Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

347. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

348. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-17 Sagsbehandler: Anette Sørensen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Merrild Pedersen

Sagsresume

Administrationen fremlægger forventet regnskab for 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Budgetopfølgningen viser på servicedriftsudgifterne et mindreforbrug på 116,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til genbevillinger fra 2016 på 68,0 mio. kr. som ikke forventes forbrugt. Desuden forventes mindreforbrug på 33,0 mio. kr. som kan henføres til de generelle reserver.

 

I forhold til sanktionslovgivningen forventes et mindreforbrug på 42,9 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigerede budget uden genbevillinger. Det bemærkes at heraf udgør 33,0 mio. kr. som henføres til de generelle reserver.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2017.

Økonomi

DRIFT:

 

Det forventede regnskab for 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2017 fordelt på Serviceområder

 

På serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. som flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget til afholdelse af diverse godkendte events.

På serviceområde 20 - Administration forventes et mindreforbrug på i alt 108,7 mio. kr. hvoraf nævnes de største afvigelser:

 • 33 mio. kr. kan henføres til generelle reserver,
 • 68 mio. kr. kan henføres til genbevillinger fra 2016 til 2017 som ikke forventes forbrugt (heraf selvforsikringspulje på 32,8 mio. kr.)
 • 12 mio. kr. på selvforsikringspuljen i 2017, som herefter inklusiv genbevillinger udgør 45 mio. kr.

 

 

ANLÆG:

 

Det forventede regnskab for 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområder fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2017 fordelt på Serviceområder

 

På serviceområde 01 - Byggemodning forventes der merindtægter på 7,0 mio. kr. på grund af større salg af byggegrunde.

På serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 40,6 mio. kr. som vedrører Fremtidens MCH - Time World, jf. indgået betalingsplan fra entreprenøren. Desuden forventes mindreudgifter til renovering af Elia samt til pulje til socialøkonomiske initiativer med ca. 1,5 mio. kr.

På serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 2,8 mio. kr. til pulje til diverse renoveringer til administrationsbygninger, mindreudgifter på 1,0 mio. kr. til Å-turisme samt forventet mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til udskiftning af PCér.

 

FINANSIERING:

 

Det forventede regnskab 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af tabel 3.

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2017 fordelt på Serviceområder

 

 

På serviceområde 26 - Udlån langfristet tilgodehavende forventes mindreudgifter på 13,0 mio. kr. som vedrører indskud i Landsbyggefonden til ikke udbetalte projekter.

På serviceområde 30 - Skatter forventes mindreindtægter på 7,4 som primært skyldes tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af ændrede ejendomsvurderinger.

 

En del af mindreudgifterne på serviceområde 26 - Udlån langfristet tilgodehavende anvendes til at udligne mindreindtægterne på serviceområde 30 - Skatter.

 

 

ØVRIGT:

 • DUT-kompensationen for 2017 udgør 2,4 mio. kr. som vedrører mindre beløb på forskellige serviceområder. Dog udgør udgifter til Demensplan 0,9 mio. kr. Der søges bevilling til det samlede beløb på 2,4 mio. kr., som fragår de likvide aktiver. Beløbet er tidligere tilgået de likvide aktiver i forbindelse med midtvejsreguleringen.
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget traf på møde d. 21. august 2017, pkt. 291 beslutning om ikke at sælge Nørrevænget 4, Vildbjerg. Samtidig blev besluttet at driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme tilføres 776.000 kr. i 2017 som en teknisk korrektion. Budgettet for 2018 og overslagsårene er ligeledes tilrettet.
 • Den 9. maj 2016 blev indgået forlig af Regeringen, KL og Danske Regioner om at ændre vederlæggelse for fuldtidspolitikere som indebærer en årlig forhøjelse af vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd. I forlængelse heraf blev det aftalt, at der ekstraordinært kompenseres for udgifterne i 2017. Beløbet udgør 1,160 mio. kr. for Herning Kommune.
 • Den øgede tilstrømning af flygtninge i 2015 har betydet øgede udgifter til to-sprogsundervisningen i Herning Kommune. Udgifterne blev i 2016 dækket af et ekstraordinært tilskud fra staten. Ved regnskabsafslutningen i 2016 var der et samlet uforbrugt beløb på serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler og serviceområde 10 - Dagtilbud for børn på i alt 1,98 mio. kr. som blev overført til serviceområde 20 - Administration. På serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler har der i 2017 fortsat været udgifter til to-sprogsområdet. Udviklingen på området er vanskelig at forudsige, da børn fortsat løbende bliver familiesammenført. Ved skolestart i august 2017 er elev- og klasseantal dog tæt på niveauet før 2015. På serviceområde 10 - Dagtilbud for børn kan der ikke konstateres merudgifter i 2017. Ekstraudgifterne på skoleområdet er med de aktuelle elevtal beregnet til at udgøre 1,98 mio. kr. i 2017. Midlerne som henstår på serviceområde 20 - Administration søges derfor overført til serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler til dækning af merudgifter i 2017.

 

 

Opfølgning på restancer til Herning Kommune pr. 30.09.2017:

 

 

Samlet set er restancen faldende fra 30.09.2016 til 30.09.2017. At restancen på enkelte områder er stigende kan tilskrives, at der er tale om øjebliksbilleder, og processerne for regningsudskrivning er forskellige på de forskellige sammenligningsdatoer.

Det store udsving vedr. forældrebetaling pr. den 30.09.2016 skyldes SKAT’s nedlukning af den automatiske modregning i 2016.

En stor del af restancen er sendt til inddrivelse hos Skat, og da vi fortsat ikke ved, om vi modtager alle afregninger fra Skat, ved vi pt. ikke, hvad SKAT har modregnet i overskydende moms eller fået indbetalt.

 

Der har været iværksat initiativer for at nedbringe nye større restancer, og på tværs af kommunen har der været dialoger om arbejdsgangen for regningsudskrivning og mulige opfølgninger. Der ses fortsat en stigende tendens vedr. de retsbestemte ydelser for tilbagebetalingspligtig kontanthjælp. Stigningen vedr. boliglån og billån skal primært tilskrives nye bevillinger, der registreres til betaling og afbetales efter lovbestemte afdragsordninger. 

Restancen vedr. ejendomsskat er der fortsat stor fokus på. Der har været telefonisk henvendelse til alle skyldnere i november og december 2016 samt udsendelse af restanceopgørelse i maj og juni måned 2017. Restgælden pr. 30.09.2017 er 43 % lavere i forhold til 30.09.2016.

Processen med inddrivelse følger den oprindelige plan dog med lidt forsinkelser med systemunderstøttelsen. Vi forventer at sende de første underretninger om udlæg ud primo oktober 2017. Pr. den 01.10.2017 har vi registreret, at der skal underretninger om udlæg ud til ca. 380 personer/virksomheder.

 

Oversigt over solgte arealer i 2017

 

Der er i 2. og 3. kvartal 2017 udarbejdet oversigt over solgte arealer - se bilag.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der gives en udgiftsbevilling i 2017 på 2,4 mio. kr. til DUT-kompensation på de forskellige serviceområder. Beløbet finansieres af de likvide aktiver, idet beløbet tidligere er tilgået de likvide aktiver i forbindelse med midtvejsreguleringen.
at der gives en udgiftsbevilling i 2017 på 0,776 mio. kr. til ejendommen Nørrevænget 4, serviceområde 03 Kommunale ejendomme. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
at der gives en indtægtsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, serviceområde 20 - Administration.
at der gives en udgiftsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, serviceområde 20 - Administration.
at der gives en udgiftsbevilling i 2017 på 7,396 mio. kr. til serviceområde 30 - Skatter.
at udgifterne på serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender nedskrives med 7,396 mio. kr.
at der overføres 6,4 mio. kr. i 2017 fra serviceområde 11 - Idræt og Fritid (ØKE) til serviceområde 11 - Idræt og Fritid (KFU) til eventområdet.
at der overføres 1,98 mio. kr. i 2017 fra serviceområde 20 - Administration til serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler til dækning af merudgifter til to-sprogsundervisningen.
at der meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer jf. bilag over solgte arealer. 
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Oversigt over salg i perioden 2. og 3. kvt. 2017
 • Bilag - Oversigt over ØKE-finansiering
 • Bilag - Oversigt over ØKE-anlæg
 • Bilag - Oversigt over ØKE-drift
 

349. Budgetopfølgning pr. 31. august for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-17 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på det samlede kommunale område.
Opfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og sendes hermed samlet til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august.

 

Byrådet har efterfølgende på møde den 19. september 2017, pkt. 212 besluttet at flytte 34 mio. kr. fra 2018 til 2017. Beløbet indgår ikke i forventningerne til årets resultat nedenfor.  

 

I de efterfølgende tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab overfor det korrigerede budget.

Eftersom sanktionslovgivningen ikke giver plads til forbrug af genbevillinger, måles servicedriftsudgifter som forventet regnskab overfor korrigeret budget uden genbevillinger (KB1).

 

I sagsfremstillingen bliver budgetopfølgningen præsenteret overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

Tabel 1. Sammendrag

 

Resultat af den skattefinansierede drift forventes at ende på et overskud på 182,89 mio. kr. Det er 96,10 mio. kr. bedre end det korrigeret budget og 48,23 mio. kr. under det vedtagne budget.

Efter afholdelse af forventede anlægsudgifter på 284,98 mio. kr. og jordforsyning på 0,55 mio. kr., forventes der et samlet underskud på det skattefinansierede område på 102,64 mio. kr.

 

Efter indregning af resultatet på forsyningsvirksomhed er forventningerne til årets resultat for drift og anlæg et underskud på 87,03 mio. kr.

 

Når finansieringen indregnes forventes der et samlet likviditetsforbrug for året på 92,11 mio.kr.

Finansieringen består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster.

  

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017:

I afsnittene nedenfor behandles de væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017. 

 

Servicedriftsudgifter:

 

 

Graf 1: Udvikling i Servicedriftsudgifter 2017

 

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet forbrug for Herning Kommune på servicedriftsudgifter på 3.412,3 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovningen forventer Herning Kommune et merforbrug på 10,80 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigeret budget uden genbevillinger.

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 5,06 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til vejafvandingsbidrag, kloakrenovering, vejbelysning og skadedyrsbekæmpelse.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 18,43 mio. kr.
Merforbruget kan henføres til Serviceområde 10 Dagtilbud for børn med 4,80 mio. kr., Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler med 1,24 mio. kr.
og Serviceområde 16 Børn og Familie med 12,38 mio. kr.

For Serviceområde 10 Dagtilbud for børn er den primære årsag til merforbruget et stigende fødselstal og deraf følgende flere børn i 0-2 års alderen.

Merforbruget på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler kan henføres til det specialiserede skoletilbud.

