Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

64. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-12 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
      X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Der er udarbejdet et lokalplanforslag nr. 39.T20.1 for et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk, som giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter.
 
Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2013-2024 udlagt til vindmølleområde T20 – Vindmølleområde syd for Birk.
 
På Byrådets møde den 31. januar 2012, punkt 9, godkendte Byrådet debatoplægget for område T20 ved Hauge syd for Birk, som igangsætning for udarbejdelse af lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 8. februar til den 7. marts 2012.
 
Bemærkninger fra debatfasen er behandlet under det forrige punkt vedr. foreløbig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 140 meter og en minimum totalhøjde på 130 meter.
 
Lokalplanområdet ligger i det åbne land. Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger Knudmosesøerne. Længere mod vest og nord findes større infrastrukturanlæg i form af Herningmotorvejen, Midtjyske Motorvej, jernbanelinjer og Herningværket. Ca. 1 km nord for vindmølleområdet ligger Birk med bl.a. erhvervs-, kunst- og uddannelsesinstitutioner samt skulpturen Elia i den sydlige del af Birk.
 
Omkring lokalplanområdet er der flere naturbeskyttede områder såsom søer, moser og vandløb. Endvidere er der fredskovsarealer nord og vest for områder.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Haugevej. Adgangsvejene til vindmøllerne bliver anlagt på eksisterende markveje eller som nye veje inden for lokalplanområdet. En mindre del af adgangsvejen til nordvestligste mølle skal etableres inden for søbeskyttelseslinjen omkring Knudmosesøerne.
 
For at sikre ensartet fremtræden i landskabet stilles der i lokalplanen krav om, at alle vindmøller inden for lokalplanområdet skal have samme lysegrå farve, størrelse og udformning. Vindmøllerne skal placeres på en ret linje med lige stor afstand mellem vindmøllerne. Af hensyn til lufttrafikken skal vindmøllerne markeres med et lavintensivt fast rødt lys.
 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tre teknikbygninger med et samlet areal på 30 m2, som kan servicere vindmøllerne. Teknikbygningerne skal placeres, så de generer landbrugsdriften mindst muligt.
 
Lokalplanen stiller endvidere krav om, at ved ophør af elproduktion, skal vindmøller, fundamenter, tekniske anlæg og installationer, arbejdsarealer og veje, som alene anvendes til vindmøllerne, fjernes senest et år efter driften er ophørt. Arealer, som før var landbrugsarealer, skal reetableres til landbrugsmæssig drift efter endt drift af vindmøllerne. Omkostningerne i forbindelse med fjernelse af vindmøller mv og reetablering af landbrugsarealer skal ske uden udgifter for det offentlige.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Der skal dog altid udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, når lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”. Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013.”
 
VVM-redegørelsens konklusioner er som forrige punkt vedrørende foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Ansøger har krav på, at planforslaget foreløbig vedtages og offentliggøres, da området er med i kommuneplanen.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 39.T20.1 – Vindmølleområde ved Haugevej, syd for Birk foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 39.T20.1 - Vindmøller ved Hauguvej, syd for Birk