Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

358. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Jordbærmarken i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Jordbærmarken i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Da den oprindelige bebyggelsesplan for Jordbærmarken i Tjørring ikke kan gennemføres, fordi en del af arealet er blevet udpeget som §3-område, er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag for området.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse i 1 - 3 etager. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der skal sikre kvalitet i bebyggelsen og de tilhørende friarealer.

 

Forvaltningen indstiller loklaplanforslaget til foreløbig vedtagelse.

Denne sag behandles af Byplanudvalget den 23. oktober samme dag som Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd vedtog i 2003 en lokalplan for Jordbærmarken ved Fuglsang sø. Efter lokalplanens vedtagelse er der opstået en sø i området. Søen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og må ikke ændres. Det betyder, at bebyggelse af området ikke kan gennemføres som bebyggelsesplanen er fastlagt i lokalplanen fra 2003.

 

Teknik- og Milijøudvalget (TMU) behandlede på mødet den 14. august 2017 en sag om dispensation til den oprindelige bebyggelsesplan. Udvalget meddelte afslag til den ansøgte dispensation til at flytte lokalplanens byggefelter, fordi udvalget vurderede, at dispensation er for vidtgående. Udvalget anbefalede, at der i stedet blev udarbejdet en ny, samlet planlægning for området. Den nye planlægning skal sikre sammenhæng mellem byggefelter, stiforløb og de rekreative områder.

 

Der er derfor udarbejdet et nyt forslag til en lokalplan for Jordbærmarken. Bebyggelsesplanen er justeret så den nye sø indgår som en del af områdets rekreative områder.

 

Lokalplanområdet og delområderne I, II og III

 

Anvendelse og delområder

Lokalplanens område må anvendes til boliger. Området er opdelt i tre delområder.

 

Delområde I må anvendes til tæt-lav bebyggelse. Boligerne placeres langs en række nord-syd gående boliggader. De to første boliggader i den østlige del af området er bebygget.

 

Delområde II må anvendes til åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse.

 

Delområde III må anvendes til støjvold langs Vesterholmvej, regnvandsbassiner, beplantning, friarealer og stier.

 

Lokalplankortet med byggefelter, friarealer, beplantning med mere

 

Bebyggelse

I delområde I skal bebyggelse placeres inden for de udlagte byggefelter. Bebyggelse må opføres i 1, 2 eller 3 etager. Den højeste bebyggelse må opføres øst for boliggaderne. Der skal etableres tagterrasser og / eller altaner til bebyggelse i to og tre etager. Det sikrer, at der til alle boliger kan etableres attraktive syd-vest vendte udearealer. En del af bebyggelsen inden for delområde I skal opføres i minimum to etager. Det sikrer et varieret boligudbud og en optimal udnyttelse af området.

 

Mod de eksisterende boliger på Klintholmvej må ny bebyggelse maksimalt opføres i én etage. Det sikrer de eksisterende boliger mod skygge- og indbliksgener.

 

Mod de eksisterende boliger syd for lokalplanområdet må der ikke etableres gavlvinduer højere end 6 meter og tagterrasser skal afskærmes. Bebyggelse må heller ikke placeres nærmere end 7 meter fra skellet mod Nordveststien. Det sikrer de eksisterende parcelhuse mod indbliksgener.

 

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om materialer, placering af bebyggelse med mere. Det skal sikre kvalitet og helhed i bebyggelsen. Samtidig skal der inden for hver boliggade sikres variation i facaderne med forskydninger, tilbagetrækning af indgangsparti og lignende.

 

Der er mulighed for at opføre et fælleshus i byggefelt B. Hvis byggefeltet ikke anvendes til fælleshus, kan det anvendes til boliger.

 

Vej, parkering og stier

Det eksisterende boligområde i den vestlige del af lokalplanens område har vejadgang fra Klintholmvej.

 

Den øvrige del af området vejforsynes med en ny øst - vestgående stamvej. Herfra er der adgang til de enkelte boliggader. Stamvejen skal anlægges med et pofil med træer og sti syd for kørebanen. Nord for kørebanen er der gæste-parkering langs vejen samt træer.

 

Lokalplanområdet forbindes med Klintholmvej med en stiforbindelse. Fra de sydlige boliggader skal der være stiforbindelse til Nordveststien. Det sikrer en god sammenhæng med stinettet i Tjørring.

 

Parkeringspladser til boligerne inden for delområde I skal placeres ved den enkelte bolig og i forbindelse med vendepladserne for enden af boliggaderne.

 

Friaeraler og beplantning

Der er udlagt areal til privat have ved hver enkelt bolig inden for delområde I. Derudover er der mellem byggefelterne udlagt grønne kiler som fælles friarealer. De østligste af de fælles friarealer skal tåle oversvømmelse ved ekstremregn. Inden for delområde III er der udlagt areal til regnvandsbassiner, der optager vandet fra hverdagsregn.

 

Langs delområde I´s sydlige og vestlige grænse skal der anlægges beplantning med karakter af læhegn. Det skaber sammen med støjvolden langs Vesterholmvej en landskabelig, grøn ramme om boligområdet. Samtidig sikrer beplantningen mod indkigsgener til eksisterende boliger.

 

Mod de fælles friarealer og ved de private haver, skal der plantes hæk / levende hegn. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 41.B15.2 for boligområde ved Jordbærmarken i Tjørring foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 41.B15.2_Jordbærmarken i Tjørring_foreløbig vedtagelse