På Serviceområde 16 Børn og Familie er det lykkedes at nedbringe de gennemsnitlige udgifter pr. barn, men da flere børn modtager ydelser, kommer området ud med et merforbrug. Balanceplanen vurderes at have haft en effekt, men ikke i tilstrækkeligt omfang, hvorfor implementering af balanceplanen intensiveres.

 

Social- og Sundhedsudvalget forventer merforbrug på 20,56 mio. kr.

For Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri er der en forventning om et merforbrug på 16,62 mio. kr., som primært kan relateres til Handicap og Misbrug/udsatte.

For handicapområdet er årsagen til merforbruget især en væsentlige større tilgang end afgang af borgere. Særligt udviklingen i dyre enkeltsager har præget merforbruget gennem flere år. For at imødekommende overskridelserne af budgetrammen, er der derfor iværksat korrigerende handlinger, som bl.a. omfatter nye opgaveløsninger med Sundhed og Ældre.

For Misbrug/udsatte området er der udarbejdet en masterplan med konkrete handlinger, hvor målet er opnå bedre styringsmuligheder og koordinering på tværs af de mange tilbud.

 

Generelt for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri arbejdes der med udvikling af opgaveløsninger med beskæftigelsesområdet, hvor målet er at opnå et mere beskæftigelsesrettet sigte for den gruppe af borgere, som i dag ligger i målgruppen for bostøtte m.v.

 

For Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et merforbrug på 3,93 mio. kr., som primært skyldes området for vederlagsfri fysioterapi samt sundhedsudgifter.

 

Øvrige udgifter:

 

Øvrige udgifter er driftsudgifter, der ligger udenfor rammen for servicedriftsudgifter, men som på anden måde er styret via lovgivningen eller udenfor direkte kommunal indflydelse på forbruget.

 

Tabel 2 Øvrige udgifter

 

Der forventes et merforbrug på 2,82 mio. kr. på de samlede øvrige udgiftsområder.

Afvigelserne optræder primært på aktivitetsbestemt medfinansiering og øvrige overførsler.

 

På aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et samlet mindreforbrug på 4,17 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives et fald i afregningerne for området.

 

På øvrige overførsler (Aftaleområdet) forventes et merforbrug på 8,45 mio. kr., som skyldes stigning i antal ydelsesmodtagere samt et større forbrug på beskæftigelsesordninger (herunder et samlet større forbrug på STU).

 

 

Anlægsudgifter:

 

Graf 2: Udvikling i forventede anlægsudgifter 2017

 

I henhold til graf 2 er forventningerne til forbruget på de samlede anlægsudgifter faldet i sidste halvdel af året. Pr. 31. august antages det vedtagne budget at blive brugt samtidigt med, at der forventes anvendt 68,39 mio. kr. af de overførte midler.

 

De største afvigelser kan tilskrives tidsmæssige forskydninger på projekter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 53,44 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget skal findes i mindreudgifter for projekter vedrørende Fremtidens MCH - TimeWorld, grundet en aftalt betalingsplan med entreprenøren.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 47,5 mio. kr. De væsentligste årsager til mindreforbruget kan tilskrives de 3 nye børnehaver med 20,7 mio. kr., opgradering af de fire midtbyskoler med 8 mio. kr., renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen 5 mio. kr. og skolefonden med 3,5 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 31,74 mio. kr. som hovedsageligt skyldes projekter, som er udskudt eller flerårige projekter. Det drejer sig om Holing-projektet med 9,9 mio. kr., vedligeholdelse af svømmeanlæg med 6,70 mio. kr., Timelineprojektet med 5,20 mio. kr. og øvrige projektet med 9,9 mio. kr. 

 

 

Økonomi

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 2,4 mio. kr. til DUT-kompensation på de forskellige serviceområder. Beløbet finansieres af de likvide aktiver, idet beløbet tidligere er tilgået de likvide aktiver i forbindelse med midtvejsreguleringen.
 • Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 0,776 mio. kr. til ejendommen Nørrevænget 4, serviceområde 03 Kommunale ejendomme. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
 • Der meddeles en indtægtsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Serviceområde 20 Administration
 • Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Serviceområde 20 Administration
 • Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 7,396 mio. kr. til serviceområde 30 Skatter.
 • Udgifterne på Serviceområde 26 Udlån langfristede tilgodehavender nedskrives med 7,396 mio. kr.
 • Der overføres 6,4 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid ØKE, eventpulje til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, KFU, eventområdet i 2017
 • Ved regnskabsafslutningen i 2016 var der et samlet uforbrugt beløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomskoler og serviceområde 10 Dagtilbud for børn på i alt 1,98 mio.kr til flygtninge, som blev overført til serviceområde 20 Administration. På serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler har der i 2017 fortsat været udgifter til to-sprogsområdet. Ved skolestart i august 2017 er elev- og klasseantallet dog tæt på niveauet før 2015. Ekstraudgifterne på skoleområdet er med de aktuelle elevtal beregnet til at udgøre 1,98 mio. kr. i 2017. Der overføres 1,98 mio. kr. fra serviceområde 20 Administration til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til dækning af merudgifter til tosprogsundervisning til familiesammenførte børn i 2017.
 • Der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer, jf. bilag over solgte arealer.

   

Teknik- og Miljøudvalget

 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,579 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002076 Udgaardsvej, Skibbild. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017
 • Renovering af taget på Solstrålen, afd. Engen, Frijsenborgvej 14, Tjørring annulleres. Restbevillingen på 0,131 mio. kr. på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 513089 "Renovering af tage på daginstitutioner" anvendes i stedet til påbegyndelse af udskiftning af vinduer på Markedspladsen 2, Herning
 • Byrådet har den 26. april 2016 meddelt anlægsbevilling på 0,558 mio. kr. til stednr. 223054 Motorvej Herning - Holstebro, følgeudgifter til etablering af jordvold langs motorvejen ved Snejbjerg samt asfaltering af en grusvej på Ørnhovedvej mellem 2 asfaltstrækninger. I forbindelse med anlæg af motorvejen er der opstået følgeudgifter på ca 0,150 mio. kr. til ændring af nogle skilte på de kommunale veje, hvorfor formålet ønskes ændret til også at omfatte udgifter hertil. Følgeudgifterne til skiltene kan afholdes indenfor restbevillingen på 0,157 mio. kr.

  

Børne- og Familieudvalget

 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 0,27 mio. kr. til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre vedrørende samdrift af Holtbjerg. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.
 • Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 95.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 Forskønnelse af center og omegnsbyer. Udgiften finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskolen med 70.000 kr. fra pulje til projekter (stednr. 301085) og med 25.000 kr. fra Sunds-Ilskov skole (stednr. 301044).
 • I forbindelse med institutionsbyggeri på Vildbjerg skole, skal der flyttes driftsmidler fra Vildbjerg Skole til henholdsvis institutionen Himmelblå og Kommunale ejendomme. Dette betyder, at Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Himmelblå tilføres 0,667 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, at Serviceområde 03 Kommunale ejendomme tilføres 0,183 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, samt at serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Vildbjerg Skole reduceres med 0,850 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende tag/fag på skoler samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 1,568 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og Fag på skoler. Beløbet på 1,568 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted. nr. 301095 Tag/fag skoler. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,568 mio. kr.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Lundgårdsskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,34 mio. kr. i 2017 på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301083 Lundgårdsskolen. Beløbet finansieres med 0,24 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301053 Skolefond i 2017. Beløbet finansieres endvidere med 0,1 mio. kr. fra serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Lundgårdsskolens SFOs drift i 2017.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Motoriksal Haderup Børnehus samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,064 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513092 Motoriksal - Haderup Børnehus. Beløbet på 0,064 mio. kr. finansieres af Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, Haderup Børnehus' drift i 2017.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Brændgårdskolens SFO/Galaxen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,448 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 514094 01 Galaxen. Beløbet på 0,448 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløb på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305098 Renovering af Brændgårdskolens SFO i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,448 mio. kr.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Sdr. Felding Skole samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 4,35 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301096 Sdr. Felding Skole. Beløbet finansieres med 1 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301053 Skolefond i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1 mio. kr. Beløbet finansieres endvidere med 3,35 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301094 Sdr. Felding skole i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 3,35 mio. kr.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Vestervangskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 03 Opgradering af de 4 midtbyskoler - Vestervangskolen. Beløbet finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Vestervangskolens drift i 2017, med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Børnehuset Molevittens samt med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Vestervangskolens SFOs drift i 2017
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Lundgårdskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,015 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 02 Opgradering af de 4 midtbyskoler - Lundgårdskolen. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på en central pulje i 2017
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Herningsholmskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 01 Opgradering af de 4 midtbyskoler - Herningsholmskolen. Beløbet finansieres delvist med 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Herningholmskolens SFOs drift i 2017 SO og med 0,1 mio. kr fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, pulje på driften i 2017

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Der flyttes nettoindtægtsbudgetter fra udlejningsejendommene Lyngen 3 og Brahmsvej 2-4-6 fra serviceområde 13 Handicap og Psykiatri til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Budgetterne er i år 2017 på stednumrene 532.058 (-52.000 kr.) og stednr. 532.059 (-102.000 kr.). Fra år 2018 på stednumrene 011.011 (-53.000 kr.) og 011.012 (-104.000 kr.)
 • Der er tidligere givet en samlet bevilling på 11,36 mio. kr. til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018072 Etablering af levebomiljøer. Bevillingen er godkendt via 2 ansøgningsrunder til Sundheds- og Ældreministeriet, og der skal aflægges særskilte regnskaber til ministeriet for de 2 puljer. Derfor flyttes 1,310 mio. kr. fra stednr. 018072, etablering af levebomiljøer - 1. ansøgningsrunde til nyt stednummer for etablering af levebomiljøer - 2. ansøgningsrunde.
 • Som en del af DUT-reguleringen i 2016 er kommunerne tilført midler til initiativer til kronikere og til lungeindsatsen. En del af disse midler vedrører Sundhedsstyrelsens astmaprogram for børn. Midlerne vedrørende børneområdet overføres fra serviceområde 18 Sundhed og Ældre til serviceområde 16 Børn og Familie. Beløbene udgør 417.000 kr. i 2017, 564.000 kr. i 2018 og 686.000 kr. i 2019 og overslagsår.  

