Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

72. Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Åben Dialog"

Sagsnr.: 27.00.00-G01-8-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Åben Dialog"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Handicap og Psykiatri har ansøgt Socialministeriet om midler fra Puljen Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recoveryunderstøttende evidensbaserede metoder.  

Der er ansøgt om midler til afprøvning af "Åben dialog" metoden på Skiftesporet i Herning.
 

Socialministeriet har imødekommet ansøgningen.

Sagsfremstilling

Socialministeriet udmeldte i efteråret 2013 en pulje med titlen: Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder.

 

Samtlige kommuner blev bedt om at afgive interessetilkendegivelse. På baggrund af disse, blev 14 kommuner, heriblandt Herning, inviteret til at ansøge om deltagelse i projektet.

 

Bagggrund
Baggrunden for puljen er blandt andet, at op mod 9 procent af befolkningen er i kontakt med psykiatrien én gang i sit liv. Psykiatrien forstås som enten ambulant, distriktspsykiatri eller indlæggelser mv. De fleste mennesker, der har været i kontakt med det psykiatriske system, kan på et senere tidspunkt i livet fortsætte med at leve med begrænset eller ingen støtte og således opnå fuld eller delvis recovery.

 

I forbindelse med regeringens psykiatriudvalgsarbejde blev der foretaget en kapacitetsanalyse, der peger på, at kommunernes sociale indsatser ofte er prægede af begrænset brug af evidensbaserede metoder.

 

I puljen er der derfor fokus på at løfte kvaliteten i den kommunale sociale indsats ved at afprøve evidensbaserede metoder, der understøtter de kommunale rehabiliterende indsatser, og derved både understøtter borgernes recoveryproces samt styrker recoveryorienterede arbejdsmiljøer og -kulturer.

 

Formål
Puljen har to formål:
1) Organisatorisk niveau.
At øge kvaliteten i de kommunale rehabiliterende indsatser overfor borgere med svære psykiske lidelser.
2) Borger niveau.
At skabe progression for borgere med svære psykiske lidelser, således at de enten opnår social eller fuld recovery.

 

Målgruppe
Overordnet set er målgruppen for denne pulje socialt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, der modtager socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85), eller bor på midlertidige eller længerevarende botilbud (§107 eller 108).


Borgeren vil typisk både have et lavt socialt og psykisk funktionsniveau.
Kendetegnende for denne gruppe er, at de har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, et lavere uddannelsesniveau, i højere grad begår kriminalitet, har et højere forbrug af sundhedsydelser og en højere dødelighed mv.

 

Metode
Det er et krav for deltagelse, at kommunerne forpligter sig på at afprøve enten modellen Åben dialog eller metoden Social færdighedstræning, jf. ovenfor, og ligeledes deltager i evaluering af modellen/metoden.

 

Åben dialog
Åben dialog er en netværksbaseret tværsektoriel tilgang baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i forhold til borgeren med sindslidelse og dennes netværk. Omdrejningspunktet er en idé om, at brugeres sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som element i behandlingen.

 

Metoden har vundet stor anerkendelse verden over. For det første på grund af sin humanistiske og respektfulde åbenhed over for de menneskelige og sociale dimensioner af psykiske problemer. For det andet på grund af sine enestående resultater. For psykotiske patienter har det eksempelvis vist sig at de fleste, i løbet af en femårig opfølgningsperiode, vender tilbage til arbejde eller uddannelse, og mere end 80 % har ikke længere psykotiske symptomer. Varighed: Individuelt.Økonomi

Socialministeriet har imødekommet Herning Kommunes ansøgning om deltagelse.

Tilskuddet udgør i:

 

år 2013: 248.000 kr.

år 2014: 1.192.000 kr

år 2015: 1.196.000 kr

år 2016: 895.000 kr.

 

Ministeriet er bekendt med, at beløbet for år 2013 først anvendes i år 2014, da Ministeriet ser regnskabsår 2013 og 2014 under ét i forbindelse med dette projekt.

 

Projektet forankres og afvikles på Skiftesporet.
 
Hvis effekterne, ved projektophør, kan dokumenteres, implementeres metoderne og den efterfølgende drift afholdes indenfor den økonomiske ramme på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at projekt Åben Dialog godkendes,

 

at der bevilges en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri på 3.531.000 kr. fordelt med 1.440.000 kr. i 2014 (2013+2014), 1.196.000 kr. i 2015 og 895.000 kr. i 2016.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.