Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

63. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 for et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 for et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
      X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for et vindmølleområde ved Haugevej, syd for Birk, som giver mulighed for opførelse af tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter, se bilag 1.
 
Rammeområdet er udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024 til vindmølleområde. Forslag til tillæg nr. 2 specificerer denne anvendelse, og danner rammerne for forslag til lokalplan 39.T20.1 – Vindmøller ved Haugevej syd for Birk.
 
På Byrådets møde den 31. januar 2012, punkt 9, godkendte Byrådet debatoplægget for område T20 ved Haugevej syd for Birk, som grundlag for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt VVM-redegørelse med miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 8. februar til den 7. marts 2012.
 
Bemærkninger fra debatfasen er inddraget i arbejdet med planforslagene og VVM-redegørelsen samt miljørapport.

 

Ansøger har krav på, at planforslaget foreløbigt vedtages og offentliggøres, da området er med i Kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Proces:
I forbindelse med debatfasen for projektet indkom der 2 bemærkninger, se bilag 2. Bemærkninger er behandlet i bilag 3.
 
Bemærkningerne er inddraget i planlægningen i det omfang det har været relevant. Bemærkninger, som har karakter af at være indsigelser mod projektet, vil først blive behandlet endeligt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene for projektet.
 
Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.
 
Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013”, se bilag 4.
Rapporten belyser projektets forventede påvirkninger af natur, miljø og mennesker gennem bl.a. støj- og skyggeberegninger samt visualiseringer af vindmøllernes fremtræden i landskabet.
 
Der er opstillet et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget består af tre ens vindmøller på en række med en totalhøjde på 140 meter.
0-alternativet beskriver situationen som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer, da der ikke findes yderligere placeringsmuligheder.

 

Vindmølleprojektet er på i alt ca. 9 MW, hvilket svarer til ca. 15 % af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 i henhold til Herning Kommunes Klimaplan. Status er, at der i 2013 er realiseret projekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013-2024, svarende til ialt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi.

 
Konklusioner:
Rapportens vigtigste konklusioner for påvirkning af landskab, miljø, natur, mennesker og naboer er gengivet i de nedenstående afsnit.
 
Landskabspåvirkning:
I nærzonen (0-4,5 km), som bl.a. omfatter Birk, Hammerum, Gjellerup, Lind, de centrale og sydøstlige dele af Herning samt de mindre landsbyer Nørre Kollund og Hauge, vil der være udsyn til møllerne, som eksempelvis fra den sydlige del af Birk. I de tilfælde, hvor der vil være udsyn til møllerne, så vil de være markante og dominerende, idet de er væsentligt større end områdets øvrige landskabselementer i området, såsom bebyggelse og beplantning. Nærområdet er i dag præget af tekniske anlæg, herunder bl.a. Herningværket og motorveje, og møllerne vil væsentligt øge indtrykket af tekniske anlæg i nærzonen. Møllerne vil med deres placering ved motorvejene opleves som et markant indslag, der vil definere landskabsbilledet ved ankomsten til Herning.

I mellemzonen (4,5-10 km), der bl.a. omfatter det nordvestlige Herning, Snejbjerg, Tjørring og Ikast vil møllerne stadig opleves markante fra de områder, hvor de er synlige. Men synligheden vil i højere grad være begrænset af beplantning og terrænforhold, og der vil være mere skalamæssig balance med øvrige landskabselementer.
 
I fjernzonen (mere end 10 km fra anlægget) vil møllerne fortrinsvis være synlige i klart og solrigt vejr. Betragtes møllerne i medlys, kan de ses fra store afstande. De vil primært være synlige fra åbne områder uden beplantninger eller fra højdedrag. 


De nærmeste eksisterende vindmøller og udlagte vindmølleområder er mere end 8 km væk fra vindmølleprojektet. Derfor vil der ikke være steder, hvorfra samspillet mellem vindmølleprojektet og de eksisterende vindmøller samt udlagte vindmølleområder er visuelt uheldigt.  