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der meddeles udgiftsbevilling på 241.000 kr. i 2017, 460.000 kr. i 2018 og 241.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 til driftsprojekter med eksterne tilskud,
 • Der meddeles indtægtsbevilling på -229.000 kr. i 2017, -448.000 kr. i 2018 og -265.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 til driftsprojekter med eksterne tilskud,
 • Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tage på idrætshaller på Serviceområde 11 Idræt og Fritid med 2,522 mio. kr. på stednr. 318084 og 0,600 mio. kr. på stednr. 318086. Anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at     budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 tages til efterretning,

 

 

at

der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Orientering om salg i 2 og 3 kvt 2017 1
 • NOTAT - samlede kommunale Budgetopfølgning pr. 31. august 2017
 

350. Ankestyrelsens svar til Byrådet i sag om salget af Tolstedparken 149a, Gjellerup

Sagsnr.: 00.01.10-K02-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ankestyrelsens svar til Byrådet i sag om salget af Tolstedparken 149a, Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har den 19. september behandlet et svar til Ankestyrelsen i sag om kommunens salg af grunden Tolstedparken 149a i Gjellerup. Ankestyrelsen har den 6. oktober sendt sit svar.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen oplyser den 6. oktober, at styrelsen ikke foretager sig videre i sagen vedrørende salget af grunden i Gjellerup.

 

Klager, der har rejst sagen om salget af Tolstedsparken 149a, har efter Byrådets behandling den 19. september skrevet til Ankestyrelsen, at forvaltningen har fejlinformeret byrådet vedørende et advokatnotat i forbindelse med sagsfremstillingn til byrådsmødet den 19. september.

 

Ankestyrelsen har den 6. oktober skrevet til klager, at Ankestyrelsen ikke foretager sig yderligere i den sag. Ankestyrelsen har ikke indhentet supplerende oplysninger i sagen, men fremsendt svaret til klager til kommunens orientering.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen om Ankestyrelsens svar tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Ankestyrelsen svar på klage
 • Ankestyrelsens svar på Byrådets svar
 

351. Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til renovering af faldstammer i afdeling Odensegården, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til renovering af faldstammer i afdeling Odensegården, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til renovering af faldstammer m.v. i afdeling 11, Odensegaarden, Herning.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have renoveret faldstammer m.v. i afdeling 11, Odensegaarden, Herning.

 

Afdelingen består af 33 boliger på hjørnet af Odensevej og Niels Bohrs Vej i gåafstand fra midtbyen. Ejendommen er opført i henholdsvis 1948 og 1950.

 

På afdelingsmøde den 7. september 2017 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsugifter udgør 1.974.000 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 790.000 kr., egne henlæggelser på 592.000 kr. samt tilskud fra den såkaldte trækning på 592.000 kr.

 

Den årlige ydelse på lånet budgetteres til ca. 47.000 kr. Huslejestigningen udgør 120 kr. pr. måned, og stigningen vil således udgør 3,14%. Huslejestigningen kræver ingen kommunal godkendelse.

Økonomi

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

352. Ansøgning om støtte til Center for Energiteknologi på AU Herning

Sagsnr.: 24.10.05-P20-3-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning om støtte til Center for Energiteknologi på AU Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

AU Herning ansøger om 499.000 kr. til Center for Energiteknologi i 2018 til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter. Beløbet svarer til tidligere års bevillinger (2016 og 2017 - før modtog centret 750.000 kr.)

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fra 2007 – 2011 ydet driftstilskud til Brintvidencentret HIRC og i 2012 - 2017 til efterfølgeren "Center for Energiteknologier". Dette er sket i henhold til lov om erhvervsfremme § 13, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for a) innovation, videndeling og videnopbygning og b) anvendelse af ny teknologi forudsat, at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen.

 

Aftalepunkterne for 2017 forventes jævnfør ansøger opfyldt. Der er oprettet samarbejder med en række virksomheder, og der er omfattende aktiviteter i relation til vind og vandprojekter. Dertil kommer, at cleantech værktøjskassen er under fortsat udvikling. Værktøjerne omfatter blandt andet muligheder for beregning af vindforhold, optimering af energisystemer, integrering af VE-teknologier i det eksisterenmde el-net og effektiviseringsberegninger af forskellige energiteknologier.

Aktiviteter, mål og resultatkrav i 2018:

 

 1. Opsøgende virksomhedskontakt
  a. AU Herning gennemfører to innovationsprojekter blandt udvalgte virksomheder, som har tilkendegivet inteesse for samarbejde. I 2018 vil der være fokus på klimamålinger i forbindelse med Event. Aktiviteter her komplementerer de aktiviteter, der er igangsat under den generelle samarbejdsaftale med AU Herning (behandlet på ØKE den 2. oktober 2017).

b. AU Herning opsøger virksomheder m.h.t. konkrete projekter.

 1. Cleantech værktøjskasse til virksomheder

a. Implementering og udbredelse af den fra 2017 udviklede cleantechberegningsværktøjskasse.

b. Klæde cand. polyt. studerende på til at bruge online cleantech-beregningsværktøjer.

 1. Microplast i vand
  i. Afsøgning af studenterprojekter.
  ii. Innovationsprojekter.
  iii. Afsøgning af virksomhedssamarbejder.
 2. Vindkraft (værdikæden)
  i. Afsøgning af studenterprojekter.
  ii. Innovationsprojekter.
  iii. Afsøgning af virksomhedssamarbejder

 

Herudover lægges op til følgende gensidige hensigtserklæringer:

 

a. AU Herning retter fokus på udvidelse af det geografiske område, så aftalen fremover kan indbefatte flere kommuner og fokus rettes mod understøttelse af kommunernes energi-/klimastrategi

b. Ansøgninger af projektmidler til erhvervsudviklingsaktiviteter indenfor forretningsudvikling af energiteknologier. Der indsendes ansøgninger til nationale og internationale fonde efter konkret vurdering.

c. AU Herning afsøger muligheder for øget samarbejde med DAMRC

d. AU Herning samarbejder med Herning Kommune om kommunens strategiske energiplan med henblik på at udvikle konkrete studenterprojekter.

 

Administrationen finder, at ansøgningen er fint i tråd med den vedtagne Erhvervsudviklingsstrategi, som sætter fokus på morgendagens erhverv. Der er lovhjemmel til ansøgningen i henhold til lov om erhvervsfremme § 13 erhvervsudviklingsaktiviteter med fokus på videndeling og ny teknologi. Bevilling efter lov om erhvervsfremme fordrer, at der indgås resultatkontrakt. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Økonomi

Der ansøges om 499.000 kr. excl. moms, som er sammensat af 494.000 kr. til løn og 5.000 kr. til kørsel. Der ansøges om en 100 % finansiering fra Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 499.000 kr. excl. moms i 2018 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til AU i Herning til Center for Energiteknologi,
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.  
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

 

353. Idrætsrådets forsøgspulje 2018

Sagsnr.: 18.20.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Idrætsrådets forsøgspulje 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Det er i budgetforliget for 2018 aftalt, at der afsættes 100.000 kr. årligt til at fortsætte arbejdet med åben skole-projekter. Disse finansieres indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme.

Sagsfremstilling

Det er endvidere aftalt, at udvalget skal drøfte, om ordningen skal udvides yderligere.

 

Idrætsrådet har haft stor succes med en forsøgspulje, hvor foreningerne har kunnet søge om penge til at understøtte samarbejdet mellem foreningsliv og skole, jf. folkeskolereformen. Idrætsrådet har fra deres udviklingspulje afsatte 100.000 kr. årligt i 1 1/2 år i perioden 2015-2016. Foreninger har i perioden kunne søge om hjælp til at få dækket omkostninger ifm. Åben skole-arrangementer. 2 timers arbejde har udløst 500 kr. til foreningen.

 

Med henvisning til Idrætsrådets erfaring og princippet om armslængde på kultur- og fritidsområdet anbefaler administrationen, at Idrætsrådet administrerer de nye puljepuljemidler.

 

Der forventes til udvalgets møde i december en sag vedrørende udvidelse af ordningen også til andre områder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller indstiller

at Idrætsrådets puljemidler 100.000 kr. øremærket til at understøtte samarbejdet mellem foreningslivet og folkeskolerne i 2018 og frem finansieres af Serviceområde 20 - Administration - funktion 06.68.63 Udvikling af menneskelige ressourcer.

 

at Idrætsrådet administrerer puljemidlerne.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

 

354. Iværksætterstrategi for Herning Kommune

Sagsnr.: 24.10.07-G01-1-17 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Iværksætterstrategi for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

For at sikre, at Herning Kommune fortsat vil være i top, når det handler om erhvervsklima i Danmark er der gennem den seneste periode arbejdet med en videreudvikling af iværksætterområdet med målet at sikre endnu mere vækst i fremtiden. Vigtigheden af området understreges af, at forvaltningen i forbindelse med budgetforliget 2018 er blevet bedt om at udarbejde en iværksætterstrategi. Strategien skal sikre, at Herning Kommunes iværksætterstrategi opleves som en samlet aktivitet, der stiler mod højere aktivitet i udviklingen og etableringen af morgendagens virksomheder i Herning.

Retningen i strategien og rammen til de næste 4 års arbejde søges godkendt.

 

Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh præsenterer sagen på mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning er kendetegnet ved et godt, aktivt og alsidigt erhvervsliv. Det har for kommunen været et bevidst prioriteret område gennem mange år og det ser vi resultaterne af bl.a. i de sidste 8 års DI undersøgelser. For at sikre, at det også skal være tilfældet i årene fremover, ledes der efter uforløste potentialer i erhvervssatsningen, og det vurderes, at en ekstra indsats på iværksætterområdet, netop er en sådan.

Under hensyntagen til Herning Kommunes erhvervsstrategi og vores styrkepositioner indenfor erhvervsområdet, skal iværksætterstrategien hjælpe med til at endnu flere starter egen virksomhed og at overlevelsesraten blandt de startende bliver endnu højere, på trods af at overlevelsesraten allerede er høj blandt dem vi sammenligner os med.

 

En aktiv og vellykket iværksætterindsats er interessant isoleret set, men endnu mere interessant når man medregner alle de afledte effekter den også medfører. En frugtbar iværksætterstrategi har positive indflydelse på den langsigtede beskæftigelse. Den bidrager til at fastholde og tiltrække yderligere uddannelsesinstitutioner. Den medvirker til at skabe stolthed blandt kommunens borgere og virksomheder og sidst men ikke mindst er den med til at brande Herning som en foretagsom og udviklende by hvor alle muligheder er åbne.

 

En samlet indsats

Iværksætterstrategien skal fungere som en samlende og retningssættende strategi som alle interne og eksterne lokale aktører indenfor iværksætteri kan se sig selv i, og ønsker at bidrage til. Det indledende arbejde med iværksætterstrategien har derfor involveret alle de eksterne aktører der er indenfor iværksætteri. Som eksempler der har været involveret kan nævnes: Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Wildskab, Innovatorium, Business Factory ved Århus Universitet og flere andre. Dette for at sikre bredest muligt vidensgrundlag og efterfølgende ejerskab.

