk. Formålet er at Kibæk Skole og alle borgere i byen skal kunne benytte orienteringsbanen, når man trænger til variation i løbeturen.
 
25.830 kr. uden moms
 
 
 
Herning Kommune,
Kibæk Skole
5,8 km.
3
Udskiftning af oliefyr til et ”luft-til-vand varmepumpeanlæg” ved spejderhytten Skovlyst, for at mindske varmeudgiften for hytten.
79.250 kr.
De grønne pigespejdere i Kibæk
2,7 km.
4
Ansøgningen er ændret til ansøgning nr. 9
og 10.
5
Etablering af grønt område, med borde og bænke, med udsigt til møllerne.  
 
Projektet falder ikke ind under grøn ordning.
 
107.487,50 kr.
Knud Rahbæk
1, 1 km
6
Naturprojekt omhandlende områdeforskønnelse omkring vindmølle
nr. 2 og 3 ved Assing.
 
Projektet falder ikke ind under grøn ordning.
 
249.357,50 kr.
Assing
Vindkraft I/S
0 km.
7
Renovering af taget på den gamle hal i
Kibæk, da der bl.a. er problemer med at
taget er utæt. Formålet er at spare på
energien og at ”sikre” den gamle hal i
mange år fremover, til styrkelse af de
lokale idræts- og kulturelle aktiviteter i
hallen til gavn for hele lokalbefolkningen, herunder skolen, SFO’en og børnehaven, samt Kibæk Idræts Forenings 1.800 aktive medlemmer. Hallen har omkring 150.000 besøgende hvert år.  
 
855.441,25 kr.  
 
KFU har bevilliget 300.000 kr. til projektet, så det reelle beløb er:  
 
555.441,25 kr.
Kibæk Idrætsforening
5,8 km.
8
Tilskud til en friluftshytte ved minihallen i Studsgård, som kan bruges af byens borgere, herunder Studsgård Friskole, Studsgård GIF og Minihallen.
Projektet er medfinansieret af Herning Kommunes landsbypulje, med 55.000 kr.
 
104.293 kr.
Studsgård Borgerforening
12 km.
9
Etablering af rekreativt stisystem, med informationstavler, borde og bænke, syd
og vest for Klinten. Formålet er at skabe et sammenhængende stisystem rundt om
Kibæk, til gavn for alle borgerne i byen.
Stiens nærmere placering, skal fastlægges
i samarbejde med Herning Kommune.
 
141.204,38 kr.
Grundejer-
foreningen Klinten
4,6 km.
10
Etablering af outdoor fitness redskaber ved Kibæk Krydsfelt, til glæde for foreningens medlemmer, skolens elever, samt de øvrige borgere i Kibæk.
181.250 kr.
Kibæk Idrætsforening
5,8 km.

 

Det er forvaltningens vurdering at ansøgning nr.1, 5 og 6 ikke falder ind under grøn ordning, da ansøger ikke er en forening med et alment og ideelt formål, men er privatperson, erhvervsdrivende eller en økonomisk forening.

 

Ansøgning nr. 7 omhandler renovering af taget på den gamle hal i Kibæk. Kibæk Krydsfelt har i 2013 modtaget en bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på 300.000 kr. til renovering af en del af taget, på baggrund af en ansøgning fra juni 2013. Efterfølgende er det konstateret at der er problemer med hele taget, og Kibæk Krydsfelt har været i dialog med producenten af tagpladerne, og fået en aftale på plads, således at producenten leverer nye tagplader til hele taget under garantien, svarende til 2580 tagplader og et beløb på ca. 258.000 kr.

Renovering af hele taget vil koste det ansøgte beløb på 855.441,25 kr. inkl. moms. Udbedres skaden på taget kun delvist, er dette ensbetydende med at der på et senere tidspunkt kommer en efterregning til renovering af hele taget. Penge som Kibæk Krydsfelt ikke har. Hvis der bevilges (855.441,25 - 300.000 = 555.441,25) 555.441,25 kr. til projektet fra Grøn Ordning, vil dette komme Herning Kommune til gode, da man derved sparer udgiften til renovering og indkøb af tagplader til resten af taget senere.

 

Forvaltningen anbefaler, at ansøgere tildeles det fulde ansøgte beløb, da sandsynligheden for at projektet realiseres, dermed er større.

 

Økonomi

Der ansøges samtidig om en samlet anlægsudgiftsbevilling samt en samlet anlægsindtægtsbevilling på 671.000 kr. Beløbene fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednummer. Bevillingerne skal tilpasses den politiske beslutning.

 

Anlægsudgiftsbevilling hhv. anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 til Grøn Ordning Vildbjerg nedskrives med 85.000 kr. afsat til projekt vedr. etablering af gang- og cykelsti mv. i Sinding. Rådighedsbeløbene overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

 

I denne ansøgningsrunde er der ansøgt om flere penge, end der er til rådighed. Hvis det fulde beløb for næste ansøgningsrunde til Grøn Ordning ikke uddeles, er der mulighed for at de resterende penge kan anvendes til ansøgninger uden for lokalområdet - også til projekter, der har været ansøgt til før. Det kræver, at der fremsendes en fornyet ansøgning.

 

Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at puljemidler, som ansøges hos Energinet.dk fordeles som følger:

Ansøgning nr. 7 med kr. 340.000, ansøgning nr. 10 med kr. 181.000, og restbeløbet op til kr. 670.337,50 til revideret ansøgning,

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 671.000 kr. i 2014 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. Grøn ordning Assing. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 671.000 kr. i 2014 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. Grøn ordning Assing. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk.,

 

at der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 85.000 til Grøn Ordning Vildbjerg på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090098. Afsat rådighedsbeløb på 85.000 kr. i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014,

 

at der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling samt nedskrivning af tilhørende rådighedsbeløb på 85.000 til Grøn Ordning Vildbjerg på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090098. Afsat rådighedsbeløb på 85.000 kr. i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

 

 

Byplanudvalget ønsker at få forelagt udkast til brev vedrørende anbefalinger til Energinet.dk med forbedrede kriterier for tildeling af midler fra Grøn Ordning.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - Tilsagn og afslag om tilskud Vildbjerg
  • Bilag 2 - Administrationsgrundlag for Grøn Ordning Herning Kommune, november 2012
  • Bilag 3 - Ansøgningernes placering ift vindmøllerne ved Assing
  • Bilag 4 - Ansøgninger Grøn Ordning Assing