Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

71. Orientering om ansøgning til Ældrepuljen 2014

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering om ansøgning til Ældrepuljen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2014 er der afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet.
 
Puljen udmøntes til kommunerne for et år ad gangen og sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Ansøgningsfristen er den 14. februar 2014 og tilbagemelding kan forventes den 5. marts 2014.
 
Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunes andel af puljen udgør 14,6 mio. kr. i 2014.

 

Forslag til anvendelse af midler fra Ældrepuljen 2014 forelægges, jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2014, Social- og Sundhedsudvalget til prioritering.

Sagsfremstilling

For at få del i ældrepuljen skal kommunerne indsende en ansøgning med konkrete forslag til initiativer. Dette bliver proceduren de første to år, men såfremt en kommune har fået tilsagn om midler i 2014, vil den kunne forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, hvis de formelle krav er opfyldt. Hermed vil der kunne iværksættes tiltag af varig karakter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. januar 2014 drøftet processen for ansøgningen for Herning Kommune.

 

Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget foretager prioriteringen af de tiltag, der skal indgå i ansøgningen fra Herning Kommune, og at sagen efterfølgende sendes til orientering for henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. februar 2014 og Byrådet den 4. marts 2014.  

 

Administrationen forelægger en række forslag under følgende overskrifter jfr. puljevejledningen:

 

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

 • Bedre forhold for de svageste ældre f.eks. på plejehjem

 • Andre initiativer

 

Katalog med de enkelte forslag opdelt i varig drift og éngangsforslag er vedlagt som bilag.

 

I forbindelse med ansøgningen er der sket inddragelse af både MED-systemet i Sundhed og Ældre samt Ældrerådet i det omfang, det har været muligt inden for den angivne tidsfrist. Høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

 

Herudover er der modtaget forslag til anvendelse af puljemidlerne fra Danske Diakonhjem, som ligeledes er vedlagt som bilag til sagen.

 

Der ønskes blandt de fremsatte forslag en prioritering af, hvilke tiltag, der skal indgå i Herning Kommunes ansøgning til Ældrepuljen 2014.

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag med løbende drift først vil kunne igangsættes omkring 1. april 2014, hvormed udgiften hertil vil være lavere i 2014 end i 2015 og frem.  

 

Helårsvirkningen af prioriterede forslag (varige driftsforhøjelser) kan således ikke overstige 14,6 mio. kr., hvis den fulde udgift skal kunne dækkes fremadrettet via puljemidlerne.

 

Økonomien i de enkelte forslag for henholdsvis 2014 og fremadrettet fremgår af bilagsmaterialet. De anvendte normeringsnøgler, gennemsnitslønninger m.v. i beregningerne er jfr. puljevejledningen de faktiske for Herning Kommune (budget 2014).

 

Tilbagemeldingen om tilsagn fra puljen, som forventes at foreligge den 5. marts 2014, vil så vidt muligt blive givet på Social- og Sundhedsudvalgets møde samme dato - alternativt udsendt til orientering pr. mail.

 

Orientering vil ligeledes tilgå henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Der tages stilling til bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen, når tilsagn om tilskud foreligger.

 Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at det tages til orientering, at Ældrepuljen 2014 ansøges om en samlet sum på 14,6 mio. kr. i 2014 i overensstemmelse kataloget vedlagt som bilag dog med følgende bemærkninger:

Forslag 4: Justeres på omfang i forhold til det samlede ansøgningsbeløb.

Forslag 7: Skal også være muligt for borgere i eget hjem. Justeres på omfang i forhold til det samlede ansøgningsbeløb.

 

at det tages til orientering, at der udarbejdes et oplæg til politisk temadrøftelse om mulighederne for mere lempelige visitationsregler til plejecentre,

 

at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet orienteres om tilsagn fra puljen snarest muligt efter tilbagemelding fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

   

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde forslaget og ønsker midler afsat til mere lempelige visitationsregler til plejecentre.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Finn Stengel Petersen tager forbehold for sin stillingtagen frem til sagens behandling i  Byrådet.

Bilag

 • Brev fra Ældrerådet om ældrepuljen
 • Underskrevet svar fra Sundhed og Ældre MED
 • Danske Diakoner
 • Oversigt over indsatser - SOS 29-1-2014
 • 1 - Drift af akutteam og styrkelse af sygeplejen
 • 2 - Genoptræning - nedbringelse af ventetid
 • 3 - Demenspladser Fuglsangsøcentret, 16 pladser
 • 4 - Opnormering af 20 almindelige pladser på Fuglsangsø til aflastningspladser
 • 5 - Afprøvning af koncept for stringent hverdagsrehabilitering
 • 6 - Kompetenceudvikling af medarbejdere på plejecentrene
 • 7 - Investering i 50 halvautomatiske senge på plejecentrene
 • 8 - Velfærdsteknologibibliotek for demente
 • 9 - Engangsinvestering i velfærdsteknologiske løsninger på Rehabiliteringscentret
 • 10 - Øge ældre borgeres funktionsniveau og livskvalitet via teknologi
 • 11 - Spiserobot