 

Det anbefales at indsatsen laves i en tredeling:

1.    Sikring af et godt, sammenhængende og kvalitetsfyldt tilbud til alle ”generelle” iværksættere.

2.    Et særligt fokus på talentfyldte og vækstpotentielle virksomheder.

3.    Et særligt fokus på brancher vi ønsker at oparbejde/udbygge en styrkeposition indenfor.

 

Alle ovenstående indsatser skal tage udgangspunkt i Herning-DNA’et og dermed underbygge og udbygge vores styrkepositioner indenfor fx produktion, design, sundhed og handel. Indsatsen skal også, med afsæt i Hernings DNA, medvirke til at vi kendes som stedet man skal starte sin virksomhed hvis den skal have de bedste muligheder for at realisere sit potentiale.

 

Ad 1)

En af de ekstra indsatser bliver en revideret resultatkontrakt for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Erhvervsrådet har gennem de seneste år haft et stort fokus på virksomhedsservice til de etablerede virksomheder. Grundet vores aktuelle situation og konjunkturerne vil det være oplagt at ændre deres fremtidige resultatkontrakt til at fokusere mere på iværksætteriet og mindre på de etablerede virksomheder. En videreudvikling af de nyetablerede power teams kan være en brik i dette spil.

Herudover skal samspillet mellem de forskellige aktører nationalt, regionalt og lokalt styrkes og interne incitamentstrukturer mellem de forskellige aktører skal om muligt dyrkes yderligere.  

 

Ad 2)

Talentfulde og vækstpotentielle iværksættere skal have et særligt fokus fremadrettet. Foreningen Wildskab bliver central i denne sammenhæng og deres arbejde skal understøttes fra kommunal side. (Dette behandles som særskilt punkt). Herudover skal Erhvervsråd og Væksthus være særligt fokuserede på at bistå disse virksomheder med at benytte erhvervsfremmesystemet optimalt.

 

Ad 3)

Der arbejdes på ideplan med iværksætterstartegien, med følgende specialiserede fokusområder, inden for områder hvor Herning i forvejen har styrkepositioner. Disse skal videreudvikles og kvalificeres i samarbejde med relevante eksterne aktører:

 

1.    E-commerce hub

Lave en fælles e-commerce hub hvor man samler alle forretningsgange. Både den fysiske del og salgs- og markedsføringsdiciplinerne. I denne forbindelse oprettes et E-commercevidenscenter. En stor lokal virksomhed har allerede vist stor interesse for at deltage i udviklingen af denne hub, da det kan medvirke til at tiltrække IT-kompetencer til vores område.

 

2.    Produktionshub
Lave en fysisk samling af relevante vidensleverandører og virksomheder med produktion som omdrejningspunkt. Derudover kunne et produktionsfokus være at gøre Herning til Danmarks brintby.

 

3.    Designhub

Arbejde på at videreudvikle vores tidligere styrkeposition indenfor fashion and design. Dette gøres på en måde der understøtter uddannelsen og samtidigt motiverer til iværksætteri og skaber kreative og lukrative rammer for opstart af nye virksomheder indenfor netop denne branche.

 

4.    Sundhedshub

Samle relevante aktører indenfor sundhedsområdet både hvad angår uddannelse og branchespecifikke virksomheder. Lade denne sundhedshub skabes og udvikles med rigtig tætte relationer til det nye supersygehus og dermed blive en del af de afledt effekter af supersygehusets placering i Gødstrup.

Økonomi

Til realisering af arbejdet med ovenstående søges om følgende økonomiske ramme.

 

2017

2018

2019

2020

2021

340.000

610.000

1.210.000

1.200.000

1.400.000

 

 

Det foreslås, at udgiften finansieres af Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, Vækst- og Uddannelsesinitiativer (kontonr. 663 00 116-02), hvor der er afsat kr. 5 mio. i 2017, og kr. 10 mio. i 2018. Der resterer pr. 4. oktober 2017 kr. 3.500.000 i 2017 og kr. 3.000.000 i 2018. Midlerne omplaceres over årene 2017-2021 og er ikke endeligt disponeret i de enkelte år, men afsættes til at nå længst muligt inden for målet.

 

Hvis ovenstående økonomiske ramme på i alt 4,760 mio. kr. vedtages, vil der herefter restere 1,740 mio. kr. af midlerne til Vækst- og Uddannelsesinitiativer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Iværsætterstrategiens tre indsatser godkendes.

 

at der bevilliges en økonomisk ramme til arbejde med iværksætterstrategien på kr. 340.000 i 2017, kr. 610.000 i 2018, kr. 1.210.000 i 2019, kr. 1.200.000 i 2020 og kr. 1.400.000 i 2021.

 

at udgiften finansieres af Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, Vækst- og Uddannelsesinitiativer (konto 663 00 116-02), hvor der resterer kr. 3.500.000 i 2017 og kr. 3.000.000 i 2018.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

 

355. Ansøgning om udviklingsmidler til inkubationsmiljøet Wildskab

Sagsnr.: 24.10.07-P20-2-17 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Ansøgning om udviklingsmidler til inkubationsmiljøet Wildskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

Foreningen Wildskab er et element i forslaget til Herning Kommunes nye iværksætterstrategi. Ved godkendelse af både iværksætterstrategien og denne sag om opstartsstøtten til foreningen Wildskab sikres et særligt fokus på talentfulde og vækstpotentielle iværksættere fremadrettet. Den nystartede forening Wildskab ansøger derfor Herning Kommune om medfinansiering af opstart og udviklingen af inkubationsprocessen samt markedsføring og rekruttering af talenter på kr. 290.000 i 2017, kr. 360.000 i 2018 og 2019. For årene 2020 og 2021 søges der om en underskudsgaranti på kr. 100.000 årligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Opstart og udvikling af en start-up inkubator er et vigtigt element i forslaget til Herning Kommunes nye iværksætterstrategi, og Wildskab kan derfor blive den første konkrete handling i udrulningen af iværksætterstrategien.

Wildskab er en forening, der har som vision at være et nationalt og internationalt fyrtårn for talentudvikling, innovation og iværksætteri i Midtjylland. Dette opnås gennem en start-up inkubator, hvor talenter hjælpes med etablering, udvikling og accelerering af deres forretningsideer. Målet med Wildskab er, at sikre tiltrækning, udvikling og fastholdelse af de bedste nystartede virksomhed i området. Finansieringen af dette arbejde skabes gennem aktiv deltagelse fra områdets virksomheder, fonde, kommune, region og investorer samt gennem videresalg af etablerede virksomheder, hvor foreningen er medejere. Derfor ansøges der hermed om støtte til opstart.

 

Etablering og udvikling

Forening blev stiftet 2. oktober 2017 og får råderet over 600 m2 etableret kontormiljø i Innovatorium A/S. Foreningen tegnes af en af medlemmerne valgt bestyrelse. Medlemmerne hverves blandt områdets virksomheder og aktive investorer. Der bliver ligeledes mulighed for liberale erhverv og andre at støtte foreningen via et støttemedlemskab.

 

Målsætninger og milepæle

 

2017

 

·         Stiftelse af foreningen Wildskab med tegning af minimum 10 medlemskaber

·         Valg af ansvarlig bestyrelse

·         Ansættelse af projektledelse/foreningsledelse

·         Udvikling og beskrivelse af struktureret inkubationsforløb

·         Rekruttering af 4 virksomheder til inkubationsforløb

·         Udarbejdelse af markedsføringsmateriale til rekruttering af talenter og medlemmer

·         Sikre 15 betalende lejere i miljøet

 

2018

 

·         Gennemførelse af inkubationsforløb med 10 deltagende virksomheder

·         Rekruttering af 15 nye talenter

·         Rekruttering af yderligere 15 nye medlemskaber

·         Ekstern finansiering til 3 af de deltagende virksomheder i inkubationsforløbet

·         Sikre 25 betalende lejere i miljøet ved udgangen af året (20 betalende 30/6-2018)

·         Etablering af Wildskab Seed selskab 1 med 500.000 i kapital

·         Kr. 150.000 i sponsorater eller støttemedlemskaber

·         2 udflyttede virksomheder fra Wildskab til Innovatorium’s øvrige lokaler

 

2019

 

·         Yderligere 5 nye virksomheder i inkubationsforløb

·         Rekruttering af 15 nye talenter

·         Fastholdelse af min. 20 medlemmer og rekruttering af 15 nye medlemskaber

·         Kr. 250.000 i sponsorater eller støttemedlemskaber

·         Ekstern finansiering til 5 af de deltagende virksomheder i inkubationsforløbet

·         Etablering af Wildskab Seed selskab 2 med kr. 1.000.000 i egenkapital

·         Sikre 30 betalende lejere i miljøet ved udgangen af året, hvoraf 5 er udflyttede virksomheder fra Wildskab til Innovatorium’s øvrige lokaler

 

2020 og frem

 

·         Kontinuerligt 20 virksomheder i inkubationsforløb

·         Årlig rekruttering af 15-20 nye talenter

·         Mindst 50 medlemmer af foreningen

·         Kr. 400.000 i sponsorater eller støttemedlemskaber

·         30 betalende lejere i miljøet og 4 udflyttede virksomheder fra Wildskab til Innovatorium’s øvrige lokaler

·         Salg af ejerskab i 2 virksomheder med et provenu på minimum kr. 500.000

Økonomi

2017: Omsætning: Kr. 421.000, hvoraf kr. 90.000 er tilskud fra Herning Kommune.

 

I 2017 ansøges desuden om et tilskud på yderligere kr. 200.000 fra Herning Kommune, der skal betales til Innovatorium til at dække dele af udgifterne for etablering af Wildskab i huset.

 

2018: Omsætning: Kr. 987.680, hvoraf kr. 360.000 er tilskud fra Herning Kommune.

 

 

2019: Omsætning: Kr. 1.173.200, hvoraf kr. 360.000 er tilskud fra Herning Kommune.

 

 

2020: Omsætning: Kr. 1.630.960. Herning Kommune ansøges om underskudsgaranti for kr. 100.000 årligt.

 

2021: Omsætning: Kr. 1.630.960. Herning Kommune ansøges om underskudsgaranti for kr. 100.000 årligt.

 

Såfremt ansøgningen godkendes vil Herning Kommune støtte foreningen Wildskab med kr. 290.000 i 2017, kr. 360.000 i 2018 og 2019 og en underskudsgaranti på kr. 100.000 årligt i 2020 og 2021.

 

Det foreslås, at udgiften finansieres af den økonomiske ramme afsat til Iværksætterstrategien, Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, hvor der resterer kr. 340.000 i 2017, kr. 610.000 i 2018, kr. 1.210.000 i 2019, kr. 1.200.000 i 2020 og kr. 1.400.000 i 2021.

 

Skulle der opstå overskud i de år, hvor Herning Kommune yder støtte til foreningen, anvendes dette til mere af samme aktiviteter, som beskrevet i sagen. Dette beskrives nærmere i resultatkontrakten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen om udviklingsmidler til inkubationsmiljøet Wildskab godkendes, så foreningen støttes med kr. 290.000 i 2017, kr. 360.000 i 2018 og 2019 og en underskudsgaranti på kr. 100.000 årligt i 2020 og 2021.

