Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

74. Bevilling til tilskud til indretning af De Geometriske Haver i Birk

Sagsnr.: 04.01.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Bevilling til tilskud til indretning af De Geometriske Haver i Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har i december 2013 modtaget tilsagn fra Dansk Landskabsarkitektforening om tildeling af eksterne midler til brug for den videre indretning af De Geometriske Haver i Birk.

 

Der søges om en anlægsindtægts- og udgiftsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

 

Forvaltningen anbefaler, at der oprettes en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling, samt, at der frigives rådighedsbeløb på i alt 120.000 kr. i 2014, De Geometriske Haver.

Sagsfremstilling

Dansk Landskabsarkitektforening har 145.000 kr. stående i hensatte midler øremærket til De Geometriske Haver, der ønskes udbetalt i 2014. Men da der er tale om et tilskud fra en privat forening, skal der fratrækkes moms, så beløbet udgør 120.000 kr.

 

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er afledte driftsudgifter som følge af anlægsbevillingen.

 

Foreningen var med til at projektere og etablere haverne, da anlægget blev udført i 1983 efter landskabsarkitekt C. Th. Sørensens originaltegninger. Der var også udarbejdet forslag om havernes indretning, men efterfølgende har det vist sig, at rummene står så stærkt, at der ikke er behov for at tilføje nye elementer, bortset fra vandhaven i det cirkulære hækrum, som forventes anlagt, når der er midler til det.

 

Foreningen er enig i forslaget og foreslår, at midlerne anvendes til, at Herning Kommune kan føre el og vand hen til haverne.

 

Tilslutningerne vil betyde, at haverne i højere grad kan anvendes til en række sociale og kulturelle aktiviteter, events og lignende. Forvaltningen vil i denne forbindelse markedsføre haverne, så der lejlighedsvis kan afholdes arrangementer og begivenheder, der er med til at aktivere haveanlægget.

 

Der vil i projektet blive taget højde for, at installationen også kan betjene vandhaven, hvis denne senere anlægges.

 

Forvaltningen har fået et tilbud på ca. 120.000 kr. for de samlede udgifter til installation af el og vand.

 

Det forventes, at installationen udføres inden udgangen af 2014, afhængig af udfaldet af verserende fredningssag for De Geometriske Haver (spørgsmålet om fredning fremgår af særskilt sag).  

 



Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling, samt at der frigives rådighedsbeløb på i alt 120.000 kr. i 2014, inden for serviceområde 04 Grønne Områder, nyt stednr., De Geometriske Haver.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles både en anlægsindtægtsbevilling og en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb på 120.000 kr. i 2014 til serviceområde 04, nyt stednr., De Geometriske Haver,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 120.000 kr. i 2014 på serviceområde 04 Grønne Områder, nyt stednr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.