Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

359. Landsby-pedelordning i Herning Kommune

Sagsnr.: 04.21.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Landsby-pedelordning i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Nielsen, Mette Berggreen, Pia Colstrup

Sagsresume

Som opfølgning på tidligere fremlagt sag i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. januar 2017, pkt. 28, om forslag til ordning om landsbypedeller, fremlægges forslag til, hvordan der kan igangsættes en landsbypedelordning, som bidrager til fastholdelse af attraktive landsbyer og hjælp til udførelse af ekstra forskønnelsesopgaver i landsbyerne i samarbejde med borgerforeninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at en landsbypedelordning sættes i gang primo 2018 som beskrevet i forslag 2 og 3, og med en finansiering som foreslået.

Sagsfremstilling

I forbindelse med høring af kommuneplan 2017 fremkom der forslag fra Haunstrup Borgerforening om, hvorvidt der kunne etableres en landsbypedelordning. En ordning som primært har til formål at sikre attraktive landsbyer, og en ordning, som bidrager til det lidt ekstra ud over sædvanlige ordinære driftsopgaver. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i januar 2017 blev det vedtaget, at forvaltningen skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for etablering af en landsby-pedelordning finansieret af de ordinære driftbudgetter.

 

Efter drøftelse af forslaget i Landsbykontaktudvalget, blev der nedsat en arbejdsgruppe med 5 repræsentanter fra landsbyerne Haunstrup, Skarrild, Karstoft og Arnborg samt repræsentanter fra kommunen. Arbejdsgruppen har drøftet forskellige muligheder, som alle ligger inden for de i forvejen afsatte driftbudgetter.

 

Opgaverne kan primært være pedelopgaver, vedligeholdelse, forskønnelse af fælles arealer, udstyr og anlæg for at fastholde et samlet pænt indtryk af byen. Landsbyerne har i dag mulighed for selv at overtage landsbyens kommunale driftopgaver omkring pasning af grønne anlæg eller idrætsanlæg. Med den optimering, der er gennemført på driften og særligt på slåning af græs og med udsigt til indkøb og vedligeholdelse af udstyr som græsklippere m.m., ønsker landsbyerne ikke at overtage de ordinære driftopgaver.

 

Arbejdsgruppen har fundet frem til følgende tre forslag, som kan tages i brug for at understøtte landsbyerne og etablere en eventuel landsbypedelordning. Forslagene er fremlagt for Landsbykontaktudvalget på et møde den 6. september 2017. Der var opbakning fra Landsbykontaktudvalgets medlemmer til at arbejde videre med forslag 2 og 3, som forventes at kunne realiseres fra primo 2018.

 

Forslag 1 - Afsonere i samfundstjeneste 

Kræver aftale med Kriminalforsorgen og én kontaktperson i landsbyen, som har ansvar for tilsyn og anvisning af opgaver. Materialer og udstyr skal være til rådighed. Der foretages indberetning til kriminalforsorgen. Arnborg Borgerforening har gjort sig erfaringer med afsonere i samfundstjeneste. Det afhænger helt af afsoner og indstilling til opgaven, om en stillet opgave løses eller ej. Desuden er der ikke garanti for, hvornår eller hvem der knyttes til landsbyen, hvorfor opgaveudførelsen kan være svær at planlægge.

 

Forslag 2 - Landsbypedeltrailer 

En lukket trailer med robust udstyr til primært grønne opgaver og med en vægt på 750 kg, som kan trækkes af de fleste biler. Traileren kan have base hos Drift, som varetager booking og den løbende vedligeholdelse og servicering. Trailer og udstyr kan bruges på frivillige arbejdsdage og lign., så at private og borgerforeningen ikke selv skal bidrage med maskiner og udstyr, sikkerhedsafmærkninger m.m.

 

Forslag 3 - Landsbypedelordning  

Der søges fundet en løsning med seniorjobber, flexjobber eller lignende. Personen eller personerne tilknyttes Driftafdelingen, så der er en organisation til at varetage arbejdsgiverfunktionen, og som kan bidrage i planlægning m.m. Landsbyerne forventes også selv at bidrage med en frivillig arbejdsindsats til ordningen, så der bliver tale om et 1:1 bidrag. Der skal i Landsbyen findes én koordinator, som kan samle og prioritere de opgaver, som landsbypedelordningen anmodes om hjælp til, og som lokalt kan supplere med frivillige til arbejdstimer af de samlede opgaver.

 

Beskæftigelsesudvalget vedtog på møde 4. oktober 2017, pkt. 62, at der sammen med Drift & Service etableres et samarbejde om småjobs. Ordningen henvender sig til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Formålet er at give disse borgere kompetencer, så de kan blive selvforsørgende. Der er kun tale om opgaver, der ellers ikke vil blive løst, og opgaver, der ligger ud over ordinær drift. Forvaltningen vurderer, at der også kan være tale om ekstra opgaver, der kan udføres i landsbyerne.

 

Øvrige tiltag som kan forbedre samarbejdet med Herning Kommune 

Et antal landsbyer besøges hvert år, så lokale spørgsmål, serviceniveau m.m kan drøftes mellem repræsentanter fra kommunen og borgerforeningen og landsbykoordinatoren, herunder opgaver til landsbypedellerne.

Der er endvidere udarbejdet en kontaktliste med udpegede medarbejdere ved Herning Kommune, som kan modtage landsbyernes henvendelser og bidrage til, at rette opgave/spørgsmål fra landsbyen hurtigt finder frem til rette afdeling og medarbejder ved Herning Kommune.

Alle spørgsmål vedrørende drift, som fx huller i vejen, væltet vejskilt, manglende klipning af græs m.m., sendes fortsat til kommunen via www.herning.dk
- giv-et-praj. Ordningen er lavet sådan, at spørgsmålet hurtigt kan viderestilles til den relevante medarbejder i marken, og så spørger også selv kan følge med i løsning af opgaven.

 

På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, efter drøftelse i Landsbykontakudvalget, at der arbejdes videre med realisering af både forslag 2 og 3. Landsbypdelordningen forventes at kunne starte primo 2018.    

Økonomi

Forslag 1 - Afsonere i samfundstjeneste

Ordningen er udgiftsneutral for Herning Kommune og landsbyer, som eventuelt ønsker at benytte sig af ordningen.

 

Forslag 2 - Landsbypedeltrailer

Indkøb af trailer og udstyr, anslået til 50.000 kr., og herefter en årlig driftsudgift på anslået 10.000 kr./år til vedligeholdelse af udstyr og maskiner. Beløb til indkøb vil kunne afholdes inden for den ordinære driftsramme under Økonomi- og Erhvervsudvalget på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af yder- og landdistriktsområder. Det er midler, som også Landsbykontaktudvalget selv bidrager til udlodning af. Den løbende drift, kan derimod ikke afholdes samme sted, da puljen ikke kan anvendes til løn- og driftsudgifter. Den årlige driftudgift afholdes inden for den ordinære driftsramme på SO 04, Grønne områder, parker.

 

Forslag 3 - Landsbypedelordning

Finansiering af løsning med medarbejder i flexjob, seniorjob eller lignende vil skulle afholdes indenfor det ordinære driftsbudget på SO 08, Drift.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at landsby-pedelordning sættes i gang primo 2018, som beskrevet i forslag 2 og 3, og med en finansiering som foreslået,

 

at landsby-pedelordningen evalueres efter et års drift.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.