 

at udgiften finansieres af Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, Iværksætterstrategi, ny gruppering, hvor der resterer kr. 340.000 i 2017, kr. 610.000 i 2018, kr. 1.210.000 i 2019, kr. 1.200.000 i 2020 og kr. 1.400.000 i 2021.

 

at administrationen bemyndiges til at udfærdige resultatkontrakt.  
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

 

356. Markedsføring af Haderup, Hodsager, Feldborg

Sagsnr.: 04.21.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Mette Klarskov Hebel  

Markedsføring af Haderup, Hodsager, Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen

Sagsresume

Der ansøges om 250.000 til markedsføring af Haderup, Hodsager og Feldborg. Det primære formål er synliggørelse af styrkepositionerne i området, sekundært formål er bosætning. Der skal udarbejdes marketingværktøjer der er målrettet en specifik målgruppe, og kan supplere nuværende værktøjer, fx hjemmesider. Med styrkepositionerne i fokus markedsføres byerne som et samlet område, og der skal etableres yderligere aktiviteter på tværs af de tre byer. Markedsføringen vil fremhæve de lokale styrkepositioner og være i tråd med Herning Kommunes brand- og bosætningsstrategi.

Sagsfremstilling

De tre bysamfund Haderup, Hodsager og Feldborg ansøgte 7. november 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget om i alt 517.500 kr. af puljen for de tidligere LAG-midler til markedsføring af de tre landsbyer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen, med signal om en bevilling på 250-300.00 kr. til omegnen Haderup, Feldborg og Hodsager til fremme af områdets styrkepositioner indenfor mikroturisme bl.a. årutisme, BMX, Hodsager Rideskov o.l.

I den mellemliggende periode har forvaltningen og repræsentanter for Borgerforeningerne i de tre områder afholdt to møder, og er på den baggrund kommet frem til følgende reviderede ansøgning:

 

Forvaltningen foreslår at man via en øget markedsføring af styrkepositionerne i Hodsager, Feldborg og Haderup, arbejder fokuseret med at skabe øget kendskab til og interesse for flere at benytte sig af disse aktiviteter og/eller faciliteter.

Via dette øgede kendskab, vil man sekundært skabe interesse for at kunne bosætte sig området. Det er således styrkepositionerne, der skal skabe den indledende interesse for området – efter den tese at dette område har nogle unikke styrkepositioner, som er underkommunikerede, og som vi derfor ser et stort potentiale for at flere kunne udbrede.

 

Styrkepositionerne defineres som:

For Haderup: Å-fiskeri og natur

For Hodsager: Rideskoven

For Feldborg: BMX-faciliteter

 

Marketingværktøjer

En markedsføringsindsats skal igangsættes via forskellige marketingværktøjer (som kan supplere eksisterende materialer) fx:

·         Korte film og billeder som kan anvendes i online markedsføring på Facebook og relevante hjemmesider.

·         Trykt materiale og evt. andre reklameartikler som kan uddeles til besøgende og bruges til relevante arrangementer.

 

Det primære budskab er fokuseret på de definerede styrkepositioner, men disse bakkes op af mere bosætningsorienterede budskaber og materialer – fx brochurer der ligger op ad Herning Kommunes bosætningsbrochure og nye sider/tekst på byernes hjemmesider, som fortæller om fordelene ved at bo i netop disse områder – herunder fokus på infrastruktur, børnepasning, indkøbsmuligheder, foreningsliv, natur og fællesskab.

 

Målgruppe

Disse marketingværktøjer skal udbredes til særligt definerede målgrupper, særligt udenfor kommunen, der kan være interesserede i at besøge og evt. bosætte sig i området.

Her fokuseres på, børnefamilier, kommende børnefamilier og førstegangskøbere udenfor kommunen, i en vis radius fra området – samt folk med en særlig interesse for hhv. ridning, BMX, fiskeri og naturoplevelser.

For hvert eneste værktøj defineres målgruppe og en aktiveringsplan, som skal sikre at målgruppen rammes så effektivt som muligt af budskabet.

 

Lokale guides/ambassadører

Det er væsentligt, at det i forhold til bosætningsbudskabet gøres nemt at komme i kontakt med lokale guides eller ambassadører, som kan udfolde de gode fortællinger om netop dette område endnu mere – og med et personligt udgangspunkt. Kommer en gæst til byen eller overvejer en familie at flytte til og har spørgsmål, skal det være nemt at finde en person, der kan svare og give dem en introduktion og evt. rundtur i området. Dette kan gøres ved at udnævne ambassadører, som kan kontaktes via brochurer og hjemmesider.

 

Fokus på endagsturisme / besøgende

Oplevelsen som besøgende i området og i forbindelse med de tre styrkepositioner skal analyseres og. optimeres. Når man er kommet til området, kan man så let finde en anden attraktion at besøge, kan man finde rundt, og finde ud af hvor man eksempelvis kan købe mad, overnatning mv.? En styrket indsats skal optimere den oplevelse de besøgende i området bydes.

 

Aktiviteter

De tre byer markedsføres samlet, og derfor er det også vigtigt at skabe aktiviteter på tværs af de 3 byer, der bidrager til sammenholdet – og som kan bruges aktivt i fortællingerne om området.

 

Det videre arbejde og samspil med Herning Kommunes brand- og bosætningsstrategi

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de tre borgerforeninger samt en repræsentant fra forvaltningen. Sidstnævnte vil bistå gruppen med at sikre at de udarbejdede materialer er i tråd med Herning Kommunes bosætnings- og brandingstrategi, samt bidrage med sparring i forhold til udvikling og aktivering af markedsføringstiltag.

Det er forventningen af projektet vil bidrage til en fælles ramme for markedsføring, som andre landsbyer også kan anvende for at fremhæve deres unikke styrkepositioner og sætte øget fokus på bosætning.

Økonomi

Budgettet for markedsføring af de tre landsbyer inddeles i flg områder (beløb anslået):

·         Beskrivelse af styrkepositioner, udarbejdelse af materiale og aktivering ift. relevant målgruppe: samlet 100.000 kr.

·         Bosætningsfokus: materiale til besøgende evt. brochure/indstik til Herning Kommunes bosætningsmateriale, tilpasning af hjemmesider: 50.000 kr.

·         Fokus på optimering af endagsturisme/besøgende: 50.000 kr.

·         Aktiviteter/events som afvikles på tværs af de 3 landsbyer: 50.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 250.000 til markedsføring af omegnen Haderup, Hodsager og Feldborg og fremme af områdets styrkepositioner på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdistriktsområde 062.
at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de tre borgerforeninger samt en repræsentant fra forvaltningen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

 

357. Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg fra 50.000 tons/år til 180.000 tons/år med mulighed for økologisk linje. Anlægget er placeret på Rosmosevej 4, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldt VVM redegørelse) forud for, at projektet kan realiseres.

Forvaltningen anbefaler, at planlægning for lokalplan og kommuneplantillæg igangsættes, og at debatoplæg forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport sendes i høring.

 

Denne sag behandles af Byplanudvalget den 23. oktober samme dag som Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg. Anlægget forventes at kunne behandle 180.000 tons biomasse om året efter udvidelsen. Der ønskes muliggjort, at der også kan laves en økologisk biogasmasse linje, således at anlægget også kan modtage biomasse fra økologiske husdyrbrug.

Udvidelsen er af en sådan størrelse, at der efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)" skal udarbejde en Miljøkonsekvensrapport forud for en realisering af projektet. Se bilag for en nærmere beskrivelse af projektet. Det er vurderet, at miljøkonsekvensrapporten som minimum skal behandle:

 • En samlet teknisk beskrivelse af projektet
 • Trafik – specielt ændringer i forhold til nuværende forhold
 • Landskab / Visualiseringer
 • Lugt og støj
 • Påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna, flora og klima
 • Kulturmiljø
 • Mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger

Projektet kræver ikke udbygning af biogasnettet omkring Sinding Biogasanlæg da der i 2016-2017 allerede er skabt forbindelse til Studsgård Biogasanlæg samt største aftager af biogas Arla Foods energicentral i Nr. Vium.

 

Nuværende anlæg er etableret på baggrund af en landzonetilladelse. Det er forvaltningens vurdering, at udvidelsen forudsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for anlægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at "Debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg" sendes i offentlig høring.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Sagen er taget af dagsordenen.

Bilag

 • Bilag Debatoplæg udkast
 

358. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Jordbærmarken i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Jordbærmarken i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Da den oprindelige bebyggelsesplan for Jordbærmarken i Tjørring ikke kan gennemføres, fordi en del af arealet er blevet udpeget som §3-område, er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag for området.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse i 1 - 3 etager. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der skal sikre kvalitet i bebyggelsen og de tilhørende friarealer.

 

Forvaltningen indstiller loklaplanforslaget til foreløbig vedtagelse.

Denne sag behandles af Byplanudvalget den 23. oktober samme dag som Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd vedtog i 2003 en lokalplan for Jordbærmarken ved Fuglsang sø. Efter lokalplanens vedtagelse er der opstået en sø i området. Søen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og må ikke ændres. Det betyder, at bebyggelse af området ikke kan gennemføres som bebyggelsesplanen er fastlagt i lokalplanen fra 2003.

 

Teknik- og Milijøudvalget (TMU) behandlede på mødet den 14. august 2017 en sag om dispensation til den oprindelige bebyggelsesplan. Udvalget meddelte afslag til den ansøgte dispensation til at flytte lokalplanens byggefelter, fordi udvalget vurderede, at dispensation er for vidtgående. Udvalget anbefalede, at der i stedet blev udarbejdet en ny, samlet planlægning for området. Den nye planlægning skal sikre sammenhæng mellem byggefelter, stiforløb og de rekreative områder.

 

Der er derfor udarbejdet et nyt forslag til en lokalplan for Jordbærmarken. Bebyggelsesplanen er justeret så den nye sø indgår som en del af områdets rekreative områder.

 

Lokalplanområdet og delområderne I, II og III

 

Anvendelse og delområder

Lokalplanens område må anvendes til boliger. Området er opdelt i tre delområder.

 

Delområde I må anvendes til tæt-lav bebyggelse. Boligerne placeres langs en række nord-syd gående boliggader. De to første boliggader i den østlige del af området er bebygget.

 

Delområde II må anvendes til åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse.

 

Delområde III må anvendes til støjvold langs Vesterholmvej, regnvandsbassiner, beplantning, friarealer og stier.

