Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

57. Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 03.10.00-K09-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen, Leo Pedersen

Sagsresume

En gang om året afholder administrationen lovpligtige dialogmøder med de almene boligorganisationer. Omfanget af forventede helhedsplaner i indeværende byrådsperiode er afdækket. Herudover er to konkrete udfordringer afdækket.

 

En helhedsplan er en gennemgribende renoveringsplan, der medfører kommunal garantistillelse. Hver enkelt helhedsplan vil blive fremlagt separat til politisk behandling.  

Sagsfremstilling

Det er Herning Byråds målsætning, at den almene boligsektor supplerer et veludviklet privat boligmarked med tilbud om lejeboliger i moderniserede fysiske rammer. Der er i dag 7.702 almene boliger, fordelt med 6.282 familieboliger, 883 ungdomsboliger og 537 ældreboliger.

 

Gennemgribende renoveringer udføres med støtte fra Landsbyggefonden. Kommunen skal godkende en helhedsplan og skal i den forbindelse stille regaranti for såkaldte støttede lån. Yderligere garantistillelse, dvs. for såkaldte ustøttede lån, er et spørgsmål om kommunalt serviceniveau.

 

Boligselskaberne udvikler helhedsplaner i dialog med Landsbyggefonden og kommunen. Landsbyggefonden har afsat støtte til i alt 5 helhedsplaner i Herning Kommune frem til 2016. Støtten omfatter 528 almene familieboliger. Herudover er der forventninger om større renovering, bl.a som følge af byggeskade på 77 boliger på Anemonevej i Aulum. Det er endnu uvist om der bliver tale om egentlig helhedsplan med støtte, eller om der kan ske udbedring indenfor afdelingens egen økonomi.

Der henvises til bilag for samlet oversigt.

 

Med undtagelse af sidstnævnte er alle boligerne beliggende i og tæt på Herning by. Boligerne har ikke udlejningsvanskeligheder, men vurderes at være utidssvarende ift. renoveringsstand, energi og tilgængelighed. Der forventes at ske nedlæggelse af ialt 77 boliger i forbindelse med renoveringerne.

 

Helhedsplanerne er fortsat i proces og bliver fremlagt til politisk behandling enkeltvis. Landsbyggefonden stiller konkrete krav, særligt til øget tilgængelighed.  

I administrationens dialog med boligselskaberne er det tilkendegivet, at der som udgangspunkt ikke kan påregnes kommunal garantistillelse for mere end det lovpligtige, dvs. støttede lån. Øvrige tiltag skal således "kunne bære sig selv".

 

Der er en særlig udfordring ift. Fruehøjgaards afdeling 6, i Søndergade 20-26 i Herning. Afdelingen består af 16 boliger og 3 erhvervslejemål fordelt i 3 fine, ældre huse.

Afdelingen er etableret i 1990 med byfornyelsesstøtte. Der er siden lavet helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Bygningernes drift er for udgiftskrævende til bæredygtig drift af almene boliger. Der er opgjort et nødvendigt behov for investering på ca. 9 mio. kr. for at afhjælpe yderligere forfald i bygningerne. Gælden efter en renovering vil udgøre ca. 16 mio. kr. og dermed langt overstige bygningsmassens anslåede værdi. Der blev etableret 10 årig driftssikring i forbindelse med sidste helhedsplan. Den støtte ophørte i 2013. Boligselskabets beregninger viser, at afdelingens fremtidige husleje uden driftssikring og efter nødvendig renovering kommer op på 1.473 kr. pr. m2. Hvilket vurderes at være meget langt over et realistisk huslejeniveau.  Der er dialog med Landsbyggefonden, der synes at have en traditionel tilgang til sagens løsning, dvs. etablering af yderligere støtte. Dialogen fortsætter, og der vil blive fremsendt separat sag.

 

Boligselskabet Bomidtvest, der som selskab er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune, har alvorlige udlejningsvanskeligheder i afdeling 3. Afdelingen har 45 boliger fordelt i Karstoft, Stakroge og Skarrild. Udfordringerne vurderes at være blivende, særligt i Karstoft. Selskabets strategi er afvikling indenfor 5 år og er i dialog med Landsbyggefonden om støtte til nedlæggelse af en række boliger. Sagens løsning må forventes at medføre ansøgning om kommunal medfinansiering til afvikling af gæld i afdelingen, i form af en såkaldt 1/5 ordning. Omfanget er endnu ikke nærmere præciseret.

 

Økonomi

Som forventningerne er hos boligselskaberne pt. forventes der kommunal garantistillelse for 124 mio. kr. for ialt 5 helhedsplaner.

 

Garantistillelse vedr. almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme. Herning Kommunes samlede garantistillelse for almene boliger er opgjort til godt 0,7 mia. kr.

 

I forbindelse med nedlæggelse af boliger kan der blive tale om gældsafvikling i en såkaldt 1/5-ordning. Her deles Landsbyggefonden (2/5), realkreditinstitut, boligselskab og kommune hver 1/5 om indfrielse af evt. restgæld i de boliger, der nedlægges. Det er endnu uafklaret, om og hvordan gældsindfrielse bliver nødvendig. Der er ikke afsat midler til helhedsplanernes gennemførelse i dag. Der kan tegnes to strategier:

 

A/ Der afsættes en pulje til helhedsplanernes gennemførelse med et årligt fastsat beløb til overførsel over årene.

 

B/ Der tages konkret stilling til evt. behov for medfinansiering ved hver enkelt helhedsplans godkendelse. Modellen svarer til den praksis, der er ved plan for almene boliger. Der afsættes anlægsbeløbet i de kommende års budgetter, når planen er godkendt.  

 

Med henvisning til den væsentlige grad af usikkerhed ift. det faktiske behov anbefales model B.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at evt. kommunal medfinansiering i 1/5-ordninger i forbindelse med helhedsplaner afsættes i forbindelse med helhedsplanens godkendelse (model B).  
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Udvalget beder boligorganisationerne være opmærksomme på huslejeniveauet i forbindelse med helhedsplaner.

Bilag

  • Bilag til ØKE Oversigt over forventede antal helhedsplaner 2014 - 17