Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

75. Kælkebakke i Feldborg

Sagsnr.: 04.01.14-P19-1-14 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Kælkebakke i Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Karin Skov-Aggerholm, Martin Skøtt

Sagsresume

Feldborg Borgerforening ønsker en kælkebakke etableret på kommunalt ejet jord, da der i øjeblikket er mulighed for anlæggelse i forbindelse med overskudsjord fra Herning Vands projekter i området.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til etablering, at ejerskabet fortsat er Herning Kommune, at der laves en forpagtningsaftale på det resterende areal, samt at arealet udgår af grundsalget.

Sagsfremstilling

Kælkebakken ønskes etableret fx ved brug af overskudsjord fra Herning Vands projekter i området.
 
Det nødvendige areal vil være cirka 500 m2.
Da foreningen ikke selv råder over et egnet areal, har de spurgt Herning Kommune, om det er muligt at få stillet et areal til rådighed. Foreningen har selv peget på et lille landbrugsareal, der er udbudt til salg i foråret 2013, men kommunen har endnu ikke modtaget nogen bud.

Det omtalte areal ligger op ad en kommunal boligudstykning midt i byen, omfatter samlet 2.814 m2, og er i den offentlige vurdering sat til 14.034 kr. Det er forvaltningens vurdering, at salgsprisen vil være ca. 25.000 kr.

Borgerforeningen råder ikke over tilstrækkelige midler til at købe eller leje arealet.


Borgerforeningen vil sikre områdets drift ved etablering af et "kælkebakkelaug", således at arealet kan sikres et ordentligt udseende, og finansiere etablering af beplantning.

 

Forvaltningen har administrativt meddelt borgerforeningen, at byrådet har besluttet at arealet skal sælges.

 

Da udgifterne til udskillelse af et areal på 500 m2 overstiger grundværdien, vil det ikke være hensigtsmæssigt at udskille arealet.

 

Det vurderes, der er 3 muligheder for arealets fremtid:
 

1.
Ansøgningen afvises, og arealet forsøges fortsat solgt.
2.
Der gives tilladelse til etablering, ejerskabet er fortsat Herning Kommune, og der laves en forpagtningsaftale på det resterende areal. Arealet udgår af grundsalget.
3.
Arealet tilskødes vederlagsfrit til borgerforeningen.

 

Forvaltningen anbefaler mulighed 2, da dette er en løsning uden væsentlig udgift for kommunen. Den årlige tabte indtjening på arealet er under 500 kr., men arealet bidrager positivt til landsbysamfundet, der i øvrigt afholder alle udgifter til etablering af bakken og løbende drift.


 
[image]


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der foretages en naboorientering inden etablering af kælkebakken,

 

at hvis der ikke er indsigelser fra naboer, har forvaltningen bemyndigelse til at tillade etablering af kælkebakken på det ønskede areal. Ejerskabet er fortsat hos Herning Kommune, og der laves en forpagtningsaftale på det resterende arel. Hele arealet udgår af grundsalget (mulighed 2).
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.