 

Lokalplankortet med byggefelter, friarealer, beplantning med mere

 

Bebyggelse

I delområde I skal bebyggelse placeres inden for de udlagte byggefelter. Bebyggelse må opføres i 1, 2 eller 3 etager. Den højeste bebyggelse må opføres øst for boliggaderne. Der skal etableres tagterrasser og / eller altaner til bebyggelse i to og tre etager. Det sikrer, at der til alle boliger kan etableres attraktive syd-vest vendte udearealer. En del af bebyggelsen inden for delområde I skal opføres i minimum to etager. Det sikrer et varieret boligudbud og en optimal udnyttelse af området.

 

Mod de eksisterende boliger på Klintholmvej må ny bebyggelse maksimalt opføres i én etage. Det sikrer de eksisterende boliger mod skygge- og indbliksgener.

 

Mod de eksisterende boliger syd for lokalplanområdet må der ikke etableres gavlvinduer højere end 6 meter og tagterrasser skal afskærmes. Bebyggelse må heller ikke placeres nærmere end 7 meter fra skellet mod Nordveststien. Det sikrer de eksisterende parcelhuse mod indbliksgener.

 

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om materialer, placering af bebyggelse med mere. Det skal sikre kvalitet og helhed i bebyggelsen. Samtidig skal der inden for hver boliggade sikres variation i facaderne med forskydninger, tilbagetrækning af indgangsparti og lignende.

 

Der er mulighed for at opføre et fælleshus i byggefelt B. Hvis byggefeltet ikke anvendes til fælleshus, kan det anvendes til boliger.

 

Vej, parkering og stier

Det eksisterende boligområde i den vestlige del af lokalplanens område har vejadgang fra Klintholmvej.

 

Den øvrige del af området vejforsynes med en ny øst - vestgående stamvej. Herfra er der adgang til de enkelte boliggader. Stamvejen skal anlægges med et pofil med træer og sti syd for kørebanen. Nord for kørebanen er der gæste-parkering langs vejen samt træer.

 

Lokalplanområdet forbindes med Klintholmvej med en stiforbindelse. Fra de sydlige boliggader skal der være stiforbindelse til Nordveststien. Det sikrer en god sammenhæng med stinettet i Tjørring.

 

Parkeringspladser til boligerne inden for delområde I skal placeres ved den enkelte bolig og i forbindelse med vendepladserne for enden af boliggaderne.

 

Friaeraler og beplantning

Der er udlagt areal til privat have ved hver enkelt bolig inden for delområde I. Derudover er der mellem byggefelterne udlagt grønne kiler som fælles friarealer. De østligste af de fælles friarealer skal tåle oversvømmelse ved ekstremregn. Inden for delområde III er der udlagt areal til regnvandsbassiner, der optager vandet fra hverdagsregn.

 

Langs delområde I´s sydlige og vestlige grænse skal der anlægges beplantning med karakter af læhegn. Det skaber sammen med støjvolden langs Vesterholmvej en landskabelig, grøn ramme om boligområdet. Samtidig sikrer beplantningen mod indkigsgener til eksisterende boliger.

 

Mod de fælles friarealer og ved de private haver, skal der plantes hæk / levende hegn. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 41.B15.2 for boligområde ved Jordbærmarken i Tjørring foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til lokalplan 41.B15.2_Jordbærmarken i Tjørring_foreløbig vedtagelse
 

359. Landsby-pedelordning i Herning Kommune

Sagsnr.: 04.21.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Landsby-pedelordning i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Nielsen, Mette Berggreen, Pia Colstrup

Sagsresume

Som opfølgning på tidligere fremlagt sag i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. januar 2017, pkt. 28, om forslag til ordning om landsbypedeller, fremlægges forslag til, hvordan der kan igangsættes en landsbypedelordning, som bidrager til fastholdelse af attraktive landsbyer og hjælp til udførelse af ekstra forskønnelsesopgaver i landsbyerne i samarbejde med borgerforeninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at en landsbypedelordning sættes i gang primo 2018 som beskrevet i forslag 2 og 3, og med en finansiering som foreslået.

Sagsfremstilling

I forbindelse med høring af kommuneplan 2017 fremkom der forslag fra Haunstrup Borgerforening om, hvorvidt der kunne etableres en landsbypedelordning. En ordning som primært har til formål at sikre attraktive landsbyer, og en ordning, som bidrager til det lidt ekstra ud over sædvanlige ordinære driftsopgaver. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i januar 2017 blev det vedtaget, at forvaltningen skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for etablering af en landsby-pedelordning finansieret af de ordinære driftbudgetter.

 

Efter drøftelse af forslaget i Landsbykontaktudvalget, blev der nedsat en arbejdsgruppe med 5 repræsentanter fra landsbyerne Haunstrup, Skarrild, Karstoft og Arnborg samt repræsentanter fra kommunen. Arbejdsgruppen har drøftet forskellige muligheder, som alle ligger inden for de i forvejen afsatte driftbudgetter.

 

Opgaverne kan primært være pedelopgaver, vedligeholdelse, forskønnelse af fælles arealer, udstyr og anlæg for at fastholde et samlet pænt indtryk af byen. Landsbyerne har i dag mulighed for selv at overtage landsbyens kommunale driftopgaver omkring pasning af grønne anlæg eller idrætsanlæg. Med den optimering, der er gennemført på driften og særligt på slåning af græs og med udsigt til indkøb og vedligeholdelse af udstyr som græsklippere m.m., ønsker landsbyerne ikke at overtage de ordinære driftopgaver.

 

Arbejdsgruppen har fundet frem til følgende tre forslag, som kan tages i brug for at understøtte landsbyerne og etablere en eventuel landsbypedelordning. Forslagene er fremlagt for Landsbykontaktudvalget på et møde den 6. september 2017. Der var opbakning fra Landsbykontaktudvalgets medlemmer til at arbejde videre med forslag 2 og 3, som forventes at kunne realiseres fra primo 2018.

 

Forslag 1 - Afsonere i samfundstjeneste 

Kræver aftale med Kriminalforsorgen og én kontaktperson i landsbyen, som har ansvar for tilsyn og anvisning af opgaver. Materialer og udstyr skal være til rådighed. Der foretages indberetning til kriminalforsorgen. Arnborg Borgerforening har gjort sig erfaringer med afsonere i samfundstjeneste. Det afhænger helt af afsoner og indstilling til opgaven, om en stillet opgave løses eller ej. Desuden er der ikke garanti for, hvornår eller hvem der knyttes til landsbyen, hvorfor opgaveudførelsen kan være svær at planlægge.

 

Forslag 2 - Landsbypedeltrailer 

En lukket trailer med robust udstyr til primært grønne opgaver og med en vægt på 750 kg, som kan trækkes af de fleste biler. Traileren kan have base hos Drift, som varetager booking og den løbende vedligeholdelse og servicering. Trailer og udstyr kan bruges på frivillige arbejdsdage og lign., så at private og borgerforeningen ikke selv skal bidrage med maskiner og udstyr, sikkerhedsafmærkninger m.m.

 

Forslag 3 - Landsbypedelordning  

Der søges fundet en løsning med seniorjobber, flexjobber eller lignende. Personen eller personerne tilknyttes Driftafdelingen, så der er en organisation til at varetage arbejdsgiverfunktionen, og som kan bidrage i planlægning m.m. Landsbyerne forventes også selv at bidrage med en frivillig arbejdsindsats til ordningen, så der bliver tale om et 1:1 bidrag. Der skal i Landsbyen findes én koordinator, som kan samle og prioritere de opgaver, som landsbypedelordningen anmodes om hjælp til, og som lokalt kan supplere med frivillige til arbejdstimer af de samlede opgaver.

 

Beskæftigelsesudvalget vedtog på møde 4. oktober 2017, pkt. 62, at der sammen med Drift & Service etableres et samarbejde om småjobs. Ordningen henvender sig til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Formålet er at give disse borgere kompetencer, så de kan blive selvforsørgende. Der er kun tale om opgaver, der ellers ikke vil blive løst, og opgaver, der ligger ud over ordinær drift. Forvaltningen vurderer, at der også kan være tale om ekstra opgaver, der kan udføres i landsbyerne.

 

Øvrige tiltag som kan forbedre samarbejdet med Herning Kommune 

Et antal landsbyer besøges hvert år, så lokale spørgsmål, serviceniveau m.m kan drøftes mellem repræsentanter fra kommunen og borgerforeningen og landsbykoordinatoren, herunder opgaver til landsbypedellerne.

Der er endvidere udarbejdet en kontaktliste med udpegede medarbejdere ved Herning Kommune, som kan modtage landsbyernes henvendelser og bidrage til, at rette opgave/spørgsmål fra landsbyen hurtigt finder frem til rette afdeling og medarbejder ved Herning Kommune.

Alle spørgsmål vedrørende drift, som fx huller i vejen, væltet vejskilt, manglende klipning af græs m.m., sendes fortsat til kommunen via www.herning.dk
- giv-et-praj. Ordningen er lavet sådan, at spørgsmålet hurtigt kan viderestilles til den relevante medarbejder i marken, og så spørger også selv kan følge med i løsning af opgaven.

 

På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, efter drøftelse i Landsbykontakudvalget, at der arbejdes videre med realisering af både forslag 2 og 3. Landsbypdelordningen forventes at kunne starte primo 2018.    

Økonomi

Forslag 1 - Afsonere i samfundstjeneste

Ordningen er udgiftsneutral for Herning Kommune og landsbyer, som eventuelt ønsker at benytte sig af ordningen.

 

Forslag 2 - Landsbypedeltrailer

Indkøb af trailer og udstyr, anslået til 50.000 kr., og herefter en årlig driftsudgift på anslået 10.000 kr./år til vedligeholdelse af udstyr og maskiner. Beløb til indkøb vil kunne afholdes inden for den ordinære driftsramme under Økonomi- og Erhvervsudvalget på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af yder- og landdistriktsområder. Det er midler, som også Landsbykontaktudvalget selv bidrager til udlodning af. Den løbende drift, kan derimod ikke afholdes samme sted, da puljen ikke kan anvendes til løn- og driftsudgifter. Den årlige driftudgift afholdes inden for den ordinære driftsramme på SO 04, Grønne områder, parker.

 

Forslag 3 - Landsbypedelordning

Finansiering af løsning med medarbejder i flexjob, seniorjob eller lignende vil skulle afholdes indenfor det ordinære driftsbudget på SO 08, Drift.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at landsby-pedelordning sættes i gang primo 2018, som beskrevet i forslag 2 og 3, og med en finansiering som foreslået,

 

at landsby-pedelordningen evalueres efter et års drift.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

360. Rottebekæmpelse - økonomi

Sagsnr.: 09.13.01-P19-36-17 Sagsbehandler: Lene Skovmose  

Rottebekæmpelse - økonomi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Pia Colstrup

Sagsresume

Serviceniveau og økonomi for varetagelse af opgaven med forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herning Kommune blev besluttet af byrådet den 17. maj 2016, pkt. 168.