Rekreative arealer og friluftsliv:
De nærmeste rekreative arealer er beliggende umiddelbart vest for projektområdet ved Knudmosesøerne og mod nord i udkanten af Birk. For begge rekreative områder er det gældende, at vindmøllerne vil være visuelt dominerende. Det er vurderet, at der ikke vil være konflikt i forhold til støj og skyggekast med aktiviteterne ved Knudmosesøerne. Området er udlagt til støjende fritidsaktiviteter herunder bl.a. vandskisport.
 
Det er vurderet, at vindmøllerne ikke vil have nogen væsentlig betydning for de rekreative kvaliteter i det rekreative område i udkanten af Birk, da området i forvejen er præget af støj fra jernbanen og motorvejen. Vindmøllerne overholder støjgrænseværdierne for støjfølsom arealanvendelse for det pågældende rekreative område.

Kulturmiljø:
I nærzonen er der udpeget en række kulturmiljøer, heriblandt et særligt værdifuldt kulturmiljø omkring Birk, et nationalt industriminde – Tekstilbyen Herning - som spænder fra Hammerum til Herning, landsbyen Nr. Kollund og derudover er projektområdet en del af et kulturmiljø, som indikerer den oprindelige udstrækning af Knudmosen. Det vurderes, at møllerne ikke har afgørende betydning for oplevelsen af kulturmiljøerne, da landskabet i forvejen er præget af infrastruktur og andre tekniske anlæg. For kulturmiljøet ved Knudmosen gælder det, at de kulturhistoriske interesser særligt er knyttet til den vestlige del, som ligger omkring den tilbageværende del af Knudmosen.
 
Fra de åbne arealer omkring skulpturen Elia, i den sydlige del af det særlige værdifulde kulturmiljø omkring Birk, vil de nye møller være markant synlige mod syd. Opstillingen af store vindmøller kan ikke undgå at præge landskabsbilledet omkring skulpturen, som med sin placering ligger i tæt kontakt med det åbne land mod syd. Det er imidlertid vurderet, at skulpturen i kraft af sin størrelse og den sorte farve, der står i kontrast til de lysegrå vindmøller, vil fremstå som et markant, selvstændigt monument i det nære landskab mod øst, vest og syd. Set fra motorvejen vil oplevelsen af skulpturen ikke blive påvirket af møllerne, da de to anlæg er placeret på hver sin side af vejen. 


Oplevelsen af de nærmeste kirker i kulturlandskabet vil ikke blive påvirket af vindmøllerne, ligeledes vil udsynet fra kirkerne ikke blive påvirket grundet bebyggelse og beplantning i retning mod vindmølleområdet.

 
Byer i nærområdet:
Vindmøllerne vil primært være synlige fra Birk eller fra etagebyggerier i Herning med udsigt mod sydøst, og i mindre grad fra resten af det sydøstlige Herning. Fra Lind, Hammerum og Gjellerup vil møllerne primært være synlige fra den kant af byområderne, der vender i retning af mølleområdet, med udsyn ud over det åbne land.
 
Miljøpåvirkning:
Der er en minimal risiko for forurening af jord og grundvand under opstilling, drift og nedtagning af vindmøllerne. De tre vindmøller vil over deres tekniske levetid på 20 år producere ca. 550.000 MWh, hvilket svarer til et årligt elforbrug til apparater og lys i ca. 6.875 husstande. Vindmøllerne vil spare miljøet for ca. 158.400 tons CO2 samt andre CO2-ækvivalenter. Det svarer til godt 14 ‰ af Danmarks forpligtelser i henhold til Kyoto-aftalen. Samtidig vil opstilling af tre vindmøller på i alt ca. 9 MW svarer til ca. 15 % af målsætningen for 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 fra Herning Kommunes Klimaplan.


Naturpåvirkning:
Vindmøllerne opstilles på landbrugsareal. I området er der en række naturbeskyttede arealer – moser, søer, vandhul og vandløb, men møllerne opstilles ikke i eller i nærheden af disse områder. Dog vil adgangsvejen til den nordvestligste vindmølle være tæt på en beskyttet mose, men vil ikke berøre den. Vindmøllerne opstilles tæt på Knudmosesøerne, og en mindre del af adgangsvejen til den nordligste mølle placeres inden for søbeskyttelseslinjen. Desuden forefindes der fredskov nord og vest for møllerækken, som ikke vil blive berørt.
 
I projektområdet er der udelukkende observeret almindeligt forekommende fuglearter. Der forefindes flere fuglelokaliteter omkring projektområdet, dvs. inden for en afstand af 5 km, hvor der er observeret sjældne og beskyttelseskrævende arter. Møllerne vil have en vis forstyrrelseseffekt på fugle, men flere studier viser, at vindmøllerne ikke udgør nogen væsentlig kollisionsrisiko for fugle i et landbrugsområde.

Der er registeret flagermus i området, og det kan derfor ikke udelukkes, at der lejlighedsvis kan ske tab af individer, men der forventes ingen væsentlig negativ effekt på flagermusbestande. For at minimere risikoen for tab af flagermus bør der etableres stop for driften af den nordvestligste mølle om natten fra ca. 15. juli til ca. 15. oktober, når vindstyrken i rotorhøjde er under 5-6 m/s. Den nordvestligste mølle er tættest placeret på Knudmose-søerne, som betragtes som meget værdifulde fourageringslokaliteter.
 
Dyrelivet i området må forventes at blive forstyrret under opsætning, men vil givetvis vende tilbage efter en kortere tilvænningsperiode. Påvirkningen vil samlet set ikke være af væsentlig betydning.
 
Det nærmeste habitatområde ligger ca.10 km sydøst for området (Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage), og det nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 22 km nord for området (Sønder Feldborg Plantage). Ingen af de fuglearter, som søges beskyttet i fuglebeskyttelsesområderne er observeret i projektområdet, men er blevet observeret i de nærtliggende fuglelokaliteter. Derudover er der observeret Damflagermus i området, som bl.a. indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområderne. Det er vurderet, at på grund af afstanden til vindmøllerne, vil de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for områderne, ikke blive påvirket.
 
Påvirkning af mennesker og naboer:
Generelt vil møllerne have en positiv påvirkning på mennesker på grund af de sparede mængder CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge el produceret på kulfyret kraftværk. De 11 naboboliger til projektet, dvs. boliger som ligger inden for 1 km fra projektområde, vil kunne opleve gener i form af støjpåvirkning, skyggekast samt den visuelle gene af vindmøllerne i forskelligt omfang. Herudover er der et offentligt rekreativt område, beliggende knap 1 km nord for projektområdet, der betragtes som støjfølsom arealanvendelse.  


Vindmøllestøjbekendtgørelsen fastlægger, hvor meget vindmøller må støje ved naboer. Projektet overholder de gældende regler på området. Herning Kommune vil kræve en støjmåling og efterfølgende beregning ved ejerens anmeldelse af vindmøllerne efter den ved anmeldelsen gældende bekendtgørelse (p.t. ”Bekendtgørelse nr. 1284 om støj fra vindmøller”). Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under grænseværdierne, skal vindmøllerne støjdæmpes.


 
Der findes ingen fastsatte regler for, hvor meget skyggekast et vindmølleprojekt må påføre naboer, men Miljøministeriet anbefaler under ti timers reel skyggekast om året. Beregningerne viser, at der vil være fire naboboliger, der teoretisk rammes af mere end 10 timers skyggekast om året. Der vil I VVM-tilladelsen blive stillet krav om, at der bliver installeret et program i vindmøllerne, som i de mest kritiske perioder standser de møller, der giver over 10 timers skyggekast om året hos naboboliger.
 
Flere naboer vil opleve visuelle gener. Set fra naboboligerne J, K og særligt I vil møllerne opleves som markante og dominerende. Fra naboboligerne O og B vil der være frit udsyn til møllerne eller til dele af møllerækken. Møllerne vil også være synlige fra naboboligerne C og M, men sløres af beplantning. Fra de resterende naboboliger vil udsynet til møllerne være væsentligt begrænset af driftsbygninger.Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 -T20 - Vindmøller ved Haugevej, syd for Birk
  • Bilag 2 - De samlede idéer og forslag fra debatfasen
  • Bilag 3 - Forvaltningens kommentarer til de indkomne idéer og forslag fra debatfasen
  • Bilag 4 - VVM-redegørelse og miljørapport for vindmøller ved Haugevej syd for Birk