Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

353. Idrætsrådets forsøgspulje 2018

Sagsnr.: 18.20.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Idrætsrådets forsøgspulje 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Det er i budgetforliget for 2018 aftalt, at der afsættes 100.000 kr. årligt til at fortsætte arbejdet med åben skole-projekter. Disse finansieres indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme.

Sagsfremstilling

Det er endvidere aftalt, at udvalget skal drøfte, om ordningen skal udvides yderligere.

 

Idrætsrådet har haft stor succes med en forsøgspulje, hvor foreningerne har kunnet søge om penge til at understøtte samarbejdet mellem foreningsliv og skole, jf. folkeskolereformen. Idrætsrådet har fra deres udviklingspulje afsatte 100.000 kr. årligt i 1 1/2 år i perioden 2015-2016. Foreninger har i perioden kunne søge om hjælp til at få dækket omkostninger ifm. Åben skole-arrangementer. 2 timers arbejde har udløst 500 kr. til foreningen.

 

Med henvisning til Idrætsrådets erfaring og princippet om armslængde på kultur- og fritidsområdet anbefaler administrationen, at Idrætsrådet administrerer de nye puljepuljemidler.

 

Der forventes til udvalgets møde i december en sag vedrørende udvidelse af ordningen også til andre områder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller indstiller

at Idrætsrådets puljemidler 100.000 kr. øremærket til at understøtte samarbejdet mellem foreningslivet og folkeskolerne i 2018 og frem finansieres af Serviceområde 20 - Administration - funktion 06.68.63 Udvikling af menneskelige ressourcer.

 

at Idrætsrådet administrerer puljemidlerne.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.