 

Ændring af lovgivning på området har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn ved rotteanmeldelser end tidligere, og dermed kræver opgaven flere resurser end først antaget. Området forventes at udvise et underskud på ca. 535.000 kr. for 2017.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at det nuværende gebyr på 42 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi for 2018 ændres til 49 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi fra 2018-2021, således at det aktuelle underskud for 2017 er afviklet over en periode på 4 år. 

Sagsfremstilling

Lovændringen medfører bl.a. et behov for hyppigere opfølgning i forbindelse med giftudlægning på ejendomme med rottetilhold, hvilket giver flere besøg pr. rotteanmeldelse end tidligere. Den ændrede lovgivning har derfor vist sig, at kræve flere resurser end først antaget.

 

Aktivitetstilpasningen, som følge af den ændrede lovgivning, har givet en positiv udvikling i antallet af rotte anmeldelser. Fra sept. 2016 til sept. 2017 er antallet af rotteanmeldelser reduceret fra 3.218 anmeldelser til 2.543 anmeldelser. Dette skyldes primært en effektiv opfølgning på de aktive sager, og at rottebekæmperne nu i højere grad rådgiver omkring forebyggelse til borgerne. På sigt forventes der på den baggrund yderligere nedgang i anmeldelserne.

 

Da opgaven som følge af lovændringen medfører flere tilsyn, og dermed kræver flere resurser end først antaget, udviser det forventede regnskab et underskud på ca. 535.000 kr. i 2017.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at det nuværende gebyr på 42 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi for 2018 ændres til 49 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi fra 2018-2021, således at det aktuelle underskud for 2017 er afviklet over en periode på 4 år.   

Økonomi

Nuværende takst på 42 kr. er baseret på et udgiftsniveau på 3 mio. kr.

 

Fra 2018 og frem ser budgettet ud som nedenstående tabel:

 

 

Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret via ejendomsskattebilletten.

 

For en ejendom med en offentlig ejendomsværdi på 1 mio. kr., udgør det årlige gebyr til rottebekæmpelse 42 kr. i 2017.

  

For en ejendom med en offentlig ejendomsværdi på 1 mio. kr. vil det årlige gebyr til rottebekæmpelse fra 2018-2021 udgøre 49 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at gebyret til forebyggelse og bekæmpelse af rotter ændres fra nuværende 42 kr. til 49 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi fra 2018-2021,

 

at indtægts - og udgiftsbudgettet på Serviceområde 05, Miljøforanstaltninger, funktion 005593 Skadedyrsbekæmpelse forhøjes med 600.000 kr. fra 2018-2021.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

361. Godkendelse af overdragelsesaftale for hovedlandevej 422 Holstebro - Herning ved Aulum

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Godkendelse af overdragelsesaftale for hovedlandevej 422 Holstebro - Herning ved Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I lov om anlæg af Holstebro-motorvejen fremgår det, at den nuværende hovedlandevej 422 skal nedklassificeres til kommunevej på strækningen fra Løven Å syd for Aulum til Ringvejen i Holstebro, når motorvejen er anlagt.

 

Forvaltningen anbefaler, at overdragelsesaftalen med Vejdirektoratet godkendes.

Sagsfremstilling

 Den 5,1 km lange vejstrækning, som Herning Kommune får overdraget, er vist med rødt på nedenstående oversigtskort.

 

 

Der er tale om en 8 meter bred ubelyst 2-sporet landevej i åbent land med grøn rabat i begge sider, 2 rundkørsler og et større brobygværk over banen. Desuden er der et større rastepladsanlæg i begge sider ved kommunegrænsen.

 

Der er afholdt overdragelsesforretning med Vejdirektoratet, og tidspunktet for overdragelse til Herning Kommune er fremrykket til den 27. november 2017, på grund af motorvejsstrækningens færdiggørelse før tid.

 

Overdragelsesaftalen er vedlagt som bilag. 

Økonomi

De årlige drift- og vedligeholdelsesudgifter til belægninger, renhold, udstyr, vintertjeneste m.v. er beregnet til 350.000 kr., dog ekskl. toiletbygningen, som er besluttet nedlagt. Driftsudgifterne forventes at indgå i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022, under afledt drift.

 

Brobygværket over banen har en nyværdi på ca. 20 mio. kr. og en forventet levetid på 100 år. Bygværket er opført i 1960 og er i god stand. Udgiften til renovering/udskiftning af bygværket er ikke indeholdt i ovenstående drift- og vedligeholdelsesudgift, idet udgiften vil skulle indarbejdes i investeringsoversigten i lighed med øvrige bygværksudskiftninger.

 

Det er aftalt, at Herning Kommune modtager et refusionsbeløb på 924.000 kr. som forventes udbetalt i 2018. Refusionsbeløbet vil bl.a. skulle anvendes til asfaltarbejder.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at overdragelsesaftalen godkendes,

 

at der afsættes driftsbudget til indtægter fra Vejdirektoratet på 924.000 kr. i 2018 samt driftsbudget til tilsvarende udgifter på 924.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 203007 Arbejder for fremmed regning, ny gruppering 508 Vejstrækning ved Aulum,

 

at driftsudgifterne forventes at indgå i arbejdet med investeringsoversigten fra 2019-2022, under afledt drift.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Aftale Herning Kommune og Vejdirektoratet - omklassificering af del af vej 422
 

362. Godkendelse af anlægsregnskab for infrastruktur ved Herningsholm Erhvervsskole

Sagsnr.: 05.13.00-G00-5-08 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for infrastruktur ved Herningsholm Erhvervsskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forbedring af infrastrukturen omkring Herningsholm Erhvervsskole på Lillelundvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222070 "Tilskud til CEU - Infrastruktur" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 15. december 2009, pkt. 326, 5,762 mio. kr. i udgift til etablering af signalregulering i krydset Lillelundvej/Viborgvej, etablering af belysningsanlæg på sti mellem H.P. Hansens Vej og Tingvej, trafiksikring af Lillelundvej samt etablering af bussluse på Tingvej.

 

Sagen er yderligere blevet behandlet på byrådsmøder den 18. december 2012 pkt. 333 og den 26. januar 2016 pkt. 27, hvor anlægsbevillingen samlet set er nedskrevet med 2,190 mio. kr. med henblik på bl.a. at finansiere anlægsprojekter indenfor Herning Cykler. 

Økonomi

 

Samlet set er der et mindreforbrug på 592.106 kr., hvilket primært skyldes, at trafiksikringen på Lillelundvej ikke blev så dyr, som forventet, fordi der er blevet fundet en anden løsning end oprindelig tænkt.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

363. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222093 "Stitunnel under Trehøjevej" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2014, pkt. 136, 1.000.000 kr. i udgift til etablering af en stitunnel under Trehøjevej. På byrådsmødet den 22 juni 2015 pkt. 186 blev der bevilget yderligere 833.00 kr. til projektet, pga. uforudsete forhold omkring oldtidsfund, jordbundsforhold og højt grundvandsspejl.  

Økonomi

 

Samlet set er der et merforbrug på 197.837 kr., hvilket skyldes omprojektering og flytning af tunnel på grund af højt grundvandsspejl.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen og anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

364. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer i 2016

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af en række broer i 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223048 "Renovering af broer i 2016" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 221, 2.218.000 kr. til renovering af i alt 8 broer. Broerne er beliggende på Skovsborgvej, Sdr. Feldingvej, Bækvej, Hodsagervej, Søndergade, Nybovej, Søbysøvej og Hammerumvej. Der er som udgangspunkt skiftet kantbjælker samt udført mindre reparationer. Broen på Kragsnapvej blev der ikke råd til at lave. 

Økonomi

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

365. Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

Sagsnr.: 07.04.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner indtræder i Energnist med deres fulde opland, hvorved vedtægternes bilag 6.1 skal ændres.

 

Forvaltningen anbefaler, at ændring af vedtægter for Energnist godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

 

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion af L90 og TAS I/S.

 

Energnist rettede ved brev af 31. august 2016 henvendelse til 3 ejerkommuner, der ikke deltager med kommunens fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner, som efterfølgende tilkendegav interesse for tilmelding af fuld affaldsmængde.

 

Bestyrelsen i Energnist fastlagde på møde den 5. april 2017 rammen for indmeldelse af resterende affaldsopland som følgende:

 

”At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at indtræde i Energnist med deres fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved samtidig indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal.”

 

Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner har efterfølgende politisk behandlet sagen og meddelt Energnist ønske om fuld indtræden.

 

Energnist’s opland er defineret i henhold til vedtægternes bilag 6.1 og punkt 2.3:

 

Punkt 2.3:

”Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar 2014. Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag 6.1”

 

Ved Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuners indtræden skal bilag 6.1 opdateres i henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt vil blive opdateret pr. 1. januar 2018, jf. vedtægternes punkt 2.3.

 

En ændring af bilag 6.1 er at betragte som en vedtægtsændring og skal således godkendes af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 10.7.

 

Repræsentantskabet i Energnist godkendte vedtægtsændringen på møde den 6. september 2017.

Økonomi

Herning Kommunes ejerandel ændres fra 9,79% til 9,40%

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at ændring af vedtægter for Energnist godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Nyt vedtægtsbilag 6.1
 • Oprindeligt vedtægtsbilag 6.1
 

366. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,584 mio. kr. i 2017 afsat til diverse anlægsarbejder, til udskiftning af fjernevarmeledninger i Nørregade-karreen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives. 

Sagsfremstilling

I 2017 er der afsat 0,584 mio. kr. i investeringsoversigten til diverse anlægsarbejder på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Rådighedsbeløbet søges hermed frigivet til udskiftning af den del af fjernvarmeledningen i Nørregade-karreen, Herning, der ikke allerede er udskiftet i forbindelse med tidligere renoveringsarbejder i henholdsvis 2010 og 2011.

 

De fjernvarmeledninger, der udskiftes, er gamle og utidssvarende betonrør. Renoveringsarbejdet udføres af Eniig, som efterfølgende overtager ansvaret for fjernvarmeledningerne.

 

Den del, der mangler udskiftning, er markeret på tegningen nedenfor.  

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,584 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Udskiftning af fjernvarmeledning i Nørregade-karreen, Herning",

 

at anlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,584 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 00 "Rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder", "Rådighedsbeløb til fordeling".
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

367. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2017 afsat til udskiftning af køkkener i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

Samtidig anmodes om at udvide anvendelsen af beløbet til også at omfatte udskiftning af badeværelser i ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt ca. 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

Rådighedsbeløbet på 0,325 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.


Samtidig anmodes om, at anvendelse af beløbet udvides til også at omfatte renovering af badeværelser i ejendommen.

 

Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der bebos af borgere, visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for meget stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.

 

Efterhånden må det konstateres, at det ikke kun er køkkenerne, der er nedslidte, men også badeværelserne.

 

Da det har vist sig, at udskiftningen af køkkener på grund af fremgangsmåden strækker sig over længere tid end først antaget foreslås, at der fremover i forbindelse med fraflytninger i ejendommen sker renovering af både køkken og badeværelse, og at begge dele finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb.  

 

Renoveringsprisen for et køkken er ca. 70.000 kr. og for et badeværelse ca. 35.000 kr.

 

Med den ændrede anvendelse vil der ikke indenfor det afsatte rådighedsbeløb kunne ske renovering af samtlige køkkener i ejendommen, som oprindeligt planlagt. De resterende køkkener vil blive renoveret løbende som en del af den almindelige vedligehold.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 "Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C", nyt understednr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 "Nørregade A, B og C - udskiftning af køkkener",

 

at anvendelse af anlægsbevillingen udvides til også at omfatte renovering af badeværelser.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

368. Afslutning af byggeprogram for Snejbjerg Skole

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Afslutning af byggeprogram for Snejbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Anne Marie Muff Grønkjær.

Sagsresume

I forbindelse med afslutningen af byggeregnskabet for Snejbjerg Skole er der en række hængepartier, der ikke har været en del af byggeprogrammet, men som er opstået som en konsekvens af byggeriet af Snejbjerg Skole.

 

Det handler om støvlevask ved hallen, beach volley-bane, manglende beplantning, ekstra belægning på cykelstien samt tilkørselsforhold til i alt 1.486.000 kr.

 

Børne- og Familieudvalget forelægges projekterne til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutning af byggeregnskabet for Snejbjerg Skole er der en række hængepartier, der ikke var en del af byggeprogrammet, men som er opstået som en konsekvens af byggeriet. Det handler om:

 

Støvlevask

Snejbjerg Hallen har en udfordring med, at fodboldspillerne ikke ledes naturligt gennem støvlevasken i forbindelse med brug af idrætsanlæg. Dette medfører, at der slæbes en del jord med ind i hallen.

Denne udfordring kan afhjælpes ved at placere en "skilt væg" vinkelret på gavlen af den nye hal ud mod støvlevasken. Budgetterede udgifter udgør anslået 20.000 kr. til "skilt væg" samt flise- og betonarbejde til indstøbning.

 

Beach Volley

Snejbjerg SGI Volleyball har selv etableret og spillet på en sandbane ved svømmehallen på den gamle skolegrund i Snejbjerg. Banen blev ikke genetableret efter salget af skolegrunden. Da klubben er i vækst, er der et stort ønske om at få anlagt to nye sammenhængende sandbaner, der også kan bruges til strandhåndbold, som er et ønske fra Snejbjerg Håndbold. Budgetterede udgifter i forbindelse hermed udgør anslået 175.000 kr. inkl. moms. Klubberne bidrager selv med anlæggelse af banerne. Der søges om et tilskud på 141.000 kr. inkl. moms til hvid sand, ærtesand, drænrør og fiberdug. Placering og tilladelse til etablering af banerne er afklaret.

 

Beplantning v/Snejbjerg Svømmehal og Snejbjerg ny skole

Manglende beplantning omkring Snejbjerg Svømmehal, herunder skellinjen til de byggegrunde, der er placeret på den tidligere skolegrund. Herudover færdiggørelse af den sidste læbeplantning ved den nye Snejbjerg Skole. Samlet udgift 600.000 kr.

 

Ekstra belægning på cykelsti

For at minimere risikoen for oversvømmelse af dele af cykelstien omkring den nye Snejbjerg Skole i regnfulde perioder skal der lægges et ekstra lag asfaltbelægning på stien. Cykelstien hæves dermed nogle centimeter over det nuværende. Samlet udgift 300.000 kr.

 

Tilkørselsforhold

Belysning ved indkørslen fra Snejbjerg Hovedgade er ikke optimal, hvorfor der er ønske om en gadelygte mere imellem vej og cykelsti/fortov (skøn 25.000 kr). Belysning på begge fortove af p-pladsen fra Nørretanderupvej til skole og hal mangler (skøn 125.000 kr.) Der ønskes en bedre skiltning, som tydeliggør p-forbud ved busholdeplads (skøn 5.000 kr.) Endeligt ønskes fortov fra Nørretanderupvej til skole og hal renoveret (skøn 270.000 kr.).

 

Forudsat Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder Børne- og Familieudvalgets indstilling, fremsendes sagen til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Den samlede økonomi ses i nedenstående skema.

Støvlevask

20.000 kr.

Beach Volley

141.000 kr.

Beplantning

600.000 kr.

Belægning på cykelsti

300.000 kr.

Tilkørselsforhold

425.000 kr.

I alt

1.486.000 kr.

 

Der er 4.538.852 kr. tilbage på byggebudgettet. Hertil skal fratrækkes udgifter for ca. 850.000 kr, der endnu ikke er afregnet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at ovenstående projekt færdiggøres,
at projekterne betales af byggebudgettet, og at regnskabet herefter afsluttes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

369. Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Den ny fastholdelsesrådgiver"

Sagsnr.: 15.20.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Den ny fastholdelsesrådgiver"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ansøgningen til STAR - puljen " Sammen om fastholdelse" fremlægges i dette punkt for udvalget til orientering. Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om et tilskud på 800.000 kr. for perioden 01.10.17 -31.12.2018. Målgruppen for projektet er alle nye sygedagpengemodtagere, som er sygemeldte fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger. 1. samtale afholdes på virksomheden med deltagelse af borger, virksomhed og den ny fastholdelsesrådgiver, som både er myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) er opgaven med sygedagpengeopfølgning og samarbejde med borgerne om jobfastholdelse og tilbagevenden til job, forankret i Sygefravær og Jobfastholdelse. Myndighedssagsbehandler har den primære del af myndighedsarbejdet og har været placeret i teams med jobkonsulenter og fastholdelseskonsulenter.

CEB har i mindre skala arbejdet i retning af ny fastholdelsesrådgiver, idet der har været mulighed for, at virksomheder henvender sig om inddragelse af fastholdelseskonsulent og der er løbende blev orienteret om dette via kvartalsmail til offentlige og private virksomheder. 2 medarbejdere har arbejdet som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent i egne sager.

I hovedparten af sagsforløbene sker dialogen mellem borger og myndighedssagsbehandler på CEB.

 

Formål med Projektet:

Formålet med projektet er at afprøve en model for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse, hvor den første opfølgningssamtale afholdes på sygemeldtes arbejdsplads med deltagelse af borger, arbejdsgiver og kommune. Modellen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet.

 

Målgruppe for Projektet:

Målgruppen for projektet er alle nye sygedagpengemodtagere, som er sygemeldte fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger*. Alvorligt syge og sygemeldte, hvor arbejdspladsen vurderes, at være årsag til sygemeldingen undtages. Det vurderes, at der gennemsnitlig kommer 123 sygemeldte fra job pr. måned, som er i målgruppen svarende til 1845 sygemeldte i den 15 måneders projektperiode.

Kategori 2: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag og

 

Kategori 3: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats.

 

Projekt Ny Fastholdelsesrådgiver:

Projektmidlerne og midler fra prioriteringsarbejdet er anledningen til at tage det store spring over i den ny fastholdelsesrådgiver, som er stillingsbetegnelsen for medarbejdere der håndterer opgaven som både myndighedssagsbehandler og som fastholdelseskonsulent. Det vil sige, at den ny fastholdelsesrådgiver gennemfører samtaler på virksomhederne med arbejdsgiver og medarbejder om en fastholdelsesplan, som der efterfølgende følges op på.  Alle sagsbehandlere beskæftiget med sygeopfølgning kompetenceudvikles til at løfte opgaver som ny fastholdelsesrådgiver.

 

Udover formkravet med 1. samtale på virksomheden, forventes der i CEB, at al mødeaktivitet afvikles i virksomheden for at fremme at borger og arbejdsgiver er ligestillede samarbejdspartnere, som sammen med fastholdelsesrådgiveren udvikler og følger op på den fælles plan. Der forventes en styrket effekt af sagsarbejdet i form af hurtigere iværksættelse af optræningsplaner i virksomhederne og tidligere genoptagelse af arbejdet som følge heraf. Mere kvalitet i sagsarbejdet vil også være afledt af, at færre medarbejdere involveres, koordineringsopgaven bliver mindre og samarbejdsrelationerne til borger og virksomhed bliver mere enkel.

 

Efter omlægningen vil det være muligt at afholde alle 1. gangs samtaler med borgere i kategori 2 og 3 på virksomhederne og umiddelbart træffe myndighedsbeslutninger i forbindelse hermed.

 

Kompetenceudvikling:

Der er i CEB med virkning fra 1. august 2017 igangsat en gennemgribende udviklings- og omstillingsproces. Det betyder, at 22 medarbejdere skal kompetenceudvikles til nye fastholdelsesrådgivere. Alle i berørte stillinger har gennemført en forventningsafstemning med nærmeste leder. Der udarbejdes plan for kompetenceudvikling samt tidsplan for overgang til de nye opgaver. Omlægningsplanen forudsætter, at der er 5 medarbejdere parat til at indgå i den nye funktion som fastholdelsesrådgiver pr 1. oktober jævnfør projektet. Efterhånden som alle medarbejdere på sygedagpengeområdet er kompetenceudviklet skal øvrige sagstyper også håndteres af fastholdelsesrådgivere. Det drejer sig om sygemeldte fra A-kasse, sager hvor sygemelding kan henføres til virksomheden eller sager hvor borgere eller virksomheden ikke vil afholde møderne på virksomheden.  

Økonomi

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at orienteringen om projektet "den ny fastholdelsesrådgiver" ved Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse tages til efterretning,
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2017 og 600.000 kr. i 2018.
Beskæftigelsesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Pulje nr. 2. Annoncering fra STAR
 • Ansøgning Projekt ny fastholdelseskonsulent
 • BUDGET projekt ny fastholdelseskonsulent
 • Tilsagn - Sammen om fastholdelse
 

370. Salg af areal i Gullestrup

Sagsnr.: 00.00.00-P19-407-08 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal i Gullestrup

Beslutning


 

371. Salg af areal i Vildbjerg

Sagsnr.: 82.02.00-G10-2-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal i Vildbjerg

Beslutning


 

372. Køb af jord til vejformål

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål

Beslutning


 

373. Lejekontrakt

Sagsnr.: 82.16.00-P19-2-06 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Lejekontrakt

Beslutning


 

374. Ekspropriation af areal i Hammerum til fordel for Herning Vand

Sagsnr.: 06.01.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation af areal i Hammerum til fordel for Herning Vand

Beslutning


 

375. Ekspropriation af areal i Sunds til fordel for Herning Vand

Sagsnr.: 06.00.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation af areal i Sunds til fordel for Herning Vand

Beslutning


 

376. Selskabsforhold

Sagsnr.: 13.00.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Selskabsforhold

Beslutning


 

377. Lejeaftale

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Lejeaftale

